Preguntes i respostes sobre la pròrroga a les ajudes als autònoms fins al 31 de gener de 2021.

02/11/2020
Laboral

L'autònom que estigui cobrant el cessament compatible amb l'activitat pot renunciar en qualsevol moment i retornar la prestació que s'hagi cobrat una vegada recuperat el nivell de facturació, o quan la seva caiguda ja no sigui del 75% sinó menor.

L'autònom que estigui cobrant el cessament compatible amb l'activitat pot renunciar en qualsevol moment i retornar la prestació que s'hagi cobrat una vegada recuperat el nivell de facturació, o quan la seva caiguda ja no sigui del 75% sinó menor.

Com ja l'hem estat informant, el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (en vigor des del dia 30 de setembre) inclou una sèrie de mesures per garantir uns ingressos mínims als qui vegin afectada la seva activitat per una resolució administrativa, als qui no tinguin accés a la prestació ordinària per cessament o als autònoms de temporada que desenvolupin la seva activitat entre els mesos de juny i desembre del 2020 que vegin reduïda la seva activitat, i es prorroga a més fins al 31 de gener de 2021 la prestació especial per cessament d'activitat regulada en l'art. 9 del Rd llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

A continuació li resumim de manera senzilla algunes preguntes i respostes sobre la pròrroga a les ajudes als autònoms fins al 31 de gener de 2021.

Estic cobrant la prestació ordinària compatible amb l'activitat puc continuar cobrant-la?

Sí, ja que aquesta prestació es prorroga fins al 31 de gener, sempre que durant el quart trimestre del 2020 continuïs complint els requisits exigits per a la seva concessió, entre ells, acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període del 2019, així com no superar uns rendiments nets de 5.818,5 euros (1,75 vegades l'SMI) en el període octubre-desembre d'enguany.

Quins altres requisits haig de complir?

A més de la caiguda de la facturació, cal estar afiliats i en alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms o en el règim especial dels treballadors del mar, en el seu cas; haver cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant els 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada; no haver complert l'edat ordinària de jubilació i estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

Com i quan la sol·licito? Quant dura?

L'has de sol·licitar davant la teva mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Si ho fas entre el dia 1 i el 15 d'octubre de 2020, la rebràs amb efectes des del dia 1 d'octubre i durant 4 mesos. Si la sol·licites després, la percebràs des de l'endemà a la data en la qual vas presentar la sol·licitud i no podrà anar més enllà del 31 de gener de 2021.

Quant cobraré pel cessament ordinari compatible amb l'activitat?

És el 70% de la base reguladora a més de l'abonament de la quota per contingències comunes, que es retorna al treballador. Si cotitzes per la base mínima, serien uns 660 euros al mes, que arriben als 930 euros de benefici econòmic si se suma l'abonament de la quota per contingències comunes.

Durant el temps que l'autònom estigui percebent aquesta prestació haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seves cotitzacions. La mútua abonarà al treballador autònom, juntament amb l'import de la prestació, l'import de les cotitzacions per contingències comunes.

I si recupero la meva facturació?

L'autònom que estigui cobrant el cessament compatible amb l'activitat pot renunciar en qualsevol moment i retornar la prestació que s'hagi cobrat una vegada recuperat el nivell de facturació, o quan la seva caiguda ja no sigui del 75%  sinó menor.

No vaig sol·licitar el cessament ordinari a l'estiu, però la facturació del meu negoci ha descendit més del 75%.

Els autònoms que fins al 30 de juny hagin percebut la prestació extraordinària poden sol·licitar una prestació ordinària compatible amb l'activitat ara. Per a això, han d'haver estat donats d'alta com a autònoms almenys 12 mesos i estar al corrent de pagament. A més, hauran d'acreditar una reducció de la facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019.

No puc optar al cessament ordinari compatible amb l'activitat perquè no he cotitzat els últims 12 mesos, però estic facturant molt poc, menys del salari mínim interprofessional (SMI). Què puc fer?

Si no pots optar al cessament ordinari compatible amb l'activitat perquè gaudeixes d'una tarifa plana, per exemple, o perquè no has cotitzat els últims 12 mesos, que és un dels requisits, pots sol·licitar la nova prestació per baixos ingressos.

Aquesta ajuda està dissenyada per a aquells treballadors que els seus ingressos en l'últim trimestre de 2020 no superin el salari mínim interprofessional (1.108 euros/mes per 12 pagues) i prevegin una reducció d'ingressos en el quart trimestre del 2020 d'almenys el 50% en relació als ingressos del primer trimestre del 2020.

A quant ascendeix l'ajuda?

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització i no s'hauran d'abonar les quotes, encara que sí que computarà com a temps cotitzat.

No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos membres o més tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

No és compatible amb una remuneració per compte d'altri, tret que sigui de menys del 1,25 del SMI, ni amb una altra activitat per compte propi diferent de la que causa dret a la prestació, ni amb percebre altres prestacions de la Seguretat Social, tret que siguin compatibles amb l'activitat

On la sol·licito? Quan?

L'has de sol·licitar a la teva mútua o, si escau, a l'Institut Social de la Marina.

Si la sol·licites abans del 15 d'octubre, tindrà efectes des del dia 1 d'octubre. Si la sol·licites després, tindrà efecte des del primer dia del mes següent de presentar la sol·licitud. La seva durada no podrà anar més enllà del 31 de gener.

Sóc autònom de temporada i rebo la prestació. Continuaré cobrant-la?

Els perceptors de la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors de temporada prevista en el Reial decret llei 24/2020, podran sol·licitar percebre la nova prestació sempre que reuneixin els requisits per causar-la.

Quins requisits haig de complir per sol·licitar la prestació per a autònoms de temporada?

Per accedir a la prestació extraordinària per a autònoms de temporada has d'haver cotitzat un mínim de quatre mesos entre juny i desembre de 2018 i 2019, no superar els 23.275 euros d'ingressos durant el 2020 i no haver desenvolupat activitat ni haver estat donat d'alta o assimilat entre l'1 de març i el 31 de maig.

A més, no has d'haver percebut cap prestació de la Seguretat Social durant els mesos de gener a juny del 2020, tret que fos compatible amb el treball autònom.

Quant es cobra?

La quantia d'aquesta prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització i inclou l'exoneració de les quotes.

Mentre la cobris, no pots rebre una altra remuneració ni prestació de la Seguretat Social.

Si em tanquen el negoci per l'evolució de la pandèmia? Tindré alguna ajuda?

S'ha creat una nova prestació extraordinària per suspensió de l'activitat per a aquelles persones que s'enfrontin a una suspensió temporal de tota la seva activitat com a conseqüència d'una resolució de les autoritats administratives dirigida a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Quins requisits haig de complir per accedir a la prestació extraordinària per suspensió de l'activitat?

Cal estar afiliat i en alta com a autònom almenys 30 dies naturals abans de la resolució administrativa que acordi el cessament d'activitat com a mesura de contenció i estar al corrent de pagament.

És necessari que hi hagi una resolució administrativa que impliqui la suspensió temporal de la seva activitat a causa de la pandèmia.

Quant cobraré?

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada. Si ets família nombrosa, aquesta quantitat s'incrementarà en un 20%.

Aquest import es reduirà al 40% de la base per al cas que convisquin en un mateix domicili persones amb vincle familiar o anàlogues on dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació.

No hauràs de pagar la quota de la Seguretat Social, però aquest temps sí que et comptarà com cotitzat.

És incompatible amb altres ingressos?

Sí, aquesta prestació és incompatible amb un salari procedent per compte d'altri, tret que sigui inferior a l'1,25 del SMI, i amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi. Tampoc pot ser simultània amb una altra prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari estigués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Quan la sol·licito? On?

Pots sol·licitar-la a partir de l'endemà que s'hagi publicat en el butlletí oficial corresponent la mesura de tancament. Has de fer-ho davant la teva mútua col·laboradora, o bé davant l'Institut Social de la Marina, si és el cas.