Prestació per maternitat: novetats

08/07/2019

Quan una mare o un pare treballadors tenen un fill, poden reclamar a la Seguretat Social una prestació per “maternitat” i “paternitat”.

Exempció. Quan una mare o un pare treballadors tenen un fill, poden reclamar a la Seguretat Social una prestació per “maternitat” i “paternitat”. Atenció! Fins fa poc, Hisenda considerava que aquests ingressos tributaven en IRPF. No obstant això, a la fi del 2018 els tribunals van obligar Hisenda a canviar el seu criteri:
Aquests ingressos estan exempts de tributar i els beneficiaris no han de declarar-los en el seu IRPF.
Els qui van tributar per ells en anys no prescrits (entre 2014 i 2017) poden sol·licitar, a través d'un formulari disponible en la web de la AEAT, la devolució de l'IRPF pagat en excés.

Recursos desestimats. No obstant això, hi ha contribuents que en el seu moment van reclamar la devolució del que havien tributat i van obtenir una resposta negativa (perquè en aquest moment els tribunals encara no havien obligat Hisenda a canviar la seva postura). Atenció! I si no van reclamar contra la denegació, aquesta ja s'ha convertit en ferma i, en teoria, ja no poden reclamar res.

Poden reclamar. Doncs bé, aquests contribuents també poden reclamar la devolució sempre que no hagin transcorregut més de quatre anys des de la notificació de la resolució desestimatòria que va posar fi al procediment. Anotació. Per exemple, si vostè va tributar per la prestació de maternitat en 2011 i a principis de 2013 va sol·licitar la devolució, rebent una resposta negativa el 2 de desembre de 2015, disposa de termini fins al 2 de desembre de 2019 per a presentar un escrit en la AEAT i sol·licitar la devolució de l'IRPF de 2011.