Publicat el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023

15/02/2023
Laboral

Al BOE del dia 15 de febrer, s'ha publicat el Reial decret 99/2023, que fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 en 1.080 euros mensuals en 14 pagues. L'increment té caràcter retroactiu a l'1 de gener d'enguany.

S'ha publicat al BOE el Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2023 que s'ha incrementat en un 8% respecte a l'establert per a l'any 2022, i queda fixat en les següents quanties:

  • 36 euros/dia o 1.080 euros/mes, segons que el salari estigui fixat per dies o per mesos, per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors.
  • 51,15 euros/jornada legal en l'activitat per als treballadors eventuals i per als temporers els serveis dels quals a una mateixa empresa no excedeixin de cent vint dies.
  • 8,45 euros/hora efectivament treballada per als empleats de la llar que treballin per hores, en règim extern.

SMI

Import brut

Diari

36 €

Mensual (14 pagues)

1.080 €

Anual

15.120 €

Aquestes quanties comprenen tan sols les retribucions en diners -sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la seva minoració- i s'entenen referides a la jornada legal de treball de cada activitat, per la qual cosa s'aplicarà l'SMI a prorrata en cas de realitzar-se una jornada inferior.

A més, la norma regula com opera la compensació i absorció en aquells supòsits en els quals la retribució dels treballadors superi, en el seu conjunt i còmput anual, els 15.120 euros, de manera que aquestes percepcions són compensables amb els ingressos que per tots els conceptes percebessin els treballadors en còmput anual i jornada completa conformement a normes legals o convencionals, laudes arbitrals i contractes individuals de treball en vigor en la data de promulgació de la norma.

El reial decret entrarà en vigor el 16 de febrer de 2023, però les noves quanties de l'SMI tenen efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2023.

El reial decret incorpora, en la seva disposició transitòria única, regles d'afectació amb la finalitat d'evitar que l'increment de l'SMI provoqui distorsions econòmiques o conseqüències no estimades en els àmbits no laborals que utilitzen aquesta magnitud als seus propis efectes. La norma estableix que les noves quanties de l'SMI no són aplicables:

  • A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'administració local que emprin el salari mínim interprofessional com a indicador o referència del nivell de renda per a determinar la quantia de determinades prestacions o per a accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les pròpies comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l'administració local.
  • A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret que usin l'SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l'aplicació de les noves quanties de l'SMI.