Publicats els ajuts directes de suport a autónoms i empreses.

16/03/2021
Fiscal

Publicats els ajuts directes de suport a autònoms i empreses, moratòries i altres mesures concursals en resposta a la pandèmia

Al BOE del dia 13 de març s'ha publicat el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març que recull mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d'ajuts directes (7.000 milions d'euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia que compleixin determinats requisits. Per accedir a tots aquests nous ajuts, les empreses hauran de mantenir la seva activitat fins al 30 de juny de 2022 i no podran repartir dividends ni incrementar les retribucions de l'alta direcció durant dos anys, a més de complir la resta de requisits habituals (no tenir el seu domicili fiscal en un paradís fiscal, no estar en concurs ni haver cessat d'activitat en el moment de la sol·licitud, trobar-se al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, etc.).

L'informem que al BOE del dia 13 de març, s'ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, on s'articulen un conjunt de mesures per mobilitzar una inversió pública de fins a 11.000 milions d'euros entorn de quatre línies d'actuació: tres fons addicionals per finançar ajuts directes, reestructuració de balanços i recapitalització d'empreses i la pròrroga de moratòries fiscals i concursals.

 1. Nova Línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses

Es crea una nova Línia Covid d'ajuts directes (7.000 milions d'euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses no financeres i autònoms (empresaris i professionals) més afectats per la pandèmia que compleixin els següents requisits:

 • seu social en territori espanyol;
 • caiguda de volum d'operacions anual en 2020 d'un 30% com a mínim respecte a 2019;
 • meritació entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 d'obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com costos fixos incorreguts, procedents de contractes anteriors al 13 de març de 2021;
 • inclusió de la seva activitat en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l'annex I del RDL 5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor. Entre els principals grups beneficiaris trobem, entre d'altres, sectors en els quals es manté una gran incidència d'ERTO com:                  
  • Hotels i allotjaments similars.
  • Restaurants i llocs de menjar.
  • Activitats de transport, inclòs el sector del taxi.
  • Activitats dels operadors turístics.
  • Activitats de manteniment físic.
  • Activitats relacionades amb la cultura (museus, arts escèniques, sales d'espectacles, etc.).

Destinataris dels ajuts

CNAE-2009

Descripció activitat

0710

Extracció de minerals de ferro.

1052

Elaboració de gelats.

1083

Elaboració de cafè, te i infusions.

1101

Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.

1103

Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.

1413

Confecció d'altres peces de vestir exteriors.

1419

Confecció d'altres peces de vestir i accessoris.

1420

Fabricació d'articles de pelleteria.

1439

Confecció d'altres peces de vestir de punt.

1811

Arts gràfiques i serveis relacionats.

1812

Altres activitats d'impressió i arts gràfiques.

1813

Serveis de preimpressió i preparació de suports.

1814

Enquadernació i serveis relacionats.

1820

Reproducció de suports gravats.

2051

Fabricació d'explosius.

2441

Producció de metalls preciosos.

2670

Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.

2731

Fabricació de cables de fibra òptica.

3212

Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3213

Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat.

4616

Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.

4617

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.

4624

Comerç a l'engròs de cuirs i pells.

4634

Comerç a l'engròs de begudes.

4636

Comerç a l'engròs de sucre, xocolata i confiteria.

4637

Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies.

4638

Comerç a l'engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris.

4639

Comerç a l'engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.

4644

Comerç a l'engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.

4648

Comerç a l'engròs d'articles de rellotgeria i joieria.

4719

Altre comerç detallista en establiments no especialitzats.

4724

Comerç detallista de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.

4725

Comerç detallista de begudes en establiments especialitzats.

4741

Comerç detallista d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.

4751

Comerç detallista de tèxtils en establiments especialitzats.

4762

Comerç detallista de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.

4771

Comerç detallista de peces de vestir en establiments especialitzats.

4772

Comerç detallista de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.

4777

Comerç detallista d'articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.

4782

Comerç detallista de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats.

4789

Comerç detallista d'altres productes en parades de venda i mercats.

4799

Altre comerç detallista no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni mercats.

4931

Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.

4932

Transport per taxi.

4939

Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.a.

5010

Transport marítim de passatgers.

5030

Transport de passatgers per vies navegables interiors.

5110

Transporte aeri de passatgers.

