Obligacions fiscals gener – febrer 2021

05/01/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de gener i febrer. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

GENER

Fins al 20 de gener

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Desembre 2020. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Quart trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

IVA

 • Comunicació d'incorporacions el mes de desembre, règim especial del grup d'entitats: 039
 • Quart trimestre 2020: serveis via electrònica: 368

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Desembre 2020: 430
 • Resum anual 2020: 480

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Octubre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Octubre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Desembre 2020: 548, 566, 581
 • Desembre 2020: 570, 580
 • Quart trimestre 2020: 521, 522, 547
 • Quart trimestre 2020. Activitats V1, V2, V7, F1, F2: 553
 • Quart trimestre 2020. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Desembre 2020. Grans empreses: 560
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Autoliquidació: 584
 • Any 2020. Autoliquidació anual: 585
 • Tercer quadrimestre 2020. Autoliquidació: 587

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 • Quart trimestre 2020: 595
 • Any 2020. Declaració anual d'operacions: 596

FEBRER

Fins al 1 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Resum anual 2020: 180, 188, 190, 193, 193-S, 194, 196, 270

 

 • Pagaments fraccionats Renda             
  • Quart trimestre 2020:
                                                                        
   • Estimació directa: 130
   • Estimació objectiva: 131

IVA

 • Desembre 2020. Autoliquidació: 303
 • Desembre 2020. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Desembre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Desembre 2020. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Desembre 2020 (o any 2020). Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Quart trimestre 2020. Autoliquidació: 303
 • Quart trimestre 2020. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Quart trimestre 2020. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Quart trimestre 2020. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Resum anual 2020: 390
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d'equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Regularització de les proporcions de tributació dels períodes de liquidació anteriors a l'inici de la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de servei: 318
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca: 341
 • Opció o revocació de l'aplicació de la prorrata especial per a 2021 i següents, si es va iniciar l'activitat en l'últim trimestre de 2020: 036/037
 • Sol·licitud d'aplicació del percentatge provisional de deducció diferent del fixat com a definitiu l'any precedent: sense model

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE CERTIFICACIONS INDIVIDUALS EMESES ALS SOCIS O PARTÍCIPS D'ENTITATS DE NOVA O RECENT CREACIÓ

 • Resum anual 2020: 165

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D'IMPOSICIONS, DISPOSICIONS DE FONS I DELS COBRAMENTS DE QUALSEVOL DOCUMENT

 • Any 2020: 171

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE PRÉSTECS I CRÈDITS I ALTRES OPERACIONS FINANCERES RELACIONADES AMB BÉNS IMMOBLES

 • Declaració anual 2020: 181

DONATIUS, DONACIONS I APORTACIONS REBUDES I DISPOSICIONS REALITZADES

 • Declaració anual 2020: 182

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES

 • Any 2020: 184

DECLARACIÓ INFORMATIVA D'ADQUISICIONS I ALIENACIONS D'ACCIONS I PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA

 • Declaració anual 2020: 187

OPERACIONS AMB ACTIUS FINANCERS

 • Declaració anual d'operacions amb Lletres del Tresor 2020: 192
 • Declaració anual de operacions amb actius financers 2020: 198

DECLARACIÓ INFORMATIVA PER DESPESES EN GUARDERIES O CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL AUTORITZATS

 • Declaració anual 2020: 233

PLANS, FONS DE PENSIONS, SISTEMES ALTERNATIUS, MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL, PLANS DE PREVISIÓ ASSEGURATS, PLANS INDIVIDUALS D'ESTALVI SISTEMÀTIC, PLANS DE PREVISIÓ SOCIAL EMPRESARIAL I ASSEGURANCES DE DEPENDÈNCIA

 • Declaració anual 2020: 345

Fins al 22 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2020. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2020. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2020: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Gener 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Novembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2021: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Gener 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener 2021: 604