Principals Novetats ERTO

12/01/2022
Laboral

El RD-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, incorpora mesures per facilitar-ne l'ús dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que entren en vigor a partir del dia 31 de desembre de 2021.

El RD-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat a l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE 30/12/2021) incorpora mesures per facilitar-ne l'ús dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que entren en vigor a partir del dia 31 de desembre de 2021, excepte algunes excepcions.

 

La tramitació i els efectes dels ERTO per impediment o per limitacions a l'activitat normalitzada vinculades a la COVID-19, regulats a l'article 2 del RD-llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball, continuaran regint-se pel que disposa aquest precepte fins al dia 28 de febrer de 2022.

 

Es modifica la regulació dels ERTO de reducció de jornada o suspensió del contracte per causes per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ERTO ETOP) o derivades de FORÇA MAJOR de caràcter temporal, prevista a l'Estatut dels Treballadors (ET), destacant les següents novetats:

 

 • Redueix la durada del període de consultes en el supòsit d'empreses de menys de 50 persones de plantilla, que no serà superior a 7 dies (abans 15), i redueix el termini màxim per a la constitució de la comissió representativa, que serà de 5 dies o 10 dies quan algun dels centres de treball afectat no compti amb representants legals dels treballadors.

 

 • Es permet la pròrroga dels ERTO ETOP amb la proposta prèvia de l'empresa.

 

 • Introdueix a l'ET la regulació del procediment de tramitació de l'ERTO per força major temporal (ordinari), que s'iniciarà mitjançant sol·licitud de l'empresa adreçada a l'autoritat laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris, i comunicació simultània a la representació legal de les persones treballadores. L'autoritat laboral sol·licitarà informe preceptiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) sobre la concurrència de la força major, abans de dictar resolució.

 

 • Introdueix a l'ET la regulació de l'ERTO per força major temporal per impediment o limitació d'activitat normalitzada de l'empresa que siguin conseqüència de decisions adoptades per l'autoritat pública competent, incloses aquelles orientades a la protecció de la salut pública, que no requereix informe previ de la ITSS, i en què l'empresa haurà de justificar, en la documentació tramesa juntament amb la sol·licitud, l'existència de les limitacions concretes o de l'impediment a la seva activitat com a conseqüència de la decisió de l'autoritat competent.

 

 • Durant el període d'aplicació de l'ERTO ETOP o ERTO FORÇA MAJOR, l'empresa podrà desafectar i afectar les persones treballadores en funció de les alteracions de la causa, informant prèviament la representació legal de les persones treballadores i prèvia comunicació a l'entitat gestora de les prestacions socials ia la TGSS

 

 • Dins del període d'aplicació de l'ERTO ETOP o ERTO FORÇA MAJOR no es podran fer hores extraordinàries, ni establir-se noves externalitzacions d'activitat (infracció molt greu) ni concertar-se noves contractacions laborals (infracció greu per cada persona treballadora contractada i es podrà sancionar amb multa de 1.000 a 10.000 €). Aquesta prohibició no és aplicable en el supòsit que no puguin, per formació, capacitació o altres raons objectives i justificades, desenvolupar les funcions encomanades.

 

Es crea el Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació, que un cop activat pel Consell de Ministres, permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball, i que tindrà dues modalitats.

 

 • La modalitat cíclica, quan s'apreciï una conjuntura macroeconòmica general que aconselli l'adopció d'instruments addicionals d'estabilització, amb una durada màxima d'un any.

 

 • La modalitat sectorial, quan en un sector determinat o sectors d'activitat s'apreciïn canvis permanents que generin necessitats de requalificació i de processos de transició professional de les persones treballadores, amb una durada màxima inicial d'un any i la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos

 

 • El procediment s'iniciarà mitjançant sol·licitud voluntària per part de l'empresa adreçada a l'autoritat laboral competent (acompanyada d'un pla de requalificació de les persones afectades a la modalitat sectorial), i comunicació simultània a la representació de les persones treballadores, previ desenvolupament de un període de consultes. L'autoritat laboral haurà de demanar l'informe preceptiu de la ITSS sobre la concurrència dels requisits corresponents.

 

 • És possible sol·licitar pròrroga del mecanisme prèvia proposta. I li són aplicables les normes de prioritat de la reducció de jornada, afectació i desafectar treballadors, prohibició hores extres, prohibició noves contractacions o externalitzacions.

 

 • Les persones treballadores cobertes per un Mecanisme RED es beneficiaran de la nova prestació, que no necessita acreditar un mínim de cotització previ a la Seguretat Social, i que entrarà en vigor als 3 mesos de publicació al BOE. L'empresa haurà de formular la sol·licitud, en representació de les persones treballadores, al model que s'establirà a aquest efecte

 

Les empreses podran realitzar accions formatives per a cadascuna de les persones afectades per ERTO ETOP, ERTO per força major temporal i pel nou Mecanisme RED de flexibilitat, que tindran com a objectiu la millora de les competències professionals i l'ocupabilitat de les persones treballadores, i tindran dret a un increment de crèdit per al finançament daccions en làmbit de la formació programada.

 

Durant l'aplicació dels ERTO i el Mecanisme RED, les empreses podran acollir-se voluntàriament a les exempcions en la cotització a la Seguretat Social regulades a la nova DA Trenta-novena del TRLGSS que entra en vigor el 31/12/2021, sempre que hi concorrin les condicions i requisits.

 

Les exempcions a la cotització estaran condicionades al manteniment en l'ocupació de les persones treballadores afectades durant els 6 mesos següents a la finalització del període de vigència de l'ERTO, i s'aplicaran respecte de les persones treballadores afectades per les suspensions de contractes o reduccions de jornada , en alta als codis de compte de cotització dels centres de treball afectats:

TIPO DE ERTE

EXENCIÓN

en la cotización a la Seguridad Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta art.153.bis TRLGSS

 

ERTE ETOP art.47.1

20%  (requisito acciones formativas DA 25 TRLET)

ERTE ETOP art.47.4 (prorrogados)

20%  (requisito acciones formativas DA 25 TRLET)

ERTE fuerza mayor temporal (ordinario. 47.5)

90%

ERTE fuerza mayor temporal (impedimento o limitación. 47.6)

 

 

90%

ERTE Mecanismo RED:

 

 

 

Modalidad cíclica. 47 bis .1 a)

1.º El 60 %, desde la fecha en que se produzca la activación del mecanismo por acuerdo del Consejo de Ministros, hasta el último día del cuarto mes posterior a dicha fecha

 

2.º El 30 %, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior

 

3.º El 20 “, durante los cuatro meses inmediatamente siguientes a la terminación del plazo anterior

Modalidad sectorial. 47 bis. 1 b)

 

 

40%

(exclusivamente en caso acciones formativas DA 25 TRLET)