Obligacions fiscals de les empreses i autònoms abans que acabi l'any

16/11/2023
Fiscal

Per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s’ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre (en cas de diumenge o festiu, la data és fins al 2 de gener de 2024)

Li recordem que per a l'aplicació de determinats règims fiscals especials s'ha d'exercitar l'opció davant l'Administració Tributària abans del 31 de desembre (en cas de diumenge o festiu, la data és fins al 2 de gener de 2024) i tenir en compte tots els models i obligacions tributàries així com altres dades que haurem de revisar abans del tancament de l'exercici, i determinar en quins casos pot ser beneficiós per a les empreses i autònoms.

Fins al 20 de desembre de 2023

RENDA I SOCIETATS

 • Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d'accions i participacions de les institucions d'inversió col·lectiva, rendes d'arrendament d'immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2023. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: model 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): model 222

IVA

 • Novembre 2023. Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries: 349

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

Novembre 2023: 604

Fins al 30 de desembre de 2021

IVA

 • Novembre 2023. Finestreta única - Règim d'importació: 369

Fins al 2 de gener de 2024

RENDA

 • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2023 i successius. Models 036/037

Atenció. També s'entendrà efectuada la renúncia quan es presenti en termini la declaració-liquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural (2024) en què hagi de fer efecte aplicant el règim general. En cas d'inici de l'activitat, també s'entendrà efectuada la renúncia quan la primera declaració que hagi de presentar el subjecte passiu després del començament de l'activitat es presenti en termini aplicant el règim general.

IVA

 • Novembre 2023. Autoliquidació: 303
 • Novembre 2023. Grup d'entitats, model individual: 322
 • Novembre 2023. Grup d'entitats, model agregat: 353
 • Novembre 2023. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer i quart trimestre 2022 i primer i segon trimestre 2023: sol·licitud de reemborsament de les quotes tributàries suportades per les forces armades dels estats membres de la UE: 381
 • Renúncia o revocació dels règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2023 i successius: 036/037
 • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2024 i successius: 036
 • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2024 i 2025: 036
 • Renúncia règim de deducció comuna per a sectors diferenciats per a 2024: sense model
 • Comunicació d'alta en el règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d'entitats: 039
 • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d'entitats: 039
 • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2024: 036/037
 • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2024, 2025 i 2026: 036/037

Altres opcions a tenir en compte...

 • Declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris, canvi de domicili o variació de dades personals (model 030): per a comunicar la variació de dades identificatives, l'estat civil, sol·licitar una nova targeta acreditativa del NIF, etc. A més, els qui no desenvolupin activitats econòmiques podran:
 1. Sol·licitar l'alta en el cens d'obligats tributaris o el NIF quan no disposin de DNI o NIE i participin en operacions amb transcendència tributària.
 2. Comunicar el canvi de domicili: amb caràcter general, tres mesos des del canvi (els que duguin a terme activitats econòmiques presentaran el model 036/037 -termini un mes-). La comunicació es farà en la declaració de renda -per a persones físiques residents- si el seu termini de presentació finalitza amb anterioritat.
 • Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius o que realitzin vendes a distància de béns o determinats lliuraments nacionals de béns:
 1. Declaració d'inici: en qualsevol moment abans de l'inici de les activitats (el règim es començarà a aplicar a partir del primer dia del trimestre següent -règim exterior o de la Unió-, o des de la comunicació del núm. d'operador a l'efecte del règim d'importació) o, quan ja s'hagués iniciat l'activitat, fins al desè dia del mes següent a aquest inici.
 2. Declaració de modificació: fins al desè dia del mes següent a la modificació.
 3. Declaració de baixa: almenys quinze dies abans del final del mes o trimestre anterior al que es pretengui deixar d'utilitzar el règim.
 • Opció pel règim especial d'arrendament d'habitatges en l'impost sobre societats: les societats que vulguin beneficiar-se d'aquest règim que permet una menor tributació, s'hi han d'acollir mitjançant comunicació a l'Agència Tributària abans que s'acabi l'any.
 • Valors cadastrals: les societats destinades a l'arrendament d'immobles, hauran de revisar si el valor cadastral dels immobles destinats a l'arrendament superen els 601.010 euros, ja que, en aquest supòsit, s'hauran de donar d'alta per l'impost sobre activitats econòmiques (IAE). En aquest cas hauran de sol·licitar necessàriament el certificat perquè no els siguin practicades retencions pels arrendataris. D'altra banda, en el cas de modificacions o alteracions en els immobles, s'ha de presentar l'oportuna comunicació davant el cadastre amb la finalitat que sigui incorporada per a l'any vinent.
 1. IAE: encara que l'impost sobre activitats econòmiques és un impost que gaudeix d'una exempció important per a les pimes, atès que només estan obligades al seu pagament les entitats que tinguin un import net del volum de negocis superior a 1.000.000 €, les empreses que canviïn el seu volum de negocis en l'últim impost sobre societats presentat, estan obligades a notificar aquest canvi a l'administració tributària abans del 31 de desembre.
 • Règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol: aquest règim pot ser aplicat en el període en què s'efectuï el canvi de residència i durant els 5 períodes impositius següents, sempre que s'hi hagués optat. Pel que en cas que l'actual període sigui el cinquè any posterior al trasllat, el pròxim exercici es tributarà com a resident, i caldrà presentar la declaració d'IRPF. En tal cas l'empresa ocupadora l'haurà de subjectar al règim general de retencions.
 • Comunicació de circumstàncies personals dels empleats a l'efecte de la pràctica de retencions, que han de facilitar a l'empresa per al càlcul de les retencions de l'exercici (model 145).

INVERSIONS FINANCERES

Si disposa de liquiditat per a invertir o té saldos amb rendibilitat baixa, estem a la seva disposició per a aconsellar-li la millor inversió, aprofitant tots els avantatges fiscals.

IVA

És recomanable revisar els nostres comptes per veure quines compres previstes podem avançar per a deduir-nos aquest IVA suportat abans de l'últim trimestre i de la declaració anual. Fins al 30 de gener haurem de presentar dos models: el model 303, d'autoliquidació trimestral de l'IVA, i el model 390, la declaració i el resum anual de l'IVA.

DECISIONS ABANS DEL TANCAMENT EN L'IRPF I EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS

Abans del 31 de desembre d'enguany cal prendre les decisions més adequades que permetin ajustar la tributació i reduir la factura final de l'IRPF i de l'impost sobre societats.