Període de referència per a acomiadaments col.lictius.

18/11/2020
Laboral

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea aclareix com s’ha de computar el període de referència per a acomiadaments col·lectius.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en l'assumpte C-300/19, de data 11 de novembre de 2020, en la qual conclou que l'actual doctrina del Tribunal Suprem és contrària al dret comunitari i que, de cara als llindars d'acomiadament col·lectiu, s'ha de considerar tot període de 90 dies consecutius en el qual hagi tingut lloc l'acomiadament individual.

L'informem que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat sentència en l'assumpte C-300/19, de data 11 de novembre de 2020, en la qual aclareix com s'ha de computar el període de referència per a acomiadaments col·lectius.

El legislador espanyol havia optat per un període de referència de 90 dies per considerar l'existència d'un acomiadament col·lectiu que s'ha de computar abans de la data en la qual va tenir lloc l'acomiadament individual, però s'encarrega el TJUE d'aclarir com cal computar des d'un punt de vista temporal el període de referència previst per la normativa nacional.

El Tribunal Suprem havia declarat que el període de 90 dies previst en l'article 51.1 de l'Estatut dels Treballadors es refereix exclusivament al període anterior a la data de l'acomiadament impugnat, sense perjudici de la norma antifrau conforme a la qual sí que es podien considerar acomiadaments posteriors.

La sentència del TJUE, per contra, recorda que la manera de càlcul dels llindars no està a la disposició dels Estats membres, ja que això els permetria alterar l'àmbit d'aplicació de la directiva i privar-la d'eficàcia si els tribunals no poden computar els acomiadaments produïts abans o després.

D'aquesta manera, el TJUE conclou que la directiva s'ha d'interpretar en el sentit que, a l'efecte d'apreciar si un acomiadament individual impugnat forma part d'un acomiadament col·lectiu, el període de referència previst en aquesta disposició per determinar l'existència d'un acomiadament col·lectiu s'ha de calcular computant tot període de 90 dies consecutius en el qual hagi tingut lloc aquest acomiadament individual i durant el qual s'hagi produït el nombre més gran d'acomiadaments.