Novetats per als plans de pensions d'ocupació

11/07/2022
Laboral

L'1 de juliol s'ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació.

L'1 de juliol s'ha publicat al BOE la Llei 12/2022, de 30 de juny, de regulació per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació, per la qual es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre, que va entrar en vigor el dia 2 de juliol de 2022.

La norma introdueix dos capítols addicionals, el primer d'ells sobre fons de pensions d'ocupació de promoció pública oberts i el segon de plans de pensions d'ocupació simplificats. Amb aquestes dues figures la norma pretén simplificar els processos de promoció i gestió dels plans de pensions d'ocupació.

Als fons de pensions de promoció conjunta, que seran promoguts pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s'hi podran adherir els nous plans de pensions simplificats, així com els plans de pensions d'ús d'aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que puguin oferir la cobertura d'altres contingències si es troben totalment assegurades.

Es creen els denominats plans de pensions d'ocupació simplificats, que podran ser els següents:

  • Plans de pensions d'ocupació promoguts per les empreses incloses en els acords col·lectius de caràcter sectorial que instrumentin compromisos per pensions en favor dels seus treballadors, amb especial atenció a promoure la seva implantació en les petites i mitjanes empreses.
  • Plans de pensions d'ocupació del sector públic promoguts per les administracions públiques, incloses les corporacions locals, les entitats i organismes que en depenen, que instrumentin compromisos per pensions en favor del personal al seu servei.
  • Plans de pensions de treballadors per compte propi o autònoms, promoguts per les associacions, federacions, confederacions o unions d'associacions de treballadors per compte propi o autònoms, per sindicats, per col·legis professionals o per mutualitats de previsió social, en els quals els seus partícips només siguin treballadors per compte propi o autònoms.
  • Plans de pensions de socis treballadors i de socis de treball de societats cooperatives i laborals, promoguts per societats cooperatives i laborals i les organitzacions que les representen.

Les empreses incloses en un conveni col·lectiu estatutari de caràcter sectorial en el qual es prevegi la instrumentació de compromisos per pensions amb els seus treballadors a través d'un pla de pensions d'ocupació sectorial simplificada s'hi hauran d'adherir si així ho estableix el citat conveni.

El règim de contribucions empresarials serà l'acordat convencionalment, si bé les empreses podran millorar aquest import. Igualment, el conveni col·lectiu de caràcter sectorial podrà preveure la possibilitat que les empreses del sector es puguin no adherir al pla sectorial simplificat només en el cas d'acordar la promoció del seu propi pla de pensions d'ocupació que en cap cas podrà ser de condicions inferiors que el pla sectorial.

Els plans de pensions d'ocupació simplificats hauran de ser de la modalitat d'aportació definida per a la contingència de jubilació, sense perjudici que si es regulen prestacions definides per a les contingències de defunció, incapacitat permanent i dependència del partícip, així com les garantides als beneficiaris, una vegada esdevinguda qualsevol contingència i les seves reversions, s'hauran d'articular íntegrament mitjançant els corresponents contractes d'assegurança previstos pel pla, el qual en cap cas assumirà els riscos inherents a aquestes prestacions.

La nova regulació preveu de manera expressa el procediment de promoció i formalització dels plans de pensions d'ocupació simplificats, així com el contingut necessari de les seves especificacions i el seu règim de modificacions, i de les comissions de control i dels seus òrgans de govern.

Finalment, s'introdueixen una sèrie de modificacions, entre les quals cal destacar:

  • Els plans de pensions d'ocupació no podran establir períodes de carència superiors a un mes per a l'accés dels treballadors partícips.
  • Es modifiquen de nou els límits d'aportacions i contribucions empresarials a plans de pensions, amb efecte de l'1 de gener de 2023.