Obligacions fiscals juny - juliol 2021

05/06/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JUNY

Des del 2 al 30 de juny

Presentació a les oficines de l'Agència Tributària de la declaració de Renda 2020

Fins al 21 de juny

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Maig 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Maig 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Maig 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Maig 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Març 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Maig 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Maig 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Pagament fraccionat 2021: 584

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener, febrer, març, abril i maig 2021: 604

Fins al 25 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte: D-100, D-714

Fins al 30 de juny

RENDA I PATRIMONI

 • Declaració anual renda i patrimoni 2020 amb resultat a retornar, renúncia a la devolució, negatiu i a ingressar sense domiciliació del primer termini: D-100, D-714
 • Règim especial de tributació per l'impost sobre la renda de no residents per a treballadors desplaçats 2020: 151

IVA

 • Maig 2021: Autoliquidació: 303
 • Maig 2021: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Maig 2021: Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES O DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS SENSE ESTABLIMENT PERMANENT

 • Any 2020: 282

 

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:              
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Juny 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Juny 2021. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2021: 604

Fins al 26 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D'ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 221

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 282

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2021: Autoliquidació: 303
 • Juny 2021: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juny 2021: Grup d'entitats, model agregat: 353