Pagament fraccionat a compte de l'IRPF i ingrés a compte trimestral de IVA dels bars i cafeteries.

10/12/2020
Laboral

Com calculen el pagament fraccionat a compte de l'IRPF i l'ingrés a compte trimestral de l'IVA els bars i cafeteries tancats per l'estat d'alarma?

Per al càlcul tant del pagament fraccionat trimestral de l'IRPF com de l'ingrés a compte trimestral de l'IVA, solament es tindran en compte el nombre de dies naturals del trimestre en qüestió en els quals s'hagi desenvolupat l'activitat. Per tant, si l'activitat ha romàs tancada després de cessar l'estat d'alarma, com que no hi ha hagut exercici de l'activitat, no hi haurà quotes trimestrals a ingressar de tots dos impostos el 2020, des del cessament de l'estat d'alarma.

Volem informar-los que la Direcció General de Tributs (DGT) s'ha pronunciat en la seva consulta vinculant V3254-20, de 30 d'octubre de 2020, sobre els fets d'un titular d'una activitat econòmica d'"altres cafès i bars", el rendiment net de l'activitat dels quals es determina pel mètode d'estimació objectiva i tributa en l'IVA pel règim especial simplificat ("Mòduls"), i que des de la declaració d'alarma al març de 2020 ha tingut tancada l'activitat i la continuarà tenint tancada durant tot l'any 2020, perquè les restriccions que ha d'aplicar no la fan rendible.

La qüestió que es planteja és sobre com ha de calcular el pagament fraccionat a compte de l'IRPF i l'ingrés a compte trimestral de l'IVA del 2020. 

Contestació de la DGT

Sobre aquest tema la DGT assenyala que en relació amb els pagaments fraccionats a realitzar l'any 2020 pels titulars d'activitats econòmiques que determinin el rendiment net pel mètode d'estimació objectiva hem de distingir entre el període que hagi estat declarat l'estat d'alarma i entre els períodes en què no hagi estat declarat.

En el primer cas, i d'acord amb el article 11 del Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació, tant el pagament fraccionat a compte de l'IRPF a realitzar pels contribuents d'aquest impost que determinin el rendiment net pel mètode d'estimació objectiva, com l'ingrés a compte trimestral de l'IVA dels subjectes passius d'aquest impost que tributin pel règim especial simplificat, es calcularà el 2020 en els mateixos termes que els previstos en la normativa de cada impost, però no es computaran en cada trimestre com a dies d'exercici de l'activitat els dies naturals en els quals hagués estat declarat l'estat d'alarma.

Aquesta absència de còmput dels dies en què hagués estat declarat l'estat d'alarma s'aplicarà amb independència que l'activitat hagués estat activa o inactiva.

Per al segon cas, és a dir, a partir del cessament de l'estat d'alarma, s'haurà d'aplicar la normativa general de cada impost en relació amb els pagaments fraccionats de l'IRPF i de l'ingrés a compte trimestral de l'IVA. D'acord amb aquesta normativa, per al càlcul tant del pagament fraccionat trimestral de l'IRPF com de l'ingrés a compte trimestral de l'IVA, solament es tindran en compte el nombre de dies naturals del trimestre en qüestió en els quals s'hagi desenvolupat l'activitat.

Per tant, si en el cas plantejat, l'activitat ha romàs tancada després de cessar l'estat d'alarma, com que no hi ha hagut exercici de l'activitat, no hi haurà quotes trimestrals a ingressar de tots dos impostos el 2020, des del cessament de l'estat d'alarma.