5221

Activitats annexes al transport terrestre.

5222

Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.

5223

Activitats annexes al transport aeri.

5510

Hotels i allotjaments similars.

5520

Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada.

5530

Càmpings i aparcaments per a caravanes.

5590

Altres allotjaments.

5610

Restaurants i establiments de menjars.

5621

Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.

5629

Altres serveis de menjars.

5630

Establiments de begudes.

5813

Edició de diaris.

5914

Activitats d'exhibició cinematogràfica.

7420

Activitats de fotografia.

7711

Lloguer d'automòbils i vehicles de motor lleugers.

7712

Lloguer de camions.

7721

Lloguer d'articles d'oci i esportius.

7722

Lloguer de cintes de vídeo i discos.

7729

Lloguer d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic.

7733

Lloguer de maquinària i equip d'oficina, inclosos ordinadors.

7734

Lloguer de mitjans de navegació.

7735

Lloguer de mitjans de transport aeri.

7739

Lloguer d'altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.a.a.

7911

Activitats de les agències de viatges.

7912

Activitats dels operadors turístics.

7990

Altres serveis de reserves i activitats relacionades que s'hi relacionen.

8219

Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d'oficina.

8230

Organització de convencions i fires de mostres.

8299

Altres activitats de suport a les empreses.

9001

Arts escèniques.

9002

Activitats auxiliars a les arts escèniques.

9004

Gestió de sales d'espectacles.

9102

Activitats de museus.

9103

Gestió de llocs i edificis històrics.

9104

Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.

9200

Activitats de jocs d'atzar i apostes.

9311

Gestió d'instal·lacions esportives.

9313

Activitats dels gimnasos.

9319

Altres activitats esportives.

9321

Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

9523

Reparació de calçat i articles de cuir.

9525

Reparació de rellotges i joieria.

9601

Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.

9604

Activitats de manteniment físic.

Atenció. Aquests fons s'hauran de destinar a pagar despeses fixes com ara arrendaments, salaris, subministraments elèctrics o deutes amb proveïdors. A tall d'exemple a l'exposició de motius del RDL s'esmenta les despeses relatives al subministrament d'energia i al cost de canvi de potència, incorreguts pels autònoms i empreses considerades elegibles com a quantitats per a les quals es podran destinar els ajuts.

Encara que les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla realitzaran les corresponents convocatòries per a la concessió d'aquests ajuts als destinataris situats als seus territoris i s'encarregaran de la tramitació, gestió i resolució de les sol·licituds, de l'abonament dels ajuts i dels controls previs i posteriors al pagament, el RDL fixa els següents límits de la quantia:

 • Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: 3.000 euros com a màxim.
 • Per als empresaris i professionals que el seu volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut serà                    
  • Per a empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, i per a les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats: el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%.
  • Per a entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats: el 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% esmentat.

S'ha de tenir en compte que aquesta subvenció no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000, si bé les comunitats autònomes de Canàries i Balears podran augmentar el percentatge i els topalls.

Terminis

Aquests ajuts encara tardaran a arribar almenys un mes i mig. El Govern s'ha «autoimposat» el termini d'un mes i deu dies per tenir formalitzada l'ordre oficial de repartiment, i, a partir de llavors, ja serà qüestió de la manya que es donin les comunitats autònomes en canalitzar-les.

Tot sembla indicar que el mes de maig les comunitats podrien iniciar-ne la distribució.

Gestió

Aquest nou fons serà gestionat per les comunitats autònomes, si bé l'Agència Tributària controlarà els requisits exigits per obtenir les prestacions i Balears i Canàries tindran una partida especial de 2.000 milions per l'impacte especial al sector turístic.

La assistència o auxili es distribuirà de manera proporcional a l'assignació del REACT EU, sobre la base d'indicadors de renda, de desocupació i de desocupació juvenil. En concret, el repartiment es basa en els tres indicadors següents:

 1. a) Indicador de renda: mesura el pes de cada comunitat autònoma en la caiguda del PIB en 2020, moderat en funció de la prosperitat relativa de cadascuna d'elles, mesurada a través de la renda per càpita respecte a la mitjana nacional.
 2. b) Indicador de desocupació: considera la mitjana ponderada entre el pes de la comunitat autònoma en el total d'aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l'increment de l'atur nacional registrat en 2020.
 3. c) Indicador de desocupació juvenil (16 - 25 anys): anàlogament al criteri anterior, considera la mitjana ponderada entre el pes de la comunitat autònoma en el total de joves aturats registrats al gener de 2020 i la seva contribució a l'increment de l'atur juvenil nacional registrat en 2020.

