Obligacions fiscals juny – juliol 2020

01/06/2020
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juny i juliol. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JUNY

Fins a l'1 de juny

IVA

 • Abril 2020. Autoliquidació: 303
 • Abril 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Abril 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS EN L'ÀMBIT DE L'ASSISTÈNCIA MÚTUA

 • Año 2019: 289

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ESTADOUNIDENSES

 • Año 2019: 290

Hasta el 22 de junio

RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

 • Mayo 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Mayo 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
 • Mayo 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

 • Mayo 2020: 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

 • Marzo 2020 (*) Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Marzo 2020. Grandes empresas: 561, 562, 563
 • Mayo 2020: 548, 566, 581
 • Mayo 2020 (*): 570, 580
 • Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados: 510

(*) Fábricas y Depósitos fiscales que hayan optado por suministrar los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 a través de la Sede electrónica de la  AEAT entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020.

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

 • Mayo 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

 • Pago fraccionado 2020: 584

Hasta el 25 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

 • Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta: D-100, D-714

Hasta el 30 de junio

RENTA Y PATRIMONIO

 • Declaración anual Renta y Patrimonio 2019 con resultado a devolver, renuncia a la devolución, negativo y a ingresar sin domiciliación del primer plazo: D-100, D-714
 • Régimen especial de tributación por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes para trabajadores desplazados 2019: 151

IVA

 • Mayo 2020: Autoliquidación: 303
 • Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo individual: 322
 • Mayo 2020: Grupo de entidades, modelo agregado: 353

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

 • Año 2019: 282

 

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2020:              
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2020. Declaració liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2020. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Juny 2020: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2020 (*) Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Abril 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2020: 548, 566, 581
 • Juny 2020 (*): 570, 580
 • Segon trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2020 (*) Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Segon trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

(*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre del 2020 a través de la seu electrònica de l'AEAT entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. Per al model 553, a més, establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper.

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Juny 2020. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2020. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2020: 595

Fins el 27 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMIENTS PERMANENTS I ENTITATS EN  ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2019. Entitats que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFROMATIVA ANUAL D’AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL REF DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D’ESTAT PER CONTRINUENTS DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L’ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2019. Entitats que el seu període impositiu coincideixi amb l'any natural: 282

Resta d'entitats: en els 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2020: Autoliquidació: 303
 • Juny 2020: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juny 2020: Grup d'entitats, model agregat: 353

Fins al 31 de juliol

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Segon trimestre 2020. Comptes i operacions que els seus titulars no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 • Autoliquidació 2019: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2020: 410

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon trimestre 2020: 179