Novetats Laborals

31/07/2018

Principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social, incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, publicada al BOE de 4 de juliol de 2018.

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS, especialment en matèria de cotitzacions a la Seguretat Social, incloses en la Llei 6/2018 de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, publicada al BOE de 4 de juliol de 2018.

 

La durada del permís de paternitat serà de 5 setmanes a partir del 05-07-2018 i es gaudirà de forma ininterrompuda excepte l'última setmana del període total a què es tingui dret, que, previ acord entre empresari i treballador, podrà gaudir-se de forma independent en un altre moment dins dels nou mesos següents a la data de naixement del fill, la resolució judicial o la decisió administrativa.

 

 

Ajorna l'entrada en vigor d'alguns preceptes de la Llei 20/2007 de l'Estatut del treball autònom, en tot el relatiu als treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial, sense concretar cap data.

 

 

La Llei 6/2018 de PGE estableix les bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, FOGASA i FP que són d'aplicació a partir l'1 d'agost de 2018.

 

En general, manté les mateixes bases i tipus de cotització que va establir l'Ordre ESS/55/2018, però amb les següents novetats:

 

El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social queda establert en 3.803,70 € / mensuals des 01-08-2018, que suposa un increment del 1,4%.

 

Les bases màximes de cotització del Règim General, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, seran a partir del 01-08-2018 de 3.803,70 € mensuals o de 126,79 € diaris (+ 1,4%).

 

En el sistema especial per a empleats de la llar, les retribucions mensuals i les bases de cotització de l'escala s'actualitzaran fins a l'any 2023 en idèntica proporció a l'increment que experimenti l'SMI. Serà a partir de 2024 quan les bases per cotització comuns i professionals es determinaran amb les mateixes regles del règim general, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que s'estableixi legalment.

 

En el règim especial de treballadors autònoms (RETA), des de l'1 agost de 2018, la base mínima de cotització serà del 932,70 euros mensuals, que suposa un increment del 1,4%. Fins al 31 de juliol és de 919,80 € / mensuals. Les bases de cotització mínima i màxima que poden triar-se en funció de l'edat també s'incrementen en el mateix percentatge. La base màxima queda establerta en 3.803,70 € / mes (fins 31-07-2018 és de 3.751,20 € / mensuals.)

 

Es manté en 1.199,10 € la base mínima de l'autònom societari i de l'autònom amb 10 o més treballadors

 

En el Sistema Especial de Treballadors per compte propi agraris s'estableix, des l'1 d'agost de 2018, un tipus de cotització del 18,75% aplicable a les contingències de cobertura obligatòria, quan el treballador hagi optat per una base de cotització d'entre 932,70 € / mes i 1.119,30 € / mes. Si el treballador ha optat per triar una base de cotització superior a 1.119,30 € / mensuals, a la quantia que excedeixi d'aquesta última li és aplicable el tipus de cotització del 26,50%.

 

 

 

 

 

S'estableix una nova ajuda econòmica d'acompanyament per a joves amb baixa formació, inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l'aprenentatge. El pagament periòdic de l'ajut econòmic es realitzarà pel Servei Públic d'Ocupació Estatal. Entrarà en vigor el mes d'agost de 2018, i s'estendrà mentre estigui vigent la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

 

Les empreses, inclosos els treballadors autònoms, que converteixin en indefinits a jornada completa els contractes per a la formació i l'aprenentatge subscrits amb joves beneficiaris de la nova ajuda econòmica d'acompanyament, bé a la finalització de la seva durada inicial, o bé a la finalització de cadascuna de les successives pròrrogues, fins a arribar a la durada màxima legalment prevista per a aquest tipus de contractes, tindran dret a una bonificació en les quotes empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social de 250 € mensuals (3.000 € / any), durant un període de 3 anys. Podran ser també beneficiaris els socis treballadors o de treball de les cooperatives i societats laborals, així com les empreses d'inserció que converteixin en indefinits els esmentats contractes quan estiguin subscrits amb treballadors en situació d'exclusió social.

 

Amb la finalitat d'incentivar l'ocupació autònoma en municipis petits, regula de forma específica les reduccions en les quotes de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (“tarifa plana”) que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants, amb efectes des de l’1 d’agost 2018:

 

  • Els treballadors per compte propi o autònoms que causin alta inicial o que no haguessin estat en situació d'alta en els 2 anys immediatament anteriors al RETA, tindran dret a una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en la quantia de 50 euros mensuals durant els 24 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, en el cas que optin per cotitzar per la base mínima que els correspongui.

 

  • Alternativament, els que optessin per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui, comporten durant els 24 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, una reducció del 80% sobre la quota per contingències comunes, sent la quota a reduir la resultant d'aplicar a la base mínima de cotització que correspongui el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal.  
  • També estableix una regulació específica de les reduccions en les quotes de la Seguretat Social (“tarifa plana”) de les persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s'estableixin com a treballadors per compte propi o autònoms que resideixin i desenvolupin la seva activitat en un municipi amb menys de 5.000 habitants, que a més implica una ampliació de la seva durada.

 

 

Es mantenen les quanties de l'IPREM, l'indicador públic de renda d'efectes múltiples.