1.1 Requisits i compromisos

Els sol·licitants dels ajuts al moment de presentació de la sol·licitud han de complir els següents requisits:

 1. a) No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 2. b) No haver donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarada culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració.
 3. c) Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 4. d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 5. e) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que n' hagi adquirit l'eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 6. f) No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.

Els destinataris d'aquestes mesures assumeixen els següents compromisos:

 1. a) Hauran de mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.
 2. b) No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
 3. c) No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des d'aplicació d'alguna de les mesures.
 4. Mesures addicionals de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic

Es crea una Línia per a la reestructuració de deute financer COVID (3.000 milions d'euros), per permetre la conversió de part de l'aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts per Acord de Consell de Ministres, dins d'un acord assolit amb les entitats financeres creditores.

Atenció. Es crea una segona línia, de 3.000 milions d'euros, per reestructurar aquell deute financer d'autònoms i empreses que compti amb aval públic i que s'hagués subscrit des del 17 de març de 2020.

Sobre la base de l'anàlisi que faci cada entitat financera, es podrà recordar:

 • Estendre per un període addicional el termini de venciment dels préstecs amb aval públic.
 • Convertir els préstecs amb aval públic en préstecs participatius, mesura que reforçarà els recursos propis de les empreses beneficiàries, ja que aquests préstecs tenen un tractament equivalent al capital a efectes mercantils.
 • Concedir (com a últim recurs i amb caràcter excepcional) ajuts directes per reduir el finançament amb aval públic sol·licitat durant la pandèmia.

Beneficiaris: els ajuts es podran destinar a les empreses que compleixin els criteris d'elegibilitat que s'establiran en un Acord de Consell de Ministres, dins d'un procés de renegociació en el qual les entitats financeres hauran d'assumir la part proporcional de la reducció del préstec que els correspongui.

Així mateix, introdueix un codi de bones pràctiques, el contingut del qual s'aprovarà mitjançant Acord de Consell de Ministres, que podrà ser subscrit per les entitats financeres per facilitar una adequada resposta del sector financer davant l'excepcional situació econòmica, per reforçar la solvència empresarial i garantir la liquiditat de cara al futur.

Serà un protocol similar a l'existent en l'àmbit hipotecari, per afavorir una actuació "coordinada i eficient" de les entitats de crèdit en suport d'empreses viables amb problemes puntuals de solvència.  

Impagaments: s'encomana a les entitats financeres concedents els procediments de recuperació dels avals impagats, obviant la regulació establerta a la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària. Tot això sense perjudici dels sistemes de control i gestió que es puguin implementar per prevenir l'existència de conflictes d'interès.

Aranzels: els drets aranzelaris notarials i registrals derivats de la formalització i inscripció d'aquestes operacions es bonificaran en un 50 per cent.

Per accedir a aquesta línia econòmica, els destinataris han de complir algunes condicions: no hauran d'haver sol·licitat el concurs, no podran haver estat declarats insolvents en cap procediment, no podran ser culpables en concurs de creditors (tret que es trobin en fase de compliment de conveni), ni tampoc podran estar subjectes a intervenció judicial ni inhabilitats concursalment (tret que hagi conclòs el període d'inhabilitació).

Aquestes condicions i requisits són els que hem vists en el punt 1.1 anterior.

 1. Nou Fons de recapitalització d'empreses afectades per COVID

Es crea un nou Fons de recapitalització d'empreses afectades per COVID (1.000 milions d'euros) -que es desenvoluparà per Acord de Consell de Ministres- per fer costat a aquelles empreses viables però que s'enfronten a problemes de solvència derivats de la COVID-19 que no poden accedir al fons gestionat per la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) per a empreses i operacions de més grandària i que necessitin un reforç addicional del seu capital.

Els fons s'atorgaran en forma d'instruments financers, com a préstecs ordinaris, préstecs participatius, capital o altres.

Atenció. Aquest fons serà gestionat per la Companyia Espanyola de Finançament del Desenvolupament (COFIDES), depenent del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, i complementa el fons SEPI per a la recapitalització d'empreses estratègiques més grans.

