Obligacions fiscals octubre - novembre 2020.

07/10/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos d’octubre i novembre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

OCTUBRE

Fins al 20 d'octubre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Setembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Tercer trimestre 2020:              
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

 • Exercici en curs:                      
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

 • Setembre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en el IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recarrego d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Setembre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Juliol 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553 -establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper-
 • Tercer trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Setembre 2020. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2020: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Tercer trimestre 2020: 595

Fins al 30 d'octubre

IVA

 • Setembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Setembre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Setembre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

 

NOVEMBRE

Fins al 2 de novembre

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Tercer trimestre 2020. Comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ACTUALITZACIÓ DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRONTERERS COMERCIALITZABLES

 • Tercer trimestre 2020: 235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI

 • Sol·licitud d'inclusió per a l'any 2021: CCT
              La renúncia s'haurà de formular en el model de "sol·licitud d'inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte corrent en matèria tributària"

Fins al 5 de novembre

RENDA

 • Ingrés del segon termini de la declaració anual de 2019, si es va fraccionar el pagament: 102

Fins al 20 de novembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Octubre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Octubre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Octubre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Octubre 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Agost 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Octubre 2020: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Octubre 2020. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Tercer trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

Fins al 30 de novembre

IVA

 • Octubre 2020. Autoliquidació: 303
 • Octubre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Octubre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Sol·licitud d'inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
 • Sol·licitud aplicació règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
 • SII. Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
 • SII. Comunicació de l'opció / renuncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'OPERACIONS VINCULADES I D'OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

 • Any 2019: entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 232

Resta d'entitats: en el mes següent als deu mesos posteriors a la fi del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2019. Autoliquidació: 583
 • Any 2020: Autoliquidació anual per cessament d'activitat: 588