Obligacions fiscals juliol - agost 2021

01/07/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de juliol i agost. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

JULIOL

Fins al 20 de juliol

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juny 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Segon trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagaments fraccionats renda

 • Segon trimestre 2021:              
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Juny 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Juny 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Segon trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Segon trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Segon trimestre 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Segon trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l'IVA. Autoliquidació: 368
 • Segon trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Juny 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Abril 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juny 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Segon trimestre 2021 Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Segon trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Juny 2021. Grans empreses: 560
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

Segon trimestre 2021: 595

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juny 2021: 604

Fins al 26 de juliol

IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Declaració anual 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 200, 206, 220 i 221

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ DE PRESTACIÓ PATRIMONIAL PER CONVERSIÓ D'ACTIUS PER IMPOST DIFERIT EN CRÈDIT EXIGIBLE ENFRONT DE L'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 221

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'AJUTS REBUTS EN EL MARC DEL RÈGIM ECONÒMIC I FISCAL DE CANÀRIES I ALTRES AJUTS D'ESTAT PER CONTRIBUENTS DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS I IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS (ESTABLIMENTS PERMANENTS I ENTITATS EN ATRIBUCIÓ DE RENDES CONSTITUÏDES A L'ESTRANGER AMB PRESÈNCIA EN TERRITORI ESPANYOL)

Any 2020. Entitats el període impositiu de les quals coincideixi amb l'any natural: 282

Resta d'entitats: en els vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la fi del període impositiu.

Fins al 30 de juliol

IVA

 • Juny 2021: Autoliquidació: 303
 • Juny 2021: Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juny 2021: Grup d'entitats, model agregat: 353

 

AGOST

Fins al 2 d'agost

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Segon trimestre 2021. Comptes i operacions els titulars de les quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195

IMPOST SOBRE DIPÒSITS EN LES ENTITATS DE CRÈDIT

 • Autoliquidació 2020: 411
 • Pagament a compte. Autoliquidació 2021: 410

DECLARACIÓ INFORMATIVA TRIMESTRAL DE LA CESSIÓ D'ÚS D'HABITATGES AMB FINALITATS TURÍSTIQUES

 • Segon trimestre 2021: 179

IMPOST SOBRE DETERMINATS SERVEIS DIGITALS

 • Primer trimestre i segon trimestre 2021: 490

Fins al 20 d'agost

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Juliol 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Juliol 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Maig 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Juliol 2021: 548, 566, 581
 • Segon trimestre 2021. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Juliol 2021. Grans empreses: 560

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Juliol 2021: 604

Fins al 30 d'agost

IVA

 • Juliol 2021. Autoliquidació: 303
 • Juliol 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Juliol 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353