Aquest fons és un dels instruments financers previstos en la norma i pot suposar l'entrada en el capital de les empreses beneficiàries. Aquestes entrades, com la resta d'ajuts públics previstos en la norma, hauran de comptar amb l'autorització de la Unió Europea per no incórrer en pràctica contrària a la competència.

El fons aportarà aquest suport exclusivament en forma d'instruments de deute, de capital i híbrids de capital, o una combinació d'ells, a empreses no financeres, que prèviament ho haguessin sol·licitat i que travessin dificultats de caràcter temporal com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

En el règim de les empreses al capital de les quals entri el fons s'estableixen les següents especialitats:

 1. Dret de vot. La gestora del fons exercirà per compte de l'Administració General de l'Estat els drets de vot i altres drets polítics que li corresponguin sense necessitat d'autorització prèvia.
 2. Administradors representants del fons. La gestora podrà decidir, cas per cas, proposar administradors en les empreses participades.
 3. Procedència dels administradors. Els administradors podran pertànyer a l'administració pública, a la pròpia gestora o ser persones, físiques o jurídiques, alienes que no tinguin les anteriors consideracions. L'estatut jurídic d'uns consellers o altres serà diferent per raó del seu origen.
 4. Retribució i responsabilitat d'administradors procedents de l'administració pública o de la gestora. La norma emula el que es preveu en la Llei 40/2015, del 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. D'aquesta manera, aquests administradors no rebran cap retribució pel seu acompliment i la seva responsabilitat com a administradors ja que l'assumeix directament l'Administració General de l'Estat. Aquesta podrà, en cas de danys derivats de dol o negligència per aquests administradors, repetir contra ells.
 5. Retribució i responsabilitat d'administradors no procedents de l'administració ni de la gestora. Els administradors nomenats a iniciativa de la gestora del fons però que no en siguin empleats ni membres de l'administració tindran dret a percebre remuneració pel seu acompliment a càrrec de l'empresa en la qual el fons hagi invertit i se'ls aplicarà el règim comú de responsabilitat patrimonial d'administradors.
 6. Dividends. Les empreses beneficiàries no podran repartir dividends durant 2021 i 2022.
 7. Mercat del control societari. L'adquisició de capital pel fons no activarà l'obligació de presentar una oferta pública d'adquisició i s'exceptuarà l'aplicació dels articles 128 i 129 de la Llei del mercat de valors (LMV).
 8. Dividends, recompra d'accions i remuneració. Fins que l'Estat no hagi sortit totalment del capital, els beneficiaris estaran subjectes a prohibicions sobre el repartiment de dividends i la recompra d'accions. A més, fins que almenys el 75% de la recapitalització hagi estat rescatada, es limitarà la remuneració dels gestors, inclosa la prohibició del pagament de bonificacions.
 9. Durada. L'activitat de l'empresa beneficiada s'ha de mantenir fins al 30 de juny de 2022.

Per accedir a aquesta línia econòmica, els destinataris han de complir algunes condicions: no hauran d'haver sol·licitat el concurs, no podran haver estat declarats insolvents en cap procediment, no podran ser culpables en concurs de creditors (tret que es trobin en fase de compliment de conveni), ni tampoc podran estar subjectes a intervenció judicial ni inhabilitats concursalment (tret que hagi conclòs el període d'inhabilitació).

Aquestes condicions i requisits són els que hem vists en el punt 1.1 anterior.  

 1. Ampliació dels terminis d'execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d'ajuts

Amb la finalitat de reforçar la solvència de les empreses, aportant més flexibilitat en el compliment dels projectes subvencionats, es permet, a instàncies del beneficiari i de manera extraordinària, l'ampliació dels terminis d'execució i justificació de projectes industrials beneficiaris d'ajuts o finançament de la Secretaria General d'Indústria i de la PIME que ja haguessin estat objecte d'extensió del termini d'execució amb anterioritat, sempre que s'al·leguin circumstàncies sobrevingudes directament vinculades als estats d'alarma derivats de la crisi de la COVID-19.

Això és, els beneficiaris de concessions de préstecs a projectes industrials atorgats per la Secretaria General d'Indústria i de la PIME podran sol·licitar modificacions del quadre d'amortització durant el termini de dos anys i mig comptats des de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març; sempre que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 hagi provocat períodes d'inactivitat del beneficiari, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor.

