Publicat el calendari del contribuent 2021.

23/12/2020
Fiscal

Ja s'ha publicat al WEB de l’AEAT el calendari del contribuent per a l'any 2021. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l'exercici

L'informem que ja s'ha publicat al WEB de l'AEAT el calendari del contribuent per a l'any 2021. Amb això, es facilita el coneixement de les principals obligacions tributàries estatals, periòdiques i no periòdiques, models de declaració i terminis al llarg de l'exercici 2021.

Atenció! Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s'ha confeccionat al desembre del 2020, amb projectes normatius en tramitació.

NOVETATS EN EL CALENDARI DE L'ANY 2021

Pròximament seran aprovats els models que s'indiquen a continuació, el termini de presentació dels quals tindrà en compte la seva data d'entrada en vigor:

 • Model 035 "Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns": inici (abans de l'inici de les activitats o quan ja s'haguessin iniciat fins al desè dia del mes següent a aquest inici), modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació) i baixa (almenys quinze dies abans del final del mes o trimestre anterior al que es pretengui deixar d'utilitzar el règim).
 • Model 369 "Declaració - liquidació periòdica dels règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns": fins a l'últim dia del mes següent al mes o trimestre natural a què es refereixi la declaració.
 • Model 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques": actualment la nova normativa es troba en fase d'elaboració, després que el Tribunal Suprem hagués anul·lat (Sentència 1106/2020) l'obligació d'informació.
 • Model 234 "Declaració d'informació de determinats mecanismes transfronterers de planificació fiscal": 30 dies naturals següents al naixement de l'obligació d'informar.
 • Model 235 "Declaració d'informació d'actualització de determinats mecanismes transfronterers comercialitzables": mes natural següent a la finalització del trimestre natural en el qual s'hagi obtingut nova informació que s'hagi de comunicar.
 • Model 420 "Impost sobre determinats serveis digitals. Autoliquidació" (obligació trimestral): mesos d'abril, juliol, octubre i gener.
 • Model 604 "Impost sobre les transaccions financeres" (obligació mensual): del 10 al 20 del mes següent al corresponent període de liquidació mensual.

RECORDI:

 • El 7 d'abril de 2021 s'inicia el termini de presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2020.
 • La declaració anual del model 349 "Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries" ja no s'haurà de presentar l'any 2021.
 • La presentació electrònica per Internet es podrà realitzar amb DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència. Per a tots els models es podrà utilitzar el DNI electrònic i/o el certificat electrònic, de persones físiques, de representants de persones jurídiques o d'entitats sense personalitat jurídica. El sistema Cl@ve PIN i el número de referència només podran ser utilitzats per persones físiques.
 • Les persones físiques disposen del DNI electrònic, certificat electrònic, Cl@ve PIN o número de referència per presentar, si escau, declaracions informatives, censals, determinades autoliquidacions, comunicacions i sol·licituds de devolució, de naturalesa tributària.
 • El sistema Cl@ve PIN, d'ús exclusiu per a persones físiques, es podrà utilitzar per presentar els models 01, 04, 030, 034, 036, 037, 038, 100, 102, 111, 115, 117, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136, 140, 143, 149, 151, 179, 180, 182, 187, 188, 190, 193, 198, 216, 231, 233, 282, 296, 303, 308, 309, 318, 341, 345, 347, 349, 360, 361, 364, 365, 368, 390, 560, 568, 572, 576, 585, 586, 587, 589, 590, 604, 650, 651, 655, 714 i 720. El número de referència permet, només a les persones físiques, realitzar gestions relatives a l'IRPF.
 • Les SA i SL, així com els contribuents adscrits a les Unitats de Gestió de Grans Empreses o a la Delegació Central de Grans Contribuents, estan obligats a presentar per Internet amb certificat electrònic les seves declaracions informatives, autoliquidacions i amb caràcter general també les seves declaracions censals.
 • La resta d'entitats (cooperatives, associacions, fundacions) presentaran les autoliquidacions per Internet amb certificat electrònic o predeclaració impresa i les declaracions informatives per Internet amb certificat electrònic.
 • Les Administracions públiques estan obligades a la presentació per Internet amb certificat electrònic.
 • Queden exonerats de presentar el model 390 "Declaració-Resum anual de l'IVA" els contribuents que, realitzin liquidacions trimestrals d'IVA, i que tributin només en territori comú i realitzin activitats en règim simplificat i/o operacions d'arrendament de béns immobles urbans (encara que realitzin, a més, activitats per les quals no existeixi l'obligació de presentar autoliquidacions periòdiques), així com els subjectes passius que portin els llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària i que hagin d'emplenar la informació addicional sol·licitada, en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació del model 303 d'IVA de l'exercici. L'exoneració no procedirà quan no existeixi obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.
 • El sistema de gestió de llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària -SII- consistent en el subministrament electrònic dels registres de facturació, és obligatori des del 1 de juliol de 2017, per a empresaris, professionals i altres subjectes passius el període de liquidació dels quals coincideixi amb el mes natural: grans empreses (volum d'operacions d'acord amb l'article 121 LIVA superior a 6.010.121,04 € l'any anterior), grups d'IVA i inscrits en el REDEME (registre de devolució mensual de l'IVA).

Els qui no estiguin obligats a acollir-se al SII el podran fer de manera voluntària, exercint l'opció en el model 036 que es podrà presentar durant tot l'exercici i farà efecte per al primer període de liquidació que s'iniciï després d'exercir aquesta opció. L'opció s'entendrà prorrogada per als anys següents mentre no es renunciï a la seva aplicació. La renúncia es realitzarà en el model 036 durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any en què hagi de fer efecte.

Aquells que apliquin el SII estan exonerats de presentar els models 347 "Declaració d'operacions amb terceres persones" i 390 "Declaració-resum anual de l'IVA".

 • Es presentaran a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària al sistema SIANE, la informació relativa a albarans de circulació i notes de lliurament (procediment de vendes en ruta), comprovants de lliurament expedits per documentar avituallaments de carburants exempts de l'impost sobre hidrocarburs a aeronaus, i la sol·licitud de devolució pel gasoil marcat subministrat a embarcacions amb devolució de l'impost sobre hidrocarburs (articles 27, 101, 102 i 110 del Reglament dels impostos especials).
 • Es presentarà a través del sistema EMCS, la informació relativa a avituallaments de carburants a embarcacions amb exempció de l'impost sobre hidrocarburs que no es realitzin a través del procediment de vendes en ruta.
 • Quedaran exonerats de l'obligació de presentar les declaracions d'operacions en relació amb els impostos especials de fabricació (models 553, 554, 555, 556, 557, 558, 570 i 580) els establiments que portin la comptabilitat dels productes objecte dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària.
 • Els establiments autoritzats com a fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals, dipòsits de recepció i fàbriques de vinagre estaran obligats a portar la comptabilitat dels impostos especials de fabricació a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària des de l'1 de gener de 2020.

Finalment, li recordem que l'obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques, segons l'impost i l'obligat tributari, pot ser:

 • Anual, per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.
 • Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € en 2020 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA, que portin de manera obligatòria els llibres registre a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, així com per a les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.