Novetats Fiscals.

15/11/2018
Fiscal

Opció pel règim de devolució mensual d'IVA.
Al Novembre: Model 232.

Opció pel règim de devolució mensual d'IVA
Recordi que durant el mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d'IVA a partir de l'any que ve. Per a això ha de complir els següents requisits:Ha de sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d'un model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella 129:
• "Sol·licitud d'inscripció / baixa en el registre de devolució mensual".
• Ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
• No ha de realitzar activitats que tributin en el règim simplificat.
Si s'acull al règim de devolució mensual, podrà obtenir la devolució de l'IVA que resulti al seu favor a final de cada mes.

Al novembre: model 232
Recordi que durant el mes de novembre ha de presentar-se el model 232, "Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals". Aquest model ha de presentar-se en el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, en el mes de novembre, si l'exercici de l'empresa coincideix amb l'any natural).
En aquest model les empreses han d'informar sobre les següents operacions vinculades:
• Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superin els 250.000 euros.
• Les considerades “específiques” amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d'immobles, participacions, etc.).
• Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui el que sigui el seu import, si en conjunt excedeixen del 50% de la xifra de negocis.
Així mateix, també han d'incloure's en el model 232 :
• El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
• Les operacions vinculades en les quals s'hagi aplicat la reducció per "patent box".