Novetats fiscals en Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021

08/01/2021
Fiscal

Amb data 31 de desembre de 2020, s'ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, que contempla una sèrie d'importants mesures fiscals.

Amb data 31 de desembre de 2020, s'ha publicat al BOE la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2021, que contempla una sèrie d'importants mesures fiscals, com la pujada de l'impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l'IRPF a la base de l'estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l'escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d'estimació objectiva (mòduls).

L'informem que al BOE de 31 de desembre de 2020 s'ha publicat la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2021 (d'ara endavant LPGE 2021). A la Llei s'inclouen nombroses mesures tributàries relacionades amb diversos impostos, que es resumeixen a continuació.

La LPGE contempla una sèrie d'importants mesures fiscals, com la pujada de l'impost sobre societats per a grans grups empresarials, limitant les exempcions per dividends i plusvàlues generades per la seva participació en societats filials o la pujada en tres punts de l'IRPF a la base de l'estalvi a partir de 200.000 euros i dos punts l'escala general per a bases superiors a 300.000 euros, i es prorroguen per a 2021 els límits vigents per aplicar el règim d'estimació objectiva (mòduls). I en l'impost sobre el patrimoni s'introdueix amb vigència indefinida una nova escala estatal de l'impost, però amb una variació respecte a l'existent, solament en l'últim tram de la tarifa, elevant el tipus de gravamen aplicable del 2,5% al 3,5%. Com a l'IVA, d'una banda, s'augmenta del 10 al 21% el tipus per a determinades begudes ensucrades i, d'altra banda, es prorroguen per al període impositiu 2021 els límits per a l'aplicació del règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca. Respecte a altres impostos, el més destacable és que s'apuja al 8% el tipus de gravamen de l'impost sobre la primes d'assegurances que actualment està en el 6%.

La LPGE 2021 entra en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE, és a dir el 1 de gener de 2021, si bé s'estableixen regles específiques en alguns casos, tal com s'anirà assenyalant.

A continuació, veurem aquestes i altres mesures fiscals d'importància incloses en la LPGE 2021.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

1.1 Escala general de l'impost, tipus de gravamen de l'estalvi, escala de retencions i ingressos a compte aplicable als perceptors de rendes del treball i escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol: amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, s'afegeix un tram en l'escala general de l'impost per a bases liquidables generals a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen del 24,50%. La novetat és que s'afegeix un tram per a ingressos superiors a 300.000 € pujant 2 punts percentuals, respectivament. Si no hi hagués escala autonòmica pròpia, el tipus marginal màxim ascendiria al 47% (enfront del 45% que s'aplicava fins al moment).

D'acord amb això, s'introdueix un nou tram per a la base de retenció per rendiments del treball que excedeixi de 300.000 euros, la qual cosa incrementa el tipus de retenció màxim del 45% al 47%.

Així mateix, s'afegeix un tram a l'escala de l'estalvi per a bases liquidables superiors a 200.000 euros amb un tipus de gravamen del 26%.

En línia amb l'anterior, es modifiquen les escales aplicables als treballadors desplaçats a territori espanyol en els següents termes:

 1. a) S'incrementa del 45% al 47% el tipus aplicable a la part de la base liquidable general que excedeixi de 600.000 euros.
 2. b) S'introdueix un nou tram per a la part de la base liquidable d'estalvi que excedeixi de 200.000 euros, que passa del 23% al 26%.
 3. c) Augmenta del 45% al 47% el tipus de retenció aplicable a les retribucions satisfetes per un mateix pagador que excedeixin de 600.000 euros.

1.2 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social: amb efectes des del 1 de gener de 2021 i vigència indefinida, es modifica el límit general amb el qual opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), amb una reducció de 8.000 a 2.000 € anuals la quantitat màxima que es pot reduir.

No obstant això, el límit anterior s'incrementarà en 8.000 € (és a dir, fins a 10.000 €), quan l'increment provingui de contribucions empresarials, s'especifica el que es considera com a contribucions empresarials a l'efecte del còmput d'aquest límit: les aportacions pròpies que l'empresari individual realitzi a plans de pensions d'ocupació o a mutualitats de previsió social, dels quals, al seu torn, sigui promotor i partícip o mutualista, així com les que realitzi a plans de previsió social empresarial o assegurances col·lectives de dependència dels quals, al seu torn, sigui prenedor i assegurat.

