Pla de la Inspecció de Treball per combatre riscos per cops de calor.

21/06/2022
Laboral

Pla d'actuació de la Inspecció de Treball per protegir els treballadors dels riscos davant l'exposició a les altes temperatures.

S'activa per a 2022 el pla d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS), que presta especial atenció a la prevenció dels cops de calor. Enguany les actuacions també s'estendran al sector de l'hostaleria i de la indústria, a més de l'agrari i de la construcció. També cal tenir en compte que les condicions ambientals dels centres de treball no han de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels seus treballadors. Si en els seus centres de treball la temperatura és superior a les indicades, haurà d'adoptar mesures amb caràcter obligatori.

El passat 17 de juny de 2022, Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, va anunciar la posada en funcionament del pla de la Inspecció de Treball per combatre riscos per cops de calor.

El pla presta una atenció especial a aquells casos en els quals es posi en perill la salut dels treballadors, que poden estar sotmesos a feines inassumibles, fonamentalment si es donen les condicions d'economia irregular o en situacions especialment precàries. Aquestes situacions es donen amb més freqüència en el sector agrari i de la construcció.

A més, s'estan atenent com a urgents les denúncies i comunicacions rebudes en la bústia de la ITSS, de qualsevol sector d'activitat i de qualsevol zona del país, que estigui relacionada amb els riscos d'estrès tèrmic.

És en aquestes condicions de risc per les elevades temperatures, com ho és la feina a l'aire lliure amb exposició directa i prolongada al sol; la llunyania de llocs amb aigua corrent o climatitzats o la càrrega física en la realització de la feina, entre altres, que es necessita garantir la seguretat i salut dels treballadors.

Enviament massiu de comunicacions a totes les empreses del sector agrari i del sector de la construcció

La Inspecció de Treball realitzarà una labor de difusió i sensibilització sobre els riscos laborals amb un enviament massiu de més de 115.000 cartes a empreses d'hostaleria, recollida de residus o feines a l'aire lliure en les quals s'inclourà informació i documentació tècnica amb mesures per evitar el cop de calor.

Com en altres anys, en les missives s'adverteix que, els incompliments del deure de protecció de la seguretat i salut dels treballadors poden ser constitutius d'infracció greu o molt greu, sancionable respectivament, amb multes que van des de 2.451 euros fins a 49.181 euros i des de 49.181 euros fins a 983.736 euros.

A més de vigilar el compliment de les condicions de seguretat i salut i altres condicions laborals i de la Seguretat Social, la Inspecció farà un especial recalcament durant les pròximes setmanes en els riscos de cop de calor i serà contundent en els casos d'incompliment.

Propostes d'actuació

Algunes de les mesures que s'han d'adoptar davant les elevades temperatures:

 • Proporcionar aigua potable en les proximitats dels llocs de treball.
 • Planificar les tasques més pesades en les hores de menys calor, adaptant, si és necessari, els horaris de treball. Fer més pauses de l'habitual i en llocs frescos.
 • Procurar vestir amb roba àmplia, de teixit lleuger i colors clars. Protegir el cap amb gorra o barret.
 • Augmentar la freqüència de les pauses de recuperació.
 • Habilitar zones d'ombra o locals frescos per al descans dels treballadors.
 • Evitar la feina individual, afavorint el treball en equip per facilitar la supervisió mútua dels treballadors.
 • Informar els treballadors sobre els riscos relacionats amb la calor, els seus efectes i les mesures preventives i de primers auxilis que cal adoptar.

Centres de treball: adopti mesures davant l'onada de calor

Les condicions ambientals dels centres de treball no han de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels seus treballadors. A aquest efecte, als locals de treball tancats s'hauran de complir les següents condicions:

 • La temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d'oficines o similars ha d'estar compresa entre els 17 i els 27 graus.
 • Si té empleats que fan feines en moviment (en magatzems, cadenes de muntatge, etc.), la temperatura dels locals ha d'estar compresa entre els 14 i els 25 graus.

Si als seus centres de treball la temperatura és superior a les indicades, haurà d'adoptar mesures amb caràcter obligatori. Per exemple:

 • A part d'instal·lar sistemes d'aire condicionat o ventiladors, col·loqui cortines per a reduir la calor que entra per les finestres. Aquesta mesura es pot adoptar en oficines o despatxos.
 • Si té un magatzem o un centre de treball en el qual els seus empleats facin tasques en moviment, habiliti una zona de descans i posi fonts o garrafes d'aigua a la disposició dels seus treballadors (si és que no en té). La clau és que els afectats es puguin anar hidratant durant la seva jornada.
 • En tots els casos, pacti jornades intensives de treball de manera que s'eviti prestar serveis en les hores de més calor (al migdia).

Asseguri's que les temperatures dels seus centres de treball estan en la forquilla prevista en la normativa de riscos laborals.