 1. Novetats destacades en l'àmbit concursal

5.1 Nova ampliació de la moratòria concursal

S'amplia fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament la suspensió del deure de sol·licitar la declaració del concurs de creditors. A partir d'aquesta data s'iniciarà el còmput del termini legal de dos mesos per sol·licitar la declaració de concurs.

També se suspèn fins al 31 de desembre de 2021 la tramitació de les sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors des del 14 de març de 2020.

5.2 Incompliment de convenis i d'acords extrajudicials de pagaments

Les empreses en dificultats, que tinguessin aprovats convenis de creditors o que haguessin signat acords extrajudicials de pagament, gaudiran d'una nova extensió dels terminis per renegociar-los, i poden presentar propostes de modificació fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament.

Encara que els creditors podran presentar sol·licituds d'incompliment d'aquests convenis o acords, aquestes sol·licituds no seran admeses a tràmit immediatament. En aquest sentit, es tractaran de la següent forma:

 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021: es traslladaran al deutor, però no s'admetran a tràmit fins al 30 d'abril de 2021. Durant aquest temps el deutor podrà formular una proposta de modificació del conveni o de l'acord extrajudicial de pagaments, que es tramitarà amb prioritat.
 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 de gener i el 13 de març de 2021 que hagin estat admeses a tràmit: se suspendrà la seva tramitació fins al 31 de desembre de 2021. Si durant els tres mesos anteriors a aquesta última data el deutor formulés una proposta de modificació del conveni o de l'acord extrajudicial de pagaments, es tramitarà i s'arxivarà la sol·licitud d'incompliment.
 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 de gener i el 30 de setembre de 2021: es traslladaran al deutor, però no s'admetran a tràmit fins al 31 de desembre de 2021. Durant aquest termini el deutor podrà formular una proposta de modificació del conveni o de l'acord extrajudicial de pagaments, que es tramitarà amb prioritat.

També se suspèn fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament el deure del deutor de sol·licitar la liquidació quan conegui la impossibilitat de complir el conveni aprovat i sempre que presenti una proposta de modificació de conveni que s'admeti a tràmit dins d'aquest termini.

5.3 Incompliment d'acords de refinançament

Les empreses en dificultats que tinguessin subscrits acords de refinançament homologats també es podran beneficiar d'una ampliació dels terminis per renegociar-los o proposar-ne de diferents fins al 31 de desembre de 2021 inclusivament.

Encara que els creditors d'aquestes empreses poden sol·licitar l'incompliment dels acords de refinançament originals, aquestes sol·licituds es gestionaran de la següent manera:

 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 d'octubre de 2020 i el 31 de gener de 2021: es traslladaran al deutor, però no s'admetran a tràmit fins al 28 de febrer de 2021.
 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 de gener i el 13 de març de 2021 que hagin estat admeses a tràmit: se suspendrà la seva tramitació.
 • Sol·licituds d'incompliment presentades entre el 31 de gener i el 30 de setembre de 2021: es traslladaran al deutor, però no s'admetran a tràmit fins al 31 d'octubre de 2021.

Durant els terminis en què no s'admetin a tràmit o se suspengui la tramitació de les sol·licituds de declaració d'incompliment, el deutor podrà comunicar al jutjat la seva intenció de renegociar l'acord de refinançament (encara que no hagués transcorregut un any des de l'anterior homologació), i en aquest cas tindrà tres mesos addicionals per assolir un acord de modificació del que tingués en vigor, o un de nou. Si el deutor no assolís aquest acord, s'aixecarà la suspensió de la tramitació de les sol·licituds de declaració d'incompliment.

5.4 Vistes opcionals en incidents de reintegració

Fins al 31 de desembre de 2021 no serà necessària la celebració de vista en els incidents que s'incoïn per resoldre accions de reintegració, tret que el jutge del concurs resolgui una altra cosa.

5.5 Foment de la venda a través d'entitat especialitzada per liquidar els béns del concursat

Fins al 31 de desembre de 2021 es podrà modificar la modalitat de subhasta extrajudicial prevista en el pla de liquidació aprovat, i es realitzarà a través de qualsevol altra modalitat (inclosa la venda a través d'entitat especialitzada) sense que sigui necessari modificar el pla ni recaptar autorització judicial. N'hi haurà prou amb la seva constància en l'informe trimestral de liquidació.