Es modifiquen d'acord els límits financers d'aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

D'altra banda, es redueix de 2.500 a 1.000 euros el límit anual màxim d'aportacions amb dret a reduccions realitzades als sistemes de previsió social en favor del cònjuge que no obtingui rendiments del treball ni d'activitats econòmiques o els obtingui en quantia inferior a 8.000 euros anuals.

I finalment, es redueix de 8.000 a 2.000 euros el límit anual màxim per al conjunt de les reduccions practicades per totes les persones que satisfacin primes a assegurances privades que cobreixin exclusivament el risc de dependència severa o de gran dependència a favor d'un mateix contribuent, incloses les del contribuent.

1.3 Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva ("mòduls"): es prorroguen per a 2021 els límits establerts per la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016, per als exercicis 2016 i 2017 i prorrogats per a l'exercici 2018 pel Reial decret llei 20/2017, de 29 de desembre; per a l'exercici 2019 pel Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre i per a l'exercici 2020 pel Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre.

Per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, les magnituds de 150.000 i 75.000 euros queden fixades en 250.000 i 125.000 euros, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 € per a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals queda fixada en 250.000 €.

 1. IMPOST SOBRE EL PATRIMONI

2.1 Escala de gravamen: s'estableix la vigència de l'impost de manera indefinida, de manera que no sigui necessari prorrogar-lo any rere any mitjançant una llei, aportant amb això seguretat jurídica sobre aquest impost, i s'incrementa un punt el gravamen de l'últim tram (per a patrimonis superiors a 10.695.996,06 euros), que passa del 2,5% al 3,5%.

En tot cas, no s'ha d'oblidar que aquestes modificacions s'introdueixen en la normativa estatal i que algunes comunitats autònomes han fet ús de les seves potestats normatives, establint bonificacions específiques. Per tant, s'haurà de tenir en compte la normativa específica de la comunitat autònoma de residència.

 1. IMPOST SOBRE SOCIETATS

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 1 de gener de 2021, s'introdueixen en la Llei de l'impost sobre societats les següents modificacions (les quals es troben recollides en l'article 65 i en la disposició final trenta primera de la LPGE):

3.1 Limitació en la deduïbilitat de despeses financeres: es modifica la regulació de la limitació en la deduïbilitat de les despeses financeres suprimint l'addició al benefici operatiu dels ingressos financers de participacions en instruments de patrimoni que es corresponguin amb dividends quan el valor d'adquisició d'aquestes participacions sigui superior a 20 milions d'euros.

3.2 Limitació de l'exempció sobre dividends i rendes positives derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats residents i no residents en territori espanyol: es modifica la regulació d'aquesta exempció per preveure que les despeses de gestió referides a aquestes participacions no siguin deduïbles del benefici imposable del contribuent, i es fixa que la seva quantia sigui del 5 per cent del dividend o renda positiva obtinguda, de manera que l'import que resultarà exempt serà del 95 per cent d'aquest dividend o renda.

Amb la mateixa finalitat que la modificació anterior i l'adaptació tècnica necessària, es modifica l'article que regula l'eliminació de la doble imposició econòmica internacional en els dividends procedents d'entitats no residents en territori espanyol.

Aquesta regulació és conforme amb la facultat que, d'acord amb el que es disposa en la Directiva 2011/96/UE del Consell, de 30 de novembre, de 2011, relativa al règim fiscal comú aplicable a les societats matrius i filials d'estats membres diferents, conserven els estats membres per preveure que les despeses de gestió referides a la participació en l'entitat filial no siguin deduïbles del benefici imposable de la societat matriu, que es pot fixar a tant alçat sense que, en aquest cas, la seva quantia pugui excedir del 5 per cent dels beneficis distribuïts per la societat filial. Per raons de sistemàtica, aquesta mesura s'ha de projectar sobre aquells altres preceptes de la Llei de l'impost que, així mateix, eliminen la doble imposició en la percepció de dividends o participacions en beneficis i de rendes derivades de la transmissió.

