Obligacions fiscals del mes d'Octubre.

09/10/2019

Obligacions fiscals del mes d'Octubre.

Obligacions fiscals mes d'OCTUBRE 2019, fins al DILLUNS dia 21:
•Renda i Societats. Presentació Liquidacions i autoliquidacions del TERCER TRIMESTRE: Models 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 i 202
•Finalment, IVA. Presentació Liquidacions i autoliquidacions del TERCER TRIMESTRE: Models 303, 322, 340, 380, 349

Obligacions fiscals mes d'OCTUBRE 2019, fins al DIJOUS dia 31:
•Declaració informativa de la cessió de l'ús d'habitatges amb finalitats turístics del TERCER TRIMESTRE: Model 179

DOMICILIACIÓ DELS PAGAMENTS

Finalment, recordar que la sol·licitud de domiciliació de les liquidacions que surtin a pagar caldrà tramitar-se:
•Fins al dia 16 per a TOTS els models

ELS DIFERENTS TIPUS DE PRESENTACIONS PODEN SER:

L'obligació de presentar les autoliquidacions periòdiques pot ser de caràcter:
•Trimestral, per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa.
•Mensual, per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d'operacions superior a 6.010.121,04 € en 2014 (grans empreses) i per a subjectes passius de l'IVA inscrits en el Registre de devolució mensual (REDEME).

FORMES DE PRESENTACIONS

Finalment, és possible triar entre les diverses formes de presentació de cada model, tret que s'estableixi l'obligatorietat d'utilitzar alguna:
•Electrònica, amb DNI electrònic,certificat electrònic, PIN 24 hores, Cl@ve PIN, o amb un número de referència.
•Suport directament llegible per ordinador.
•Telemàtica per teleprocés, només per als models 185 i 186.
•SMS, només per als models 390 i 347 de comunitats de propietaris.
•A més, es podrà fer per imprès convencional (pre-imprès) o generat mitjançant el servei d'impressió de la seu electrònica de l'Agència Tributària.
•Recordi que tots els contribuents que hagin de presentar els següents models estan obligats a fer la presentació per Internet: 034, 039, 108, 202, 216, 230, 322, 353, 360, 361, 367, 368, 410, 430, 480, 576, 714 (al costat del model 100), 720 i 763. I també per a menys de 10 milions de registres, en els models: 159, 170, 171, 181, 187, 189, 192 i 196.