¿Quin contracte signo?

20/12/2018
Laboral

Si la seva empresa necessita reforçar la seva plantilla per Nadal, formalitzi un contracte eventual per circumstàncies de la producció.

Si la seva empresa necessita reforçar la seva plantilla per Nadal, formalitzi un contracte eventual per circumstàncies de la producció.

Comandes. El contracte eventual per circumstàncies de la producció s'utilitza per a atendre excessos de comandes o acumulació de tasques, o quan les circumstàncies del mercat així ho exigeixen. Per tant, és el contracte que ha de concertar per a reforçar la seva plantilla durant el Nadal. Anotació. En tot cas, tingui en compte:
Causa. Ferm el contracte per escrit i indiqui amb precisió la causa de la seva concertació. Per exemple: “Cobrir l'eventual increment en la demanda de productes amb motiu de la campanya de Nadal” . Atenció! Si reflecteix una causa genèrica (del tipus “un augment de comandes” ), el contracte es presumirà celebrat en frau de llei, i els afectats podrien reclamar la seva condició d'indefinits.
Durada. Reflecteixi una durada que quadri amb el seu excés de comandes (per exemple, fins al 5 de gener). Si després vol prolongar-ho, podrà signar una única pròrroga sempre que continuïn les causes de la temporalitat i la durada no es prolongui més de sis mesos (o dotze si ho preveu el seu conveni). Atenció! Si supera aquesta durada màxima (sis o dotze mesos) s'entendrà que la temporalitat no està justificada, i el treballador es convertirà en fix.
Prova. Així mateix, prevegi la màxima durada del període de prova que li permeti el seu conveni. Si aquest no regula aquesta qüestió, consigni un període de prova d'un mes (topall màxim en els contractes la durada dels quals és de fins a sis mesos).

Clàusules. Incorpori clàusules relatives a la jornada. En concret, que aquesta abasta de dilluns a diumenge, i que els seus empleats accepten treballar els festius necessaris segons les seves necessitats (per si la seva empresa necessita obrir els diumenges o algun festiu). Anotació. Si preveu que necessitarà que facin hores extres, inclogui una clàusula que indiqui que accepten realitzar-les quan l'empresa ho requereixi.