Amb la finalitat de permetre el creixement de les empreses que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 40 milions d'euros i que no formin part d'un grup mercantil, aquests contribuents no aplicaran la reducció en l'exempció dels dividends abans assenyalada, durant un període limitat a tres anys, quan procedeixin d'una filial, resident o no en territori espanyol, constituïda amb posterioritat al 1 de gener de 2021.

3.3 Règim transitori de tributació de les participacions amb un valor d'adquisició superior a 20 milions: per altra part, se suprimeix l'exempció i eliminació de la doble imposició internacional en els dividends o participacions en beneficis i en les rendes derivades de la transmissió de les participacions en el capital o en els fons propis d'una entitat el valor d'adquisició de la qual sigui superior a 20 milions d'euros, amb la finalitat de cenyir l'aplicació d'aquestes mesures a les situacions en les quals existeix un percentatge de participació significatiu del 5 per cent, i es regula un règim transitori per un període de cinc anys.

3.4 Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals: es modifica la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals de ficció, animació, documental o producció i exhibició d'espectacles en viu d'arts escèniques i musicals per permetre que els qui participin en el finançament ("finançador") de l'obra realitzada per un altre contribuent també la puguin aplicar, però establint la incompatibilitat total o parcial entre la deducció de l'un i l'altre.

Els requisits són els següents:

 1. El finançador ha d'aportar quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció.
 2. El finançador no adquirirà els drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats de la producció, la propietat de la qual haurà de ser en tot cas de la productora.

iii. Les aportacions del finançador es podran realitzar en qualsevol fase de la producció fins a l'obtenció del certificat de nacionalitat.

 1. El productor i el finançador han de subscriure un contracte de finançament en el qual es precisin, entre altres, els següents extrems:
 • Identitat dels contribuents que participen en la producció.
 • Descripció de la producció.
 • Pressupost de la producció amb descripció detallada de les despeses i, en particular, de les que es realitzin en territori espanyol.
 • Forma de finançament de la producció, especificant separadament les quantitats que aporta el productor, les que aporta el finançador i les que corresponguin a subvencions i altres mesures de suport.
 • Les altres qüestions que reglamentàriament s'estableixin.

El reintegrament de les quantitats aportades es realitzarà mitjançant la deducció líquida en quota que s'acordi en el contracte i d'acord amb el que s'estableix en els apartats 1 i 3 de l'article 36 (regulador de la deducció).

 1. La deducció pel finançador serà incompatible, totalment o parcial, amb la del productor.

La deducció es calcularà i aplicarà de la següent forma: 

 • La deducció es calcularà igual que la del productor, però amb el límit resultant de multiplicar el finançament atorgat per 1,20. L'excés podrà ser aplicat pel productor.
 • La deducció s'aplicarà anualment, en funció de les aportacions desemborsades en cada període impositiu.

Per tenir dret a la deducció s'hauran de presentar el contracte de finançament i les certificacions que exigeix la norma, mitjançant comunicació a l'Administració tributària, subscrita pel productor i pel finançador, abans de la finalització del període impositiu en què es generi la deducció, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

Finalment, en relació amb els requisits per aplicar la deducció (tant pel productor com pel finançador), i en concret amb la necessitat que la producció obtingui (i) el certificat de nacionalitat i (ii) el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibeixen a Espanya, la LPGE afegeix que aquests certificats seran vinculants per a l'Administració tributària competent en matèria d'acreditació i aplicació de la deducció i identificació del productor beneficiari, amb independència del moment de la seva emissió.

3.5 Normes comunes aplicables a les deduccions per inversions

L'article 39 de la LIS regula les normes comunes a les deduccions per inversions regulades en el capítol IV del títol VI de la llei:

 1. a) Límit per a l'aplicació de les deduccions: la norma estableix que les deduccions previstes en aquest capítol que s'apliquin en el període impositiu, no poden excedir conjuntament del 25% de la quota íntegra minorada en les deduccions per evitar la doble imposició internacional i en les bonificacions. No obstant això, aquest límit s'eleva al 50% per a les deduccions per R+D+i que es corresponguin amb despeses i inversions efectuades en el període impositiu que excedeixin del 10% de la quota íntegra minorada en les referides deduccions per doble imposició i bonificacions.

