Quant retinc a l'administrador?

16/04/2019
Laboral

Si l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció...

Si l'administrador és soci i treballador, pot percebre diferents tipus de retribució pels seus serveis i estar subjecte a diferents tipus de retenció...

Cas general. Si vostè és administrador de la seva empresa i treballa en ella, percebent retribucions per totes dues ocupacions, haurà de tributar de la següent manera en el seu IRPF:
Administrador i gerent. Les retribucions que percebi per l'acompliment del càrrec d'administrador i pel desenvolupament de tasques de gerència seran “rendiments del treball”, però no quedaran sotmeses al tipus de retenció variable aplicable a aquest tipus de rendiments, sinó a una retenció fixa del 35%. Anotació. Si en l'exercici anterior al pagament dels rendiments la seva empresa hagués tingut una xifra de negocis inferior a 100.000 euros, la retenció seria del 19%.
Treballador. Les retribucions que percebi per treballs no propis de la gerència (per exemple, com a cap comercial o de personal) també es consideren rendes del treball. Però en aquest cas el tipus de retenció no serà fix, sinó el que derivi de la taula general de retencions aplicable als treballadors.

Professional. No obstant això, si l'empresa presta serveis professionals, el soci administrador és qui els presta efectivament i a més cotitza com a autònom (o en una mutualitat de previsió alternativa), els rendiments indicats en el segon punt anterior es consideraran “rendiments d'activitats econòmiques” (i no del treball). Atenció! En aquest cas, el tipus de retenció serà del 15%:
La societat haurà de desenvolupar una activitat qualificada com a professional en la secció segona de les tarifes de l'IAE, i el soci haurà de treballar en el dia a dia de l'empresa desenvolupant efectivament aquesta mateixa activitat professional.
El soci haurà d'estar obligat a cotitzar en el Règim d'Autònoms (o en una mutualitat alternativa). Anotació. Això ocorrerà si posseeix una participació d'almenys el 25% del capital (o del 50% al costat de familiars fins al segon grau amb els quals convisqui).
La tributació de les retribucions per les tasques d'administrador i gerent no canvia: continuaran considerant-se rendiments del treball sotmesos a una retenció fixa del 35%.

 

Segons els casos, les tasques que no siguin d'administrador o gerent poden ser qualificades com a rendiments del treball o com a rendiments d'activitats econòmiques.