Obert el termini de sol·licituds per als ajuts destinats a la digitalització d'empreses (KIT DIGITAL) d'entre 3 i 9 empleats

01/09/2022

Es tracta de la segona convocatòria d'ajuts del programa Kit Digital, dotada amb 500 milions d'euros i destinada a pimes d'entre 3 i 9 empleats, que podran sol·licitar bons de 6.000 euros per a la seva digitalització a partir del 2 de setembre.

Al BOE del dia 2 d'agost s'ha publicat l'Extracte de la Resolució del 29 de juliol de 2022, de la Direcció General de l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., per la qual es convoca els ajuts destinats a la digitalització d'empreses del Segment II (entre 3 i menys de 10 empleats) en el marc de l'Agenda Espanya Digital 2025, el Pla de Digitalització Pimes 2021-2025 i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya -Finançat per la Unió Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital).

Es tracta de la segona convocatòria d'ajuts del programa Kit Digital, dotada amb 500 milions d'euros i destinada a pimes d'entre 3 i 9 empleats, que podran sol·licitar bons de 6.000 euros per a la seva digitalització a partir del 2 de setembre.

Aquesta convocatòria inclou dues noves categories de solució de digitalització, amplia les entitats beneficiàries dels ajuts i adapta els terminis d'execució, justificació i pagament per facilitar la implementació de les solucions, entre altres modificacions.

Quan es podran sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds serà de dotze (12) mesos, i es computarà des del 2 de setembre de 2022 a les 11.00 hores fins al 2 de setembre de 2023 a les 11.00 hores.

A què podrà destinar aquest ajut?

A partir d'ara, les empreses podran contractar la prestació de serveis d'un catàleg de 12 categories de solucions de digitalització: lloc web i presència bàsica a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i eina d'oficina virtual, comunicacions segures, ciberseguretat i s'afegeixen les categories de presència avançada a internet i marketplace.

Una altra de les novetats dins del catàleg afecta la categoria lloc web i presència bàsica a internet. Amb la modificació de les bases, serà necessari que s'inclogui l'alta del domini per al beneficiari durant un termini mínim de dotze mesos, el beneficiari serà el titular d'aquest domini i sempre que aquest no en tinguin un de previ al desenvolupament de la solució. En aquesta categoria apareix també la funció multilingüe. Canvien alguns requisits de la categoria de solució factura electrònica i en la categoria de gestió de processos es permet la incorporació de mòduls individuals.

Tots els canvis del catàleg es poden consultar en l'ordre de bases que pot trobar aquí: Disposició 12734 del BOE núm. 181 de 2022

Quin import d'ajut puc obtenir?

L'import màxim d'ajut per beneficiari serà de 6.000 €.

Com mesuro la plantilla de la meva empresa per saber en quin segment estic del Kit Digital?

Tenint en compte les dades de treballadors existents en el règim general de la Seguretat Social i en el règim especial de treballadors autònoms, o per qualsevol altre mitjà vàlid en Dret, en el moment de presentar la sol·licitud.

Requisits de participació:

  • Ser petites empreses o treballadors autònoms amb domicili fiscal situat en territori espanyol.
  • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa.
  • Estar inscrita en el cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut, i tenir una antiguitat mínima de sis mesos.
  • Si s'ha fet un canvi del cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Administració Tributària Foral i viceversa, es tindrà en consideració el període que hagi romàs inscrit en tots dos.
  • No tenir la consideració d'empresa en crisi.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i a la Seguretat Social.
  • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  • La companyia no pot ser culpable en cap altra de les prohibicions previstes en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • No superar el límit d'ajuts de minimis.
  • Disposar de l'avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d'acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Acelera Pime.

No podran ser beneficiaris: les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, ni aquelles amb les quals aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització; les empreses de naturalesa pública i les entitats de dret públic; els col·legis professionals, les societats civils, les comunitats de béns, les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que no tingui personalitat jurídica.

Les sol·licituds es presentaran pel sol·licitant, el seu representant legal o un representant voluntari que compti amb la seva autorització a través del formulari automatitzat, que recollirà els punts contemplats en l'Annex I de la Convocatòria, habilitat en la seu electrònica de Red.es, i que també serà accessible des de la plataforma Acelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/), dins del termini establert. Hauran d'estar signades pel sol·licitant o un representant (legal o voluntari) del sol·licitant degudament apoderat, mitjançant signatura amb certificat electrònic. En el cas que l'entitat sol·licitant compti amb representació mancomunada, l'hauran de signar tots els representants que siguin necessaris.