Ara s'estén l'aplicació d'aquest límit incrementat també a la deducció per inversions en produccions cinematogràfiques, sèries audiovisuals i espectacles en viu d'arts escèniques i musicals.

 1. b) Manteniment de les inversions: amb caràcter general, els elements patrimonials afectes a les deduccions han de romandre en funcionament durant un termini de 5 anys, comptats des de la seva adquisició, o bé durant la seva vida útil si aquesta fos inferior a 5 anys. En el cas de béns mobles el termini es redueix a 3 anys o a la seva vida útil si aquesta fos inferior.

S'afegeix ara que, en el cas de produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals, s'entendrà complert aquest requisit si la productora manté el seu percentatge de titularitat de l'obra durant un termini de 3 anys, sense perjudici de la seva facultat per comercialitzar totalment o parcial els seus drets d'explotació a tercers.

 1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

S'incorporen les següents modificacions en el text refós de la Llei de l'impost sobre la renda de no residents, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2004, de 5 de març (LIRNR), amb efecte des de l'entrada en vigor de la LPGE, és a dir el 01-01-2021.

4.1 Extensió de l'exempció d'interessos i guanys de capital als residents en l'Espai Econòmic Europeu

L'article 14.1 c) de la LIRNR preveu que els residents a la Unió Europea apliquin una exempció específica per (i) els interessos i altres rendiments derivats de la cessió a tercers de capitals propis, i per (ii) els guanys patrimonials derivats de la transmissió de béns mobles sense establiment permanent.

No obstant això, i a diferència d'altres exempcions regulades en l'article 14, com les dels apartats h) (dividends matriu-filial), k) (dividends obtinguts per fons de pensions) i l) (dividends obtinguts per certes institucions d'inversió col·lectiva), l'exempció no s'aplicava fins avui als residents en l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

La LPGE posa remei a aquesta situació, inclosa també l'exempció als residents a l'EEE, quan existeixi amb els estats pertanyents a aquest un intercanvi d'informació tributària efectiu en els termes previstos en l'apartat 4 de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (que es preveu que serà modificada per la Llei antifrau).

4.2 Restricció del "requisit de participació mínima" per a l'aplicació de l'exempció per dividends distribuïts a matrius residents a la Unió Europea

En línia amb la modificació apuntada en l'impost sobre societats, s'elimina també la possibilitat que, a l'efecte de l'exempció dels dividends distribuïts a matrius comunitàries regulada en l'article 14.1 h) de la LIRNR, es consideri complert el requisit de participació mínim si el valor d'adquisició és superior a 20 milions d'euros, encara que la participació no arribi al 5%.

No obstant això, per a les participacions adquirides abans del 1 de gener de 2021, s'estableix un règim transitori, per un període de cinc anys (és a dir, fins al període que s'iniciï en 2025), on es permet aplicar la referida exempció sempre que es compleixin els restants requisits previstos en la norma per a això.

 1. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT

5.1 Lloc de realització de determinades prestacions de serveis: amb efectes des del 01-01-2021, es modifica novament la regla de localització referida a l'explotació o utilització efectiva dels serveis al territori d'aplicació de l'impost prevista en l'article 70.Dos de la LIVA. Fins ara la clàusula de tancament de la utilització o explotació efectiva s'aplica a certs serveis quan, conforme a les regles de localització, no s'entenien realitzats a la Comunitat, però la seva utilització o explotació efectives es realitzen en aquest territori. La novetat és que tampoc s'aplicarà aquesta clàusula de tancament quan aquests serveis no s'entenguin realitzats a Canàries, Ceuta i Melilla.

