Què succeeix amb els accidents laborals durant el teletreball?

30/11/2021
Laboral

La Llei General de la Seguretat Social estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària.

La Llei General de la Seguretat Social estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària. Què passaria si el treballador sofreix un accident a casa seva mentre teletreballa i com es demostra que es tracta d’un accident laboral?

El teletreball s'ha configurat com una de les mesures preferents a conseqüència de la COVID-19. A conseqüència de la pandèmia en la qual ens trobem, aquest sistema de treball ha anat guanyant pes al nostre país i per tant les controvèrsies que poden sorgir sobretot en matèria de cobertura de contingències professionals augmenta també cada dia.

La Llei 10/2021 de treball a distància no ha realitzat cap definició específica d'accident de treball quan es presta serveis en teletreball o a distància. 

Quines lesions es poden considerar accident de treball (AT) durant el teletreball?

Cal acudir a la Llei General de la Seguretat Social que estableix que es presumirà, excepte prova en contra, accident de treball les lesions que sofreixi el treballador durant el temps i en el lloc del treball, excepte el dol o la imprudència temerària.

En cas de discrepància, s'haurà de provar que el fet que ha provocat la lesió no és a conseqüència del treball.

No obtindran la qualificació d'accident les lesions que es derivin d'incidents domèstics ocasionats per la realització d'activitats no relacionades amb la prestació de serveis (tall amb un ganivet, cremades, etc.).

Per contra, lesions com un ictus o un infart, si es pot establir un nexe de causalitat amb l'activitat laboral (sobrecàrrega de treball) es podran qualificar d'AT.

¿Es pot donar un AT en itinerància durant el teletreball? Quan ens trobem en un sistema mixt o calgui desplaçar-se a altres llocs on es desenvolupi la prestació de serveis (visites a clients), podrà ser qualificat d'accident en itinerància».

En general, els incidents ocorreguts durant el temps de la jornada establerta per la companyia es consideraran accidents laborals i queden coberts, per tant, per la mútua corresponent. La llei protegeix d'igual manera els treballadors, bé treballin des de casa o des de les seves oficines.

Acord de treball a distància

Una de les obligacions en matèria de teletreball és la signatura de l'acord voluntari per escrit, on s'ha d'especificar el lloc de treball on es durà a terme l'activitat prestada pel treballador, així com l'horari de treball pactat. En el cas que el treballador decideixi dur a terme la prestació dels seus serveis en un lloc diferent del que es va indicar a l'ocupador en un primer moment, s'ha de notificar igualment, de cara a la declaració d'un incident com a accident de treball.

Atenció. És important a l'efecte de la qualificació d'accident laboral, tenir present l'acord del treball a distància, concretament: (i) horari de treball del treballador i dins d'ell, si és el cas, regles de disponibilitat; (ii) percentatge i distribució entre treball presencial i treball a distància, en el seu cas; (iii) centre de treball de l'empresa al qual queda adscrit el treballador a distància i on desenvoluparà la part de la jornada de treball presencial, si és el cas; (iv) lloc de treball a distància triat pel treballador per al desenvolupament del treball a distància.

Dret a la prevenció de riscos laborals

La Llei de treball a distància estableix que l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva del treball a distància hauran de tenir en compte els riscos característics d'aquesta modalitat de treball, posant especial atenció en els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius i d'accessibilitat de l'entorn laboral efectiu. En particular, s'haurà de tenir en compte la distribució de la jornada, els temps de disponibilitat i la garantia dels descansos i desconnexions durant la jornada. L'avaluació de riscos tan sols ha d'atènyer la zona habilitada per a la prestació de serveis, i no s'estendrà a la resta de zones de l'habitatge o del lloc triat per al desenvolupament del treball a distància.