Preguntes freqüents sobre qüestions rellevants en relació amb la crisi de la COVID-19.

20/04/2020

L’AEAT ha publicat un document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos (IVA, IRPF, IS, IAE, etc.), censos i sistemes d'identificació electrònica, que resulten d'interès.

L’AEAT ha publicat un document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos (IVA, IRPF, IS, IAE, etc.), censos i sistemes d'identificació electrònica, que resulten d'interès.

L'informem que en la pàgina web de l'AEAT s'ha publicat un document sobre qüestions rellevants en relació amb la incidència de la crisi de la COVID-19 sobre impostos com l'IVA, IRPF, IS, IAE, etc., censos i sistemes d'identificació electrònica, que pel seu interès li adjuntem.

Per exemple, en relació amb l'IVA podem destacar:

 1. S'amplien els terminis de presentació del model 303 del primer trimestre i del mes de març?

El Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia el termini per presentar les declaracions de contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA)

Complint aquest requisit, el model 303 del primer trimestre, així com el corresponent al mes de març, es podrà presentar fins al 20 de maig de 2020 o 15 de maig de 2020 si es domicilia el pagament. Amb independència del moment de la presentació, tots els càrrecs es realitzaran el 20 de maig, incloses les declaracions presentades abans del 15 d'abril.

L'ampliació de termini també serà aplicable a les administracions públiques, i es prendrà com a llindar el volum del seu pressupost.

L'extensió del termini no serà aplicable a les empreses que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'IVA, amb independència del seu volum d'operacions.

 1. Es pot ajornar el pagament de l'IVA com a conseqüència de l'estat d'alarma? Quins són els requisits?

El Reial decret llei 7/2020 de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic de la COVID-19 permet ajornar el pagament del model 303 del primer trimestre del 2020 fins a sis mesos, sense meritació d'interessos durant els primers tres mesos.

L'ajornament també s'aplica a les autoliquidacions mensuals corresponents a febrer, març i abril.

Serà requisit necessari per a la concessió de l'ajornament que el deutor sigui persona o entitat amb volum d'operacions no superior a 6.010.121,04 euros l'any 2019 i el deute ajornat no superi els 30.000 euros. A l'efecte de la determinació d'aquesta quantia, s'acumularan en el moment de la sol·licitud tant els deutes a què es refereix la sol·licitud com qualsevol altre del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no s'hagi resolt l'ajornament o el fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Exemple 1. Una autoliquidació trimestral d'IVA a ingressar amb una quota de 35.000 euros. Es pot ajornar amb el RD-llei 7/2020? No, ja que supera els 30.000 euros.

Exemple 2. Se sol·licita l'ajornament de les autoliquidacions d'IVA i retencions del primer trimestre del 2020, les cotes a ingressar de les quals són 20.000 euros i 5.000 euros respectivament. Es poden ajornar amb el RD-llei 7/2020? Sí, ja que l'import conjunt no supera els 30.000 euros

Més informació sobre com sol·licitar l'ajornament clicant en el següent enllaç.

https://bit.ly/2XOpBl9

 1. S'amplia el termini de presentació del model 349 del primer trimestre i del mes de març?

El Reial decret llei 14/2020, de 14 d'abril, amplia el termini per presentar les declaracions de contribuents amb un volum d'operacions no superior a 600.000 euros (calculat conforme a l'art. 121 LIVA).

Complint aquest requisit, el model 349 del primer trimestre, així com el corresponent al mes de març, es podrà presentar fins al 20 de maig de 2020.

L'ampliació de termini també serà aplicable a les administracions públiques, i es prendrà com a llindar el volum del seu pressupost.

L'extensió del termini no serà aplicable a les empreses que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'IVA, amb independència del seu volum d'operacions.

 1. S'amplia el termini de registre en el SII?

Si durant l'estat d'alarma no ha emès factures i tampoc ha registrat en la comptabilitat les factures rebudes, no tindrà obligacions de registre en el SII.

En un altre cas, no existeix una ampliació en el termini per registrar en el SII.