5.6 Afectació dels crèdits derivats de l'execució d'avals públics atorgats a l'empara dels reials decrets llei 8/2020 i 25/2020

Els crèdits derivats de l'execució d'aquests avals:

 • podran quedar afectats pels acords extrajudicials de pagaments;
 • es consideraran passiu financer a l'efecte de l'homologació dels acords de refinançament;
 • podran quedar afectats per la concessió del benefici de l'exoneració del passiu insatisfet; i
 • en el concurs de l'avalat, si no s'hagués presentat encara l'informe provisional, es classificaran com a crèdit ordinari.
 1. Celebració de juntes telemàtiques

La norma regula també, la possibilitat que totes les societats de capital regulades en el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de societats de capital, i la resta de persones jurídiques de Dret privat (societats civils, societats cooperatives i associacions) que no hagin pogut modificar els seus estatuts socials per permetre la celebració de la junta general o assemblees d'associats o de socis per mitjans telemàtics, puguin continuar utilitzant aquests mitjans durant l'exercici 2021, garantint així els drets dels associats o socis minoritaris que no es poguessin desplaçar físicament fins al lloc de celebració de la junta o l'assemblea.

Per tant, s'introdueix la possibilitat que les societats anònimes puguin celebrar juntes generals íntegrament telemàtiques, sempre que l'òrgan d'administració així ho acordi, s'inclogui aquesta previsió en l'anunci de convocatòria, s'acompanyi de garanties raonables per assegurar la identitat del subjecte que exerceix el seu dret de vot i s'ofereixi la possibilitat de participar en la reunió per totes i cadascuna d'aquestes vies:

 1. assistència telemàtica;
 2. representació conferida al president de la junta per mitjans de comunicació a distància i
 3. vot anticipat a través de mitjans de comunicació a distància.

Els administradors podran assistir a la reunió, que es considerarà celebrada al domicili social amb independència d'on es trobi el president de la junta, per audioconferència o videoconferència.

 1. Ajornament de deutes tributaris

Com deu recordar l'article 8 del Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, va concedir en l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat, la possibilitat d'ajornar l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, sempre que les sol·licituds presentades fins a aquesta data siguin de quantia inferior a 30.000 euros.

L'ajornament també s'aplicava als deutes tributaris que en principi no puguin ser objecte d'ajornament de conformitat amb l'article 65. 2 de la LGT:

 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagin de complir el retenidor o l'obligat a realitzar l'ingrés a compte.
 • Les derivades de tributs que hagin de ser legalment repercutits.
 • Les corresponents a obligacions tributàries que hagi de complir l'obligat a realitzar pagaments fraccionats de l'impost sobre societats.

Era requisit necessari parar la concessió de l'ajornament:

 • Persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 en 2020.

Les condicions de l'ajornament eren:

 • Termini: 6 mesos.
 • No meritar interessos de demora durant els 3 primers mesos de l'ajornament.

Doncs bé, la disposició addicional tercera del RDL 5/2021, que estem ressenyant, torna a regular novament la possibilitat d'ajornar l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, amb els mateixos requisits i amb els mateixos deutes ajornables, modificant únicament el termini de no meritació d'interessos de demora que passa de 3 a 4 mesos i sense modificar el termini de 6 mesos de concessió de l'ajornament. Per a això deroga l'esmentat article 8 del Reial decret llei 35/2020.

 1. Exempció en AJD

La norma recull l'exempció de la quota gradual de documents notarials de la modalitat d'actes jurídics documentats (AJD) per a les escriptures de formalització de l'extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic previstos en l'article 7 del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, afegint per a això el número 31 a l'article 45.I.B) en el text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Finalment, referit a les mesures tributàries, trobem que el Capítol III (Fons de recapitalització d'empreses afectades per la Covid) del RDL 5/2021, concretament en l'apartat 9 de l'article 17 una exempció general de qualsevol tribut estatal, autonòmic o local per a totes les transmissions patrimonials, operacions societàries i actes derivats, directament o indirectament de l'aplicació d'aquesta disposició i, fins i tot, les aportacions de fons o ampliacions de capital, que eventualment s'executin per a la capitalització o reestructuració financera i patrimonial de les empreses participades amb càrrec al Fons.