Obligatorietat d'implementar un Registre de la Jornada Efectiva de Treball.

21/03/2019
Laboral

El Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, determina la obligatorietat per a les empreses de portar un registre horari.

El Reial Decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, determina la obligatorietat per a les empreses de portar un registre horari.

 Cal tenir en compte:

Obligatorietat de registrar tant els treballadors a temps complet com els treballadors a temps parcial: Les empreses han de registrar “dia a dia” la jornada realitzada per la seva plantilla, fent constar l’horari d’entrada i de sortida de cada persona treballadora.

 

El tipus de sistema de registre respondrà a la lliure elecció de l’empresa, excepte modificació normativa que ho especifiqui podrà realitzar-se mitjançant sistemes manuals, analògics o digitals.

 

Termini d’adaptació: Entrarà en vigor el dia 12 de maig de 2019.

Conservació d’aquesta informació: Les empreses hauran de guardar aquests registres durant quatre anys.

Disponibilitat dels registres: Cal que en el centre de treball hi hagi el registre de jornada.

Incompliments: Es considerarà infracció greu no tenir el registre de jornada, sancionable amb una multa de fins a 6.250,€