 1. Se sancionarà el registre en el SII fora de termini durant l'estat d'alarma?

La imposició de sancions no es produeix de manera automàtica pel que no tot retard en el subministrament de la informació significa que s'iniciï un expedient sancionador, ja que s'hauran de valorar circumstàncies de culpabilitat en la conducta de l'obligat tributari de conformitat amb el que es disposa en l'article 183 LGT, per a això s'atendrà especialment la situació d'estat d'alarma existent.

 1. A conseqüència de la inactivitat durant l'estat d'alarma es retornen mercaderies. Com registra el proveïdor en el SII aquesta devolució?

Quan es tracti de la devolució de mercaderies que es realitzin en ocasió d'un posterior subministrament al mateix destinatari i tipus impositiu no serà necessari l'expedició d'una factura rectificativa, sinó que es restarà l'import de les mercaderies retornades de l'import d'aquesta operació posterior, el resultat podrà ser positiu o negatiu. En aquest cas no s'haurà d'efectuar cap registre.

En la resta de casos s'haurà d'emetre una factura rectificativa amb sèrie específica la informació de la qual es remetrà al SII indicant tipus de comunicació A0 i tipus de factura R1.

Així mateix, s'haurà d'identificar el tipus de factura rectificativa amb les claus "S- per substitució" o "I- per diferències" segons la forma en què l'empresari desitgi dur a terme la rectificació.

S'inclourà com a data d'operació la data en què es va realitzar el lliurament indicat en la factura inicial. En el cas de rectificar diverses factures amb una única factura rectificativa s'indicarà la data més recent.

La identificació de les factures rectificades en el SII serà opcional. Si s'identifiquen, s'haurà d'informar el número i la data d'expedició.

 1. En cas d'acordar una moratòria o condonació en el pagament del lloguer d'un local com a conseqüència de la COVID-19 haig d'ingressar l'IVA?

Si l'arrendador i l'arrendatari acorden la suspensió del contracte de lloguer o una moratòria, suspensió o carència en el pagament de la renda, com pot ser en el cas del tancament temporal del negoci per l'estat d'alarma per la COVID-19, no es produirà la meritació de l'IVA durant aquesta suspensió, moratòria o carència.

L'acreditació de l'acord podrà ser efectuada per qualssevol dels mitjans de prova admesos en dret, que seran valorats per l'AEAT.

 1. Si s'acorda una rebaixa en l'import de la renda del lloguer d'un local, l'IVA a repercutir és també menor?

Si s'acorda una reducció en l'import del lloguer, l'IVA serà el 21% de l'import de la nova renda acordada.

L'acreditació de l'acord podrà ser efectuada per qualssevol dels mitjans de prova admesos en dret, que seran valorats per l'AEAT.

 1. Quin és el tipus d'IVA dels serveis funeraris?

Els serveis funeraris efectuats per les empreses funeràries i cementiris tributen al 21%, excepte el lliurament de flors i corones a les quals s'aplica el 10%.

 1. Estan exemptes d'IVA les importacions de material sanitari per afrontar la crisi sanitària de la COVID-19?

La Comissió Europea acorda en la Decisió (UE) 2020/491, de 3 d'abril de 2020, la concessió d'una franquícia de drets d'importació i d'una exempció de l'IVA respecte de la importació de les mercaderies necessàries per combatre els efectes del brot de la COVID-19 durant l'any 2020.

Els beneficiaris d'aquesta franquícia i exempció en l'IVA són:

 • Entitats públiques
 • Organismes privats de caràcter benèfic, caritatiu o filantròpic que hagin estat autoritzats

També es podran beneficiar d'aquesta mesura, altres operadors que importin per compte d'un ens públic o d'un organisme privat autoritzat. S'haurà de justificar que s'actua per compte d'aquestes entitats i que la destinatària de les mercaderies disposi d'una autorització administrativa en cas de ser un organisme privat de caràcter benèfic.

De la mateixa manera, si l'operador importa per a la posterior donació del material adquirit a un ens públic o a un organisme privat autoritzat. S'haurà de justificar la donació i recepció dels béns per l'entitat donatària i que aquesta compti amb una autorització administrativa en cas de ser un organisme privat de caràcter benèfic.

