Publicat el calendari del contribuent 2022

11/01/2022
Fiscal

Al web de l’AEAT s’ha publicat el calendari del contribuent per a l’any 2022. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis de l’exercici 2022.

L'informem que al WEB de l'AEAT s'ha publicat el calendari del contribuent per a l'any 2022. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l'exercici 2022.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s'ha confeccionat a desembre de 2021, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS EN EL CALENDARI DE L'ANY 2022

Els següents models seran presentats per primera vegada en l'exercici 2022 i el seu termini de presentació és el següent:

 • Model 236. Declaració d'informació de la utilització de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal: últim trimestre de l'any natural següent a aquell en el qual s'hagi produït la utilització a Espanya dels mecanismes transfronterers que hagin hagut de ser prèviament declarats. El termini l'any 2022, serà des de l'1 d'octubre al 2 de gener de 2023.
 • Model 237. Gravamen especial sobre beneficis no distribuïts per societats anònimes cotitzades d'inversió en el mercat immobiliari. Impost sobre societats. Autoliquidació: dos mesos des del dia de l'acord d'aplicació del resultat de l'exercici per la junta general d'accionistes, o òrgan equivalent.

Els contribuents, el termini de declaració dels quals s'hagués iniciat amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de l'ordre ministerial que aprova el model, podran presentar la declaració dins dels dos mesos següents a la data de la seva publicació en el BOE.

RECORDI:

Identificació per a presentar les autoliquidacions

 • La presentació electrònica per Internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic o el certificat electrònic, de persones físiques, de representants de persones jurídiques o d'entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si cal, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.

El sistema Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 01, 04, 030, 035, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 234, 235, 236, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 369, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 i 720. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.

 • Les S.A. i S.L., així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.
 • Les administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.

Dates de campanya de renda i patrimoni

Els recordem les dates per confeccionar la seva declaració de renda 2021:

 • 6 d'abril fins al 30 de juny de 2022: presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2021.
 • 5 de maig fins al 30 de juny de 2022: l'Agència Tributària li podrà confeccionar la seva declaració de renda 2021 per telèfon (sol·licitud de cita des del 3 de maig fins al 29 de juny).
 • 1 a 30 de juny de 2022: l'Agència Tributària li podrà confeccionar la seva declaració de renda 2021 presencialment a les seves oficines (sol·licitud de cita des del 26 de maig fins al 29 de juny).

Altres qüestions d'interès

 • Model 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" (obligació trimestral): mes d'abril, juliol, octubre i gener.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-resum anual de l'IVA" els contribuents que, realitzant liquidacions trimestrals d'IVA, tributin només en territori comú i duguin a terme activitats en règim simplificat o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària havent d'emplenar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del model 303 d'IVA de l'exercici. L'exoneració no serà procedent quan no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.
 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària - SII - consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des de l'1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDEME (registre de devolució mensual de l'IVA).

Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII ho podran fer de manera voluntària, exercint l'opció en el model 036 que es podrà presentar durant tot l'exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s'iniciï després d'exercir aquesta opció. L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no s'hi renunciï. La renúncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què hagi de fer efecte.

Aquells qui apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 "Declaració d'operacions amb terceres persones" i 390 "Declaració-resum anual de l'IVA".

 • Es presentaran a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària en el sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per documentar avituallaments de carburants exempts de l'impost sobre hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).
 • Es presentarà a través del sistema EMCS, la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l'impost sobre hidrocarburs que no es realitzin a través del procediment de vendes en ruta.
 • Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.
 • Els establiments autoritzats com ara fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària des de l'1 de gener de 2020.

Terminis de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària

El termini de presentació d'autoliquidacions amb domiciliació bancària dependrà de la fi del termini de presentació de cada model. Així, si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s'ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d'aquesta declaració.

Vegeu els terminis generals i de domiciliació bancària per a cada model, corresponents a l'any 2022

Finalment, li recordem que l'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

 • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € en 2021 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA, que portin de manera obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària o presentin l'IOSS, així com per a les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.