Què és RED? El nou mecanisme que substituirà els ERTO introduït en la reforma laboral 2022

19/01/2022
Laboral

Una de les novetats més destacades de la denominada reforma laboral és el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l’ocupació, que s’ha anomenat com "el nou ERTO".

El volem informar d'un tema d'actualitat com és el nou Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que tracta de substituir els ERTO introduït en la reforma laboral 2022.

Si en alguna cosa gairebé tothom està d'acord en els últims temps és en la gran utilitat que han tingut els ERTO, ajudant tant a treballadors com a empreses. Per això s'han convertit en un element estratègic de cara al futur.

Una de les novetats més destacades de la denominada reforma laboral (Reial decret llei 32/2021) és el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació, que s'ha anomenat com "el nou ERTO".

No obstant això, el Reial decret llei 32/2021, que és la norma que ha portat al BOE la "reforma laboral", no contempla el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació com a substitut de l'ERTO. Es tracta d'una nova mesura de flexibilitat interna que conviurà amb l'ERTO regulat en l'art. 47 de l'ET, que és l'ERTO que ja existia abans de la pandèmia, i la regulació del qual també es modifica.

En resum:

Ara existeixen dos tipus de mesures de flexibilitat interna, com a fórmula alternativa i prioritària a les extincions dels contractes de treball:

 1. L'expedient de regulació temporal d'ocupació -article 47 de l'Estatut dels Treballadors-, que permet la reducció de jornada o suspensió del contracte per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
 2. I el nou Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació -article 47 bis, que s'incorpora a aquest text legal- sobretot regulat per atendre les necessitats excepcionals de naturalesa macroeconòmica o sectorial que justifiquin l'adopció de mesures d'ajust i protecció temporal, així com inversions de caràcter públic, prèvia declaració d'aquesta circumstància mitjançant acord del Consell de Ministres.

És a dir, s'introdueix a l'Estatut dels Treballadors un model específic d'ERTO per a situacions com l'actual de pandèmia. El mecanisme RED seria, perquè vostès comprenguin la duplicitat, un equivalent a l'ERTO del RD llei 8/2020, però previst ja en la normativa per enfrontar-se a qualsevol situació de crisi que es pugui produir en el futur.

Tant és així que fins i tot ja es contempla en la Llei General de la Seguretat Social la regulació uniforme de la cotització empresarial en els diferents supòsits de reducció temporal de jornada o suspensió temporal del contracte de treball (articles 47 o 47 bis del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors) i s'estableixen també els beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als expedients de regulació temporal d'ocupació regulats en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, així com els aplicables en relació amb els nous Mecanismes RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació a què es refereix l'article 47 bis del mateix text refós.

Què és el Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació?

Es tracta d'una nova figura que es regula en el nou art. 47 bis de l'Estatut dels Treballadors i es defineix com un instrument de flexibilitat i estabilització de l'ocupació que ha de ser activat pel Consell de Ministres i que permetrà que les empreses sol·licitin mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball en determinats supòsits i amb les següents especialitats.

 1. Modalitats del Mecanisme RED

Es preveuen dues modalitats: 

 1. Cíclica: quan s'apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització amb una durada màxima d'un any.
 2. Sectorial: quan en un determinat sector d'activitat s'apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de transició professional, amb una durada màxima inicial d'un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.
 1. Procediment

El Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització de l'ocupació serà activat pel Consell de Ministres.

En la modalitat sectorial, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a escala estatal podran sol·licitar la convocatòria d'una comissió tripartida que analitzi la necessitat d'activar aquesta mesura en un sector concret.

Una vegada activat el Mecanisme RED, les empreses podran sol·licitar a l'autoritat laboral competent la reducció de jornada o la suspensió dels contractes. Simultàniament es comunicarà a la representació legal dels treballadors. En la modalitat sectorial s'ha d'acompanyar un pla de requalificació.

El procediment es tramitarà d'acord amb el que es preveu en l'article 47.5 de l'ET (ERTO de força major), previ desenvolupament d'un període de consultes en els termes regulats en el 47.3 de l'ET (ERTO ETOP), amb una sèrie de particularitats.

L'autoritat laboral haurà de remetre la sol·licitud empresarial a la Inspecció de Treball i recaptar-ne l'informe preceptiu sobre la concurrència dels requisits, que serà evacuat en l'improrrogable termini de set dies des de la notificació d'inici per part de l'empresa a l'autoritat laboral.

El període de consultes pot concloure:

 • Amb acord: l'autoritat laboral autoritzarà l'aplicació del mecanisme.
 • Sense acord: l'autoritat laboral resoldrà estimant o desestimant la sol·licitud en funció de si concorre o no la situació cíclica o sectorial.

L'autoritat laboral haurà de resoldre en el termini de set dies naturals des de la conclusió del període de consultes. En cas que no recaigui resolució expressa en aquest termini, les mesures es tindran per autoritzades.

 1. Normes comunes aplicables a les dues modalitats del Mecanisme RED
 • Resultaran aplicables a les dues modalitats del Mecanisme RED de flexibilitat i estabilització tant la possibilitat de pròrroga com les altres mesures comunes a tots els ERTO previstos en l'article 47 ET.
 • Els treballadors afectats tindran dret a una prestació específica del Mecanisme RED.
 • Es constitueix un Fons RED de flexibilitat i estabilització en l'ocupació per a les necessitats futures de finançament de prestacions i exempcions de cotitzacions a la Seguretat Social i els costos de formació.
 • Durant l'aplicació de les mesures, les empreses podran desenvolupar accions formatives per als treballadors afectats amb l'objectiu de millorar les competències professionals i la seva ocupabilitat.