5.2 Tipus impositius reduïts: amb efectes des del 1 de gener de 2021, s'incrementa al 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

5.3 Pròrroga dels límits per a l'aplicació del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'exercici 2021: d'acord amb el règim transitori referent als límits per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF en els exercicis 2016 a 2021 que acabem de referenciar, es disposa, igualment, una pròrroga per a 2021 del règim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, relatiu als límits que determinen l'exclusió del règim simplificat i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

Per tant, igual que en l'IRPF per al règim d'estimació objectiva, es prorroguen per a 2021, amb vigència indefinida, els límits per a l'aplicació del règim simplificat (150.000 euros) i del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca (250.000 euros).

 1. IMPOSTOS ESPECIALS

Amb efectes des del 01-01-2021 i vigència indefinida, s'introdueixen les següents modificacions a la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'impostos especials.

6.1 Impost sobre hidrocarburs

 • Tipus impositius generals del gasoil per a ús general i del biodièsel per a ús com a carburant: s'eleva de 307 a 345 € el tipus general tant dels gasoils per a ús general com del biodièsel per a ús com a carburant.

 

 • Devolució parcial pel gasoil d'ús professional: es modifica el tipus de la devolució, que expressat en euros serà el resultat de sumar l'import positiu resultant de restar la quantitat de 306 euros del tipus general (345 €) i l'import positiu resultant de restar la quantitat de 24 euros del tipus especial (72 €), vigents en el moment de generar-se el dret a la devolució.

6.2 Impost especial sobre l'electricitat

 • Exempcions. S'introdueixen dues noves exempcions: 
  • L'energia elèctrica consumida en les embarcacions per haver estat generada a bord.
  • L'energia elèctrica subministrada que sigui objecte de compensació amb l'energia horària excedentària, en la modalitat d'autoconsum amb excedents acolliment a compensació, conforme al que s'estableix en el Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
 • Base liquidable: reducció: s'estableix una reducció del 100% en la base imposable que serà aplicable sobre la quantitat d'energia subministrada o consumida al transport per ferrocarril.
 • Tipus impositiu mínim: s'estableix per al transport per ferrocarril que el tipus impositiu no pot ser inferior a 0,5 €.
 1. IMPOSTOS SOBRE LES PRIMES D'ASSEGURANCES
 • Tipus de gravamen de l'impost sobre les primes d'assegurances: s'incrementa el gravamen del 6% al 8%.
 1. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)
 • Es modifica el títol de l'Agrupació 15 de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma: "Agrupació 15. Producció, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta."
 • Es modifica el títol del grup 151, de l'Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat de la següent forma "Grup 151. Producció, transport, distribució i comercialització d'energia elèctrica."
 • S'afegeix un epígraf 151.6, nou, dins del grup 151 de l'Agrupació 15, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: "Epígraf 151.6. Comercialització d'energia elèctrica."
 • S'afegeix un epígraf 661.9, nou, al grup 661, de la Secció Primera de les Tarifes, que queda redactat amb la següent redacció: "Epígraf 661.9. Un altre comerç mixt o integrat en grans superfícies, entenent per tal el realitzat de manera especialitzada en establiments amb una superfície útil per a l'exposició i venda al públic igual o superior als 2.500 m² de productes com ara els relacionats amb el bricolatge i l'equipament de la llar, mobiliari per a la llar i l'oficina, articles electrònics i electrodomèstics, articles per a l'automòbil, articles per a l'esport o d'altres.
 • S'afegeix un nou epígraf 664.2, al grup 664, de la Secció Primera de les Tarifes, amb la següent redacció: "Epígraf 664.2. Punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
 1. ALTRES NOVETATS TRIBUTÀRIES

9.1 Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

S'actualitza en un 2% l'escala de gravamen dels títols i grandeses nobiliaris aplicable en la modalitat d'AJD documents administratius.

