Novetats laborals de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2021.

08/01/2021
Laboral

Novetats laborals de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 i congelació del salari mínim interprofessional (SMI).

El 31 de desembre s'ha publicat al BOE la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (d'ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que conté una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar que les prestacions contributives pujaran el 0,9% en el 2021 i les no contributives, l’1,8%. La base màxima de cotització es mantindrà en 4.070,10 euros mensuals i la mínima s'incrementarà segons el SMI, i s'inclou la pujada de l’IPREM, modificacions de les aportacions màximes en plans de pensions, el contracte per a la formació dual universitària, l'interès legal dels diners i l'interès de demora per a 2021. A més el Govern no ha inclòs en els PGE per a 2021 la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), en la línia fixada durant els dos anys anteriors, però sí que ho ha recollit en el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre, congelant-lo per a aquest exercici.

L'informem que al BOE del 31 de desembre s'ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021 (d'ara endavant LPGE 2021), que va entrar en vigor el 1 de gener de 2021, i que contenen una sèrie de novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social, entre les quals es poden destacar les següents:

 1. Bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, desocupació i protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional

El més destacable és la congelació de la base màxima de cotització a la Seguretat Social.

El topall màxim de la base de cotització en tots els règims queda fixat en 4.070,10 euros/mensuals (o 135,67 euros diaris) a partir del 1 de gener de 2021.

El topall mínim és l'import del salari mínim interprofessional vigent, incrementat en un sisè. Les bases mínimes s'incrementaran des del mateix 1 de gener, per tant, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.

Es mantenen els tipus de cotització per contingències comunes i hores extraordinàries.

També es mantenen els beneficis dels treballadors autònoms, treballadors agraris i empleats de llar, entre altres col·lectius. Entre altres particularitats:

 • Es fixa la base mínima de cotització pels treballadors autònoms que en algun moment de l'any 2020 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, en 1.214,10 euros mensuals, aplicable a partir del 1 de gener de 2021.
 • A més, al RETA es mantenen les bases i tipus de cotització, a excepció dels de contingències professionals (que pugen de l'1,1% a l'1,30%) i els de cessament d'activitat (del 0,8% al 0,9%), segons va estipular el RDL 28/2020.
 • Per als treballadors empleats de la llar, les bases s'incrementaran en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional. No hi ha canvis en les bonificacions i reduccions de quotes socials.

D'altra banda, i en l'àmbit del País Basc, per als membres del Cos de l'Ertzaintza es fixa un tipus de cotització addicional del 10,60% (8,84% a càrrec de l'empresa, i 1,76% per al treballador).

 1. Pensions

Es revaloritzen les pensions contributives amb el percentatge del 0,9%, de previsió de l'IPC i les pensions no contributives -jubilació i invalidesa- a l'1,8% (doble d'aquesta previsió).

Per tant, s'ha suspès l'aplicació del sistema de revaloració de les pensions de Seguretat Social i de classes passives.

La despesa de la política de pensions augmenta en 5.085 milions d'euros. L'increment és del 3,2%, la qual cosa representa un 38% del total de la despesa del pressupost consolidat.

En conseqüència, es manté per a 2021 el poder adquisitiu dels pensionistes, que rebran abans del 1 d'abril de 2022 i en un únic pagament una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda en 2021 i la que hagués correspost d'haver aplicat a l'import de la pensió vigent a 31 de desembre de 2020 un increment percentual igual al valor mitjà dels increments percentuals interanuals de l'IPC dels mesos de desembre de 2020 a novembre de 2021.

El límit d'ingressos per percebre els complements per mínims es fixa en 7.707 euros/any (uns 1.283 euros més anuals si hi ha cònjuge a càrrec).

El complement per habitatge s'ha establert en 525 euros/any.

Les pensions de l'extingit SOVI es fixen en 6.183,80 euros/any.

D'altra banda, l'import de les pensions reconegudes a familiars de morts com a conseqüència de la Guerra Civil no podrà ser inferior, per a 2021, a la quantia mínima de les pensions de viduïtat de més grans de 65 anys en el sistema de la Seguretat Social, excepte per a pensions d'orfandat en favor d'orfes no incapacitats causades per personal no funcionari.

També es fixen pensions per a excombatents mutilats de la zona republicana i els seus familiars, i mutilats civils de guerra.

S'estableixen els límits de l'assenyalament inicial de les pensions públiques, que s'estableixen en 2.707,49 euros/mes, sense perjudici de les pagues extraordinàries.

Es contemplen també les quanties de les prestacions familiars, així com l'assignació econòmica i el límit d'ingressos anuals per a beneficiaris que, d'acord amb les disposicions transitòries de l'ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l'assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%.

Així mateix, a partir del 1 de gener es fixen quanties per als subsidis econòmics per a persones amb discapacitat: garantia d'ingressos mínims, ajuda de tercera persona, i mobilitat i compensació per despeses de transport, així com les de les pensions assistencials, que seran objecte de revisió periòdica.

Les prestacions de gran invalidesa del règim especial de les forces armades també s'incrementen en el 0,9%.

També cal destacar la cotització en supòsits de compatibilitat de jubilació i feina, i s'estipula una cotització especial de solidaritat del 9% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l'efecte de prestacions, que es distribuirà entre ells, a càrrec de l'empresari el 7% i del treballador el 2%.

 1. Moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social

Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social, sempre que es trobin al corrent en les seves obligacions amb la Seguretat Social i no tinguessin un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar a través de l'ajornament regulat en aquest article, directament o a través dels seus autoritzats per actuar a través del sistema de remissió electrònica de dades en l'àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED), la moratòria en el pagament de les quotes amb la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta la meritació de la qual tingui lloc entre els mesos de desembre de 2020 i febrer de 2021, en el cas d'empreses, i entre els mesos de gener a març de 2021 en el cas de treballadors autònoms. Aquest ajornament s'ajustarà als termes i condicions establerts amb caràcter general a la normativa de Seguretat Social, amb les següents particularitats:

 1. a) Serà aplicable un interès del 0,5%, en lloc del previst en l'art. 23.5 de la Llei General de la Seguretat Social.
 2. b) Les sol·licituds d'ajornament s'hauran d'efectuar abans del transcurs dels deu primers dies naturals de cadascun dels terminis reglamentaris d'ingrés corresponents a les quotes reportades abans assenyalades.
 3. c) L'ajornament es concedirà mitjançant una única resolució, amb independència dels mesos que comprengui, s'amortitzarà mitjançant pagaments mensuals i determinarà un termini d'amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, sense que excedeixi en total de 12 mensualitats. El primer pagament es produirà a partir del mes següent des que s'hagi dictat.
 4. d) La sol·licitud d'aquest ajornament determinarà que el deutor sigui considerat al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social, respecte a les quotes afectades per aquest, fins que es dicti la corresponent resolució.
 5. Contracte per a la formació dual universitària

Es dóna nova redacció a l'article 11 de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, introduint un nou apartat 3 que contempla el contracte per a la formació dual universitària. Aquest contracte es formalitzarà en el marc dels convenis de cooperació educativa subscrits per les universitats amb les entitats col·laboradores i tindrà per objecte la qualificació professional dels estudiants universitaris a través d'un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat formativa rebuda en el marc de la seva formació universitària, per afavorir una major relació entre aquest i la formació i l'aprenentatge del treballador.

La norma preveu el desenvolupament reglamentari del sistema d'impartició i les característiques de la formació i dels aspectes relacionats amb el finançament de l'activitat formativa i amb la retribució del treballador contractat, que es fixarà en proporció al temps de treball efectiu, d'acord amb el que s'estableix en conveni col·lectiu, sense que en cap cas sigui inferior al salari mínim interprofessional. L'acció protectora de la Seguretat Social del treballador contractat per a la formació dual universitària comprendrà totes les contingències protegibles i prestacions, inclosa la desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial.

 1. Indemnitzacions a càrrec del Fons de Garantia Salarial (FOGASA)

S'introdueixen modificacions de l'Estatut dels Treballadors en relació amb el FOGASA, amb una nova redacció a l'article 33, pel qual aquest organisme assumeix les indemnitzacions reconegudes per sentència, acte, acte de conciliació judicial o resolució administrativa a causa d'acomiadament o extinció dels contractes de treball conforme als articles 50, 51, 52, 40.1 i 41.3 d'aquesta llei, i d'extinció de contractes conforme als articles 181 i 182 del Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig, pel qual s'aprova el text refós de la Llei concursal, així com les indemnitzacions per extinció de contractes temporals o de durada determinada en els casos que legalment procedeixin, en tots els casos amb el límit màxim d'una anualitat, i de 9 mensualitats en el cas de l'article 41.3 de l'ET, sense que el salari diari pugui excedir del doble del SMI, inclosa la part proporcional de les pagues extraordinàries.

 1. Aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions

Es modifica el text refós de la Llei de regulació dels plans i fons de pensions, de tal forma que es preveu que el total de les aportacions i contribucions empresarials anuals màximes als plans de pensions no podrà excedir de 2.000 euros. Aquest límit s'incrementarà en 8.000 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials. Les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ús dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip, es consideraran com a contribucions empresarials, a l'efecte del còmput d'aquest límit.

En el termini màxim de 12 mesos, el Govern presentarà un projecte de llei que atribuirà a l'Administració General de l'Estat capacitat legal per a la promoció de fons de pensions públics d'ocupació. Seran de caràcter obert en relació amb els processos d'inversió desenvolupats, de manera que es podran adscriure els plans de pensions del sistema d'ús d'aportació definida per a la jubilació que així ho estableixin en les seves especificacions i, per defecte, els plans de pensions de la modalitat d'ocupació que no determinin un fons de pensions específic concret.

 1. IPREM

Es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2021

 1. a) L'IPREM diari, 18,83 euros.
 2. b) L'IPREM mensual, 564,90 euros.
 3. c) L'IPREM anual, 6.778,80 euros.
 4. Tipus d'interès legal dels diners i de demora

El tipus d'interès legal dels diners es manté en el 3,00%, i el de demora en el 3,75%.

 1. Contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística

Amb la necessitat d'acompanyar l'expansió del sector del turisme i sectors que s'hi vinculen amb mesures de suport a la contractació, s'estableixen mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística.

Amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, podran aplicar una bonificació en aquests mesos del 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d'aquests treballadors.

 1. Bonificació canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural

Es manté, amb vigència indefinida, la bonificació del 50 per cent en la cotització empresarial en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional.

 1. Integració de llacunes de cotització en les pensions de jubilació d'autònoms i treballadors agraris

El Govern iniciarà, com més aviat millor, els treballs i consultes necessaris per emprendre les reformes normatives que suprimeixin la situació discriminatòria que sofreixen autònoms i treballadors agraris, inclosos els assalariats, respecte de la integració de llacunes de cotització, quan aquesta obligació no existeix, a l'efecte del càlcul de la pensió de jubilació aplicades en el règim general, implantant per a aquests els mateixos mecanismes o els equivalents als previstos per a la integració de llacunes de cotització en el règim general de la Seguretat Social.

 1. Crèdit de formació professional per a l'ocupació

Les empreses que cotitzen per la contingència de formació professional disposaran d'un crèdit per a la formació dels seus treballadors d'acord amb el que s'estableix en l'article 9 de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que resultarà d'aplicar a la quantia ingressada per l'empresa en concepte de formació professional durant l'any 2020 el percentatge de bonificació que, en funció de la mida de les empreses, s'estableix a continuació:

 1. a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.
 2. b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.
 3. c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.
 4. d) De 250 treballadors o més: 50 per cent.

Les empreses d'1 a 5 treballadors disposaran d'un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros, en lloc d'un percentatge. Així mateix, es podran beneficiar d'un crèdit de formació, en els termes establerts en la citada normativa, les empreses que durant l'any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous treballadors. En aquests supòsits les empreses disposaran d'un crèdit de bonificacions que el seu import resultarà d'aplicar al nombre de treballadors de nova incorporació la quantia de 65 euros.

Les empreses que durant l'any 2021 concedeixin permisos individuals de formació als seus treballadors disposaran d'un crèdit de bonificacions per a formació addicional al crèdit anual que els correspondria de conformitat amb el que s'estableix en el paràgraf primer d'aquest apartat, per l'import que resulti d'aplicar els criteris determinats per la normativa aplicable. El crèdit addicional assignat al conjunt de les empreses que concedeixin els citats permisos no podrà superar el 5 per cent del crèdit establert en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal per al finançament de les bonificacions en les cotitzacions de la Seguretat Social per formació professional per a l'ocupació.

 1. Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (DA 127a LPGE 2021)

Se suspèn l'aplicació del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral, prevista en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, per a les cotitzacions que es generin durant l'any 2021. Aquesta suspensió s'estendrà fins que el Govern procedeixi a la reforma del reial decret esmentat, que s'haurà de produir al llarg de l'any 2021.

 1. Congelació del salari mínim interprofessional (SMI)

De la mateixa manera és interessant recordar que la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2021 ha omès la regulació del SMI per a 2021, després de la pròrroga amb caràcter temporal del salari mínim interprofessional per a 2020 realitzada pel Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre.

En concret, la disposició addicional sisena del Reial decret llei 38/2020 prorroga la vigència del Reial decret 231/2020, de 4 de febrer, pel qual es fixa el SMI per a 2020, fins que s'aprovi el reial decret pel qual es fixi el corresponent a 2021 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d'acord amb el que es preveu en el article 27 de l'Estatut dels Treballadors.