Novetats importants en els contractes de lloguer d’habitatge.

28/01/2019

En el BOE núm. 304, del dimarts dia 18/12/2018, es va publicar el real Decret Llei 21/2018,de 14
de desembre, de Mesures urgents en matèria d’habitatge i de lloguer.

En el BOE núm. 304, del dimarts dia 18/12/2018, es va publicar el real Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de Mesures urgents en matèria d’habitatge i de lloguer en el que entre d’altres: s’ampliava la durada dels contractes de lloguer passant de 3 a 5 anys o 7 si el propietari era persona jurídica, només es podien demanar 2 mesos de fiança, hi havia l’exempció sobre l’Impost de Transmissions Patrimonials,...

El 22 de gener de 2019, el Congrés dels Diputats no va convalidar el Reial Decret-llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer, fet que provoca la immediata cessació dels efectes d’aquesta reforma, i es torna a la regulació de la LAU anterior a la data de 19 de desembre de 2018, data en que va entrar en vigor el Reial Decret, però no l’anul·lació dels efectes produïts durant la seva vigència, que finalitzarà un cop

publicada l’acord de derogació de la reforma en el BOE.

Entre d’altres qüestions els contactes de lloguer d’habitatge permanent que es signin a partir de la data de publicació de la derogació en el BOE, tornaran a estar sotmesos al següent:

  1. Període contractual mínim de 3 anys.
  2. La pròrroga del contacte serà d’ 1 any.
  3. Desapareixen els límits a les garanties addicionals a la fiança. Es poden demanar avals i altres garanties sense límits de quantia o valor.
  4. Les despeses de formalització del contracte i de gestió immobiliària les podran assumir tant arrendador com arrendatari, independentment que el primer sigui persona jurídica.
  5. FISCAL. S’haurà de pagar l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en la subscripció de contractes d'arrendament d'habitatge per a ús estable i permanent.