Obligacions fiscals març - abril 2021

01/03/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de març i abril. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

MARÇ

Fins al 1 de març

IVA

Gener 2021. Autoliquidació: 303

 • Gener 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, als primers dos mesos de cada període impositiu o entre l'inici d'aquest període impositiu i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D'ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2020: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2020: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D'ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2020: 280

DECLARACIÓ ANUAL D'OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2020: 347

Fins el 22 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Febrer 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Desembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Febrer 2021. Grans empreses: 560

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle: 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2020: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2020: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2020: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

 • Any 2020: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2020. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2020. Relació anual de quilòmetres realitzats

 

ABRIL

Des del 7 d'abril fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 •  Presentació per Internet de les declaracions de renda 2020 i patrimoni 2020

Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte, fins al 25 de juny

Fins al 20 d'abril

RENDA I SOCIETATS

 •  Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.                
  • Març 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
  • Primer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
 • Pagaments fraccionats renda
 • Primer trimestre 2021:             
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131
 • Exercici en curs:                      
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222
 •  Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

IVA

 • Març 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Març 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Primer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Primer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Primer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Primer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Primer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Març 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Gener 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Març 2021: 548, 566, 581
 • Primer trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Primer trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Primer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Març 2021. Grans empreses: 560
 • Primer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Primer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 589

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Primer trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener, febrer i març 2021: 604

Fins al 30 d'abril

IVA

 • Març 2021. Autoliquidació: 303
 • Març 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Març 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Primer trimestre 2021: 179

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Primer trimestre 2021. Comptes i operacions dels quals els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195