9.2 Taxes

 • S'eleva en un 1 per cent l'import a exigir per les de quantia fixa, excepte les que s'hagin creat o actualitzat específicament per normes dictades des del 1 de gener de 2019, a fi d'adequar-lo a l'augment de costos de la prestació o realització dels serveis o activitats pels quals s'exigeixen. No obstant això, es mantenen els imports de les taxes sobre el joc, recollides en el Reial decret llei 16/1977, de 25 de febrer, pel qual es regulen els aspectes penals, administratius i fiscals dels jocs de sort, envit o atzar i apostes.
 • Les taxes exigibles per la Prefectura Central de Trànsit s'ajustaran, una vegada aplicat el coeficient anteriorment indicat, al cèntim d'euro immediat superior o inferior segons resulti més pròxim, quan l'import originat de l'aplicació consti de tres decimals.
 • Es manté amb caràcter general la quantificació dels paràmetres necessaris per determinar l'import de la taxa per reserva del domini públic radioelèctric.
 • En l'àmbit de les taxes ferroviàries, s'actualitzen les taxes per llicència d'empresa ferroviària, per atorgament d'autorització de seguretat i certificat de seguretat, per homologació de centres, certificació d'entitats i material rodant, atorgament de títols i autoritzacions d'entrada en servei i per la prestació de serveis i realització d'activitats en matèria de seguretat ferroviària.
 • També es mantenen les quanties bàsiques de les taxes portuàries. S'estableixen les bonificacions i els coeficients correctors aplicables als ports d'interès general a les taxes d'ocupació, del vaixell, del passatge i de la mercaderia, així com els coeficients correctors d'aplicació a la tarifa fixa de recepció de deixalles generades per vaixells, d'acord amb el que es disposa en el text refós de la Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2011, de 5 de setembre.

9.2 Interès legal dels diners i interès de demora 

Es fixen l'interès legal dels diners i l'interès de demora en un 3,00% i en un 3,75%, respectivament, sense variació, per tant, respecte a anys anteriors.

9.3 Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM)

Es fixen les seves quanties per a 2021 que es veuen incrementades respecte a anys anteriors i són les següents: a) diari, 18,83 €, b) mensual, 564,90 €, c) anual, 6.778,80 €, i d) en els supòsits en què la referència al salari mínim interprofessional (SMI) ha estat substituïda per la referència a l'IPREM serà de 7.908,60 € quan les normes es refereixin al SMI en còmput anual, tret que excloguessin expressament les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia serà de 6.778,80 €.

9.4. Activitats prioritàries de mecenatge

Per a l'any 2021, la Llei relaciona les activitats i programes que es consideraran com a prioritàries de mecenatge (per exemple, les dutes a terme per l'Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans; els programes de formació del voluntariat que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques; Els programes dirigits a l'eradicació de la violència de gènere que hagin estat objecte de subvenció per part de les Administracions públiques o es realitzin en col·laboració amb aquestes, etc.).

Per a aquestes activitats, com en anys anteriors, els percentatges i límits de deduccions previstos en aquesta llei s'elevaran en cinc punts percentuals. Es manté, per part seva, el límit de 50.000 euros anuals per a cada aportant per a alguna de les activitats assenyalades.

9.5 Beneficis fiscals. Esdeveniment d'excepcional interès públic

S'estableix els següents beneficis fiscals aplicables a diversos esdeveniments que es qualifiquen d'excepcional interès públic:

1) "Bicentenaris de la independència de les Repúbliques Iberoamericanes" (des de la data d'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

2) "150 Aniversari de creació de l'Acadèmia d'Espanya a Roma" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

3) Commemoració del "125 aniversari de l'Associació de Premsa de Madrid" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

4) Celebració del Summit "MADBLUE" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

5) "30 Aniversari de l'Escola Superior de Música Reina Sofia" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 d'agost de 2023).

6) "Año Santo Guadalupense 2021" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

7) "Andalusia Valderrama Masters 2022/2024" (des del 1 de gener de 2022 fins al 31 de desembre de 2024).

8) "Torneig Davis Cup Madrid" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

9) "MADRID HORSE WEEK 21/23" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

10) "Centenari del Rugbi a Espanya i de la Unió Esportiva Santboiana" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

11) "Solheim Cup 2023" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

12) "IX Centenari de la Reconquesta de Sigüenza" (des del 1 de juliol de 2021 al 30 de juny del 2024).

13) "Barcelona Mobile World Capital" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

14) "València, Capital Mundial del Disseny 2022 / València World Design Capital 2022" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 d'agost de 2023).

15) "Cinquanta aniversari de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED)" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

16) "Centