Preparació del resultat per a model 202 a presentar a l'octubre de 2019

01/10/2019
Fiscal

El mes d'octubre procedeix presentar pagament fraccionat a compte de l'Impost de societats.

El mes d'octubre procedeix presentar pagament fraccionat a compte de l'Impost de societats. Especial atenció en aquelles entitats en les quals s'hagi optat per l'opció del pagament fraccionat per l'article 40.3 de la LIS, en funció del resultat obtingut en l'exercici en curs, ja que la comptabilitat ha d'estar processada a data 30 de setembre, per a determinar el resultat comptable a partir del qual es calcularà la quota a ingressar pel pagament fraccionat.

Les modalitats de pagament fraccionat de l'Impost de societats que existeixen actualment són:

1r modalitat:( LIS art 40.2).

Dins dels 20 primers dies naturals dels mesos d'abril, octubre i desembre de l'any 2019, les entitats obligades al pagament de l'impost de societats han d'efectuar un pagament fraccionat del 18% de la quota íntegra corresponent a l'últim període impositiu. Aquest percentatge s'aplica sobre la quota íntegra minorada en:
•Les deduccions per a evitar la doble imposició.
•Les bonificacions.
•Les deduccions per a incentivar la realització de determinades activitats.
•Les retencions i ingressos a compte corresponents a aquest període impositiu.

Si el resultat anterior és zero o negatiu, no hi ha obligació de presentar declaració.

2n modalitat:( LIS art 40.3).

Els subjectes passius poden optar per aquesta alternativa de pagament fraccionat diferent de la 1r modalitat, si bé el termini per a efectuar-lo és el mateix que en la primera modalitat, dins dels 20 primers dies naturals d'abril, octubre i desembre de 2019. El seu import es determina aplicant un percentatge a la part de la base imposable dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural, deduint les bonificacions que els siguin aplicable al subjecte passiu, les retencions i ingressos a compte practicats sobre els ingressos del subjecte passiu, així com els pagaments fraccionats efectuats (no es consideren les deduccions).

És important que només podran optar per aquesta modalitat aquelles entitats que en la corresponent declaració censal model 036 el mes de febrer de l'any natural haguessin marcat aquesta opció. També estan obligats a aplicar aquesta modalitat els subjectes passius el volum dels quals d'operacions, (calculat segons la normativa IVA) hagi estat superior a 6.010.121,04 durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu.

RECORDEU les novetats introduïdes per RD-Llei 2/2016, de 30 de setembre, i per RD-Llei 3/2016, de 2 de desembre, a tenir en compte per al càlcul dels pagaments a compte a realitzar per a períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2017:

1.- Per a les empreses la xifra de les quals de negoci ha estat d'almenys 10 milions d'euros en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu:
•Es modifica el càlcul del percentatge a aplicar a la base imposable al 24% (percentatge que resulti de multiplicar per 19/20 el tipus que tributi l'entitat, arrodonit per excés).
•S'estableix un pagament mínim del 23% del resultat comptable.

NOTA: Només opera el percentatge resultant d'aplicar 5/7 parts del tipus de gravamen, per a les empreses amb xifra de negocis menor a 10 milions d'euros en els 12 mesos anteriors a l'inici del període impositiu.

2.- Limitació a la compensació de bases imposables negatives: Es limita la compensació de bases imposables negatives d'exercicis anteriors per a:
•En tot cas, es podrà compensar bases imposables negatives fins a l'import d'1 milió d'euros.
•Si se supera l'import d'1 milió d'euros a compensar, operen els següents límits:


Import net de xifra negocis

en els 12 mesos anteriors

Límit màxim de compensació de BI negatives
Menys de 20 milions d'eurosEl 70% de la BI positiva (1)
Entre 20 i 60 milions d'eurosEl 50% de la BI positiva (1)
Més de 60 milions d'eurosEl 25% de la BI positiva (1)
(1) BI positiu prèvia a la reserva de capitalització.