Obligacions fiscals febrer - març 2021

05/02/2021
Fiscal

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de febrer i març. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

FEBRER

Fins al 22 de febrer

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Gener 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERO D'IDENTIFICACIÓ FISCAL

 • Quart trimestre 2020. Declaració trimestral de comptes i operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit: 195
 • Declaració anual 2020. Identificació de les operacions amb xecs de les entitats de crèdit: 199

IVA

 • Gener 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Gener 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

SUBVENCIONS, INDEMNITZACIONS O AJUDES D'ACTIVITATS AGRÍCOLES, RAMADERES O FORESTALS

 • Declaració anual 2020: 346

IMPOST SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES

 • Gener 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Novembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Novembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Gener 2021: 548, 566, 581
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Quart trimestre 2020. Excepte grans empreses: 561, 562, 563
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L'ELECTRICITAT

 • Gener 2021. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Quart trimestre 2020. Pagament fraccionat: 583

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 • Gener 2021: 604

 

MARÇ

Fins al 1 de març

IVA

Gener 2021. Autoliquidació: 303

 • Gener 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Gener 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

IMPOST SOBRE SOCIETATS

 • Entitats l'exercici de les quals coincideixi amb l'any natural: opció/renúncia a l'opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural: 036
 • Si el període impositiu no coincideix amb l'any natural, l'opció/renúncia per aquesta modalitat de pagaments fraccionats s'exercirà, als primers dos mesos de cada període impositiu o entre l'inici d'aquest període impositiu i la fi del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos: 036

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2020: 159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2020: 170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2020: 280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2020: 347

Fins el 22 de març

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 • Febrer 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

 • Febrer 2021. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349
 • Febrer 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 • Febrer 2021: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 • Desembre 2020. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
 • Desembre 2020. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Febrer 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d'operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 • Febrer 2021. Grans empreses: 560

Fins al 30 de març

IVA

 • Febrer 2021. Autoliquidació: 303
 • Febrer 2021. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Febrer 2021. Grup d'entitats, model agregat: 353

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 • Any 2020. Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle: 586

Fins al 31 de març

DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

 • Any 2020: 189

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D'AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L'ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSAMENTS O TRANSMISSIONS D'ACCIONS O PARTICIPACIONS

 • Any 2020: 294

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L'EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D'ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D'INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

 • Any 2020: 295

DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L'ESTRANGER

 • Any 2020: 720

IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

 • Any 2020. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona: 512
 • Any 2020. Relació anual de quilòmetres realitzats