Es poden beneficiar de l'exempció les importacions realitzades entre el 30 de gener de 2020 i el 31 de juliol de 2020. Aquesta franquícia / exempció es podrà prorrogar si la Comissió així ho estima oportú.

Per a les importacions prèvies a la Decisió que, complint els requisits, no s'haguessin beneficiat de l'exempció, es podrà sol·licitar rectificació de la declaració duanera inclosa tota la informació corresponent (vegeu la següent FAQ).

 1. Em retornaran mercaderies perquè el meu client cessa l'activitat per l'estat d'alarma. Haig d'emetre una factura rectificativa?

La devolució de mercaderies és un dels supòsits en què s'ha d'emetre i enviar al client una factura rectificativa (article 15 del Reglament de facturació), excepte quan existeixi un posterior subministrament al mateix destinatari i tipus impositiu, i en aquest cas no serà necessari l'expedició d'una factura rectificativa, sinó que es restarà l'import de les mercaderies retornades de l'import d'aquesta operació posterior, el resultat pot ser positiu o negatiu.

La factura rectificativa es podrà emetre per substitució o per diferències. En tots dos casos s'identificaran les factures rectificades i la causa de rectificació.

EXEMPLE de factura rectificativa per devolució total de mercaderia

Factura inicial

Base imposable: 1.000 euros

Tipus impositiu: 21%

Quota d'IVA repercutida: 210 euros

OPCIÓ 1: factura rectificativa per substitució

Base imposable: 0 euros

Tipus impositiu: 21%

Quota d'IVA repercutida: 0 euros

Base imposable rectificada: 1.000 euros

Quota d'IVA repercutida rectificada: 210 euros

OPCIÓ 2: factura rectificativa per diferències

Base imposable: -1000 euros

Tipus impositiu: 21%

Quota d'IVA repercutida: -210 euros

 1. Es resol un contracte com a conseqüència de la COVID-19, es pot recuperar l'IVA ingressat?

La base imposable, la quota d'IVA i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència, es reduiran si es produeix la resolució total o parcial de l'operació.

El proveïdor emplenarà en el model 303, del període en què s'emeti la factura rectificativa o en els posteriors en el termini d'un any, les caselles 14 i 15 de modificació de bases i quotes amb signe negatiu (caselles 25 i 26 en el cas del recàrrec d'equivalència), i haurà de reintegrar al client l'import de les quotes repercutides.

El client haurà de minorar les quotes d'IVA deduïdes emplenant en el model 303, del període en què es rep la factura rectificativa, les caselles 40 i 41 de rectificació de base i quota deduïda amb signe menys.

 1. Si s'acorda suspendre un contracte de subministrament durant l'estat d'alarma, el proveïdor ha d'ingressar l'IVA?

Els subministraments són operacions de tracte successiu que es reporten amb l'exigibilitat de la part del preu corresponent a cada percepció, per la qual cosa l'impost no es reportaria fins a la nova data pactada d'exigibilitat.

 1. En cas de defunció de l'empresari, els hereus han de presentar el model 303? Com?

A la mort de l'empresari, les obligacions tributàries pendents es transmeten als hereus, o al representant de l'herència jacent, mentre aquesta no hagi estat acceptada. 

Per tant, els hereus tindran l'obligació de presentar la declaració -model 303- corresponent a totes les operacions que s'haguessin realitzat fins a la defunció, i podran deduir les quotes d'IVA suportat pendents. En l'apartat "Identificació" hauran de fer constar el NIF, els cognoms i el nom del mort.

A més, hauran de presentar el model 390, resum anual, de l'1 al 30 de gener de l'any següent amb excepcions (contribuents que apliquin el règim simplificat i arrendadors de béns immobles urbans).

 1. Són deduïbles les quotes d'IVA suportat durant el període d'inactivitat per la COVID-19?

La condició d'empresari no es perd automàticament pel mer cessament en l'activitat. Si s'ha produït una interrupció de les operacions, les quotes suportades durant aquest període poden ser deduïdes en el cas de concórrer els restants requisits exigits legalment.