Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021

29/09/2021
Laboral

La pujada, que s'aplicarà a partir de l'1 de setembre de 2021, és la segona vegada que s'acorda des de l'inici de la legislatura i constitueix un avanç en el compromís perquè l'SMI vagi augmentant progressivament.

Al BOE del 29 de setembre de 2021, s’ha publicat el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021. L’SMI 2021 per a qualssevol activitats en l’agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes (14 pagues), depenent que el salari estigui fixat per dies o per mesos. Les noves quantitats resultaran d’aplicació amb efectes retroactius a 1 de setembre de 2021.

Com ja l'hem estat informant, després de diverses reunions amb els agents socials, el passat 16 de setembre, el Ministeri de Treball i Economia Social va arribar a un acord amb els sindicats, en va quedar fora la CEOE, per l'augment de l'SMI en 15 euros, increment que es recull en el Reial decret 817/2021, de 28 de setembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a 2021.

La pujada, que s'aplicarà a partir de l'1 de setembre de 2021, és la segona vegada que s'acorda des de l'inici de la legislatura i constitueix un avanç en el compromís perquè l'SMI vagi augmentant progressivament l'any que ve i en 2023, fins a arribar al 60 % del salari mitjà abans del fi de la legislatura.

Quantia de l'SMI 2021

El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, sense distinció de sexe ni edat dels treballadors, queda fixat en 32,17 euros/dia o 965 euros/mes, depenent que el salari estigui fixat per dies o per mesos.

Les noves quantitats resultaran d'aplicació amb efectes retroactius a 1 de setembre de 2021.

Quanties SMI 2021

Període

Diari

14 pagues

12 pagues

Anual

Des de l'1 de gener de 2021 al 31 d'agost de 2021

31,66 euros

950 euros

1.108,33 euros

13.300 euros

Des de l'1 de setembre de 2021 al 31 de desembre 2021

32,17 euros

965 euros

1.125,83 euros

13.510 euros

Complements salarials

Hem de partir del salari base, la retribució mensual establerta per conveni col·lectiu o, en cas que no n'hi hagi, per contracte individual. Aquest salari s'abona en 14 o en 12 pagues, en funció de si les pagues extraordinàries estan prorratejades o no:

  • Salari mensual sense pagues extres no prorratejades (14 pagues): 965 euros.
  • Salari mensual amb pagues extres prorratejades (12 pagues): 1.125,83 euros.

Els complements que es tenen en compte per al càlcul del salari mínim són aquells complements salarials (art. 26.3 ET) que perceben tots els treballadors per igual, és a dir, els complements no causals, cas dels plusos per conveni.

Aquells complements que no siguin comuns a tots els treballadors, és a dir, els que es percebin específics per la persona (antiguitat, idioma, títols), del treball realitzat (nocturnitat, torns, etc.) o els vinculats als resultats de l'empresa (productivitat, prima) no computen com a salari mínim i, per tant, no es poden utilitzar per compensar la possible pujada. Tampoc compten a l'hora de calcular l'SMI complements extrasalarials com ara dietes, vestuari o despeses per transport.

Treballadors eventuals, temporers, i empleats de la llar

Els treballadors eventuals, així com els temporers amb serveis a una mateixa empresa que no excedeixin de cent vint dies, percebran, conjuntament amb l'SMI, la part proporcional de la retribució dels diumenges i festius, així com de dues gratificacions extraordinàries (a les quals té dret tot treballador, com a mínim) sobre un salari de trenta dies cadascuna d'elles, sense que l'SMI pugui resultar inferior a 45,70 euros per jornada legal en l'activitat.

Quant a l'SMI d'empleats que treballin per hores, en règim extern, queda fixat en 7,55 euros per hora efectivament treballada.

A qui afecta la pujada de l'SMI?

L'increment de l'SMI afecta els treballadors que estan fora de conveni. La regla general és que hi hagi un conveni col·lectiu d'aplicació i la gran majoria té salaris superiors a l'SMI. Per aquesta raó, primer hem d'acudir al conveni col·lectiu per saber quin és el salari base i si són absorbibles o no els complements salarials.

Si el treballador cobra menys de 13.510 euros bruts anuals (comptant salari base i complements no causals: aquells que són comuns a tots els empleats de l'empresa), l'SMI s'ha d'incrementar fins a arribar a aquesta xifra.

I si es treballa menys de 40 hores? En els contractes a temps parcial, el salari mínim es reduirà en proporció a les hores treballades.

Aquells treballadors el salari dels quals estigui per damunt dels 13.510 euros bruts a l'any no notaran cap canvi de manera directa, però sí indirectament, en incrementar els límits de salaris i indemnitzacions que aboni el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) o la quantitat de salari protegit enfront d'un embargament.

En els contractes de formació i aprenentatge, en cap cas la retribució podrà ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu, d'acord amb el que s'estableix al conveni col·lectiu (art. 11.2.g ET).

No afectació de la nova quantia del salari mínim interprofessional en les referències contingudes en normes no estatals i relacions privades

A les normes vigents a la data d'entrada en vigor d'aquest reial decret (el Reial decret 817/2021 entrarà en vigor el dia 30 de setembre i farà efecte durant el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 de desembre de 2021, procedint, en conseqüència, a l'abonament del salari mínim que s'hi estableix amb efectes de l'1 de setembre de 2021) de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l'Administració local que utilitzin l'SMI com a indicador o referència del nivell de renda per determinar la quantia de determinades prestacions o per accedir a determinades prestacions, beneficis o serveis públics, excepte disposició expressa en contra de les mateixes comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla o de les entitats que integren l'Administració local.

A qualssevol contractes i pactes de naturalesa privada vigents a la data d'entrada en vigor del RD 817/2021 que utilitzin l'SMI com a referència a qualsevol efecte, tret que les parts acordin l'aplicació de les noves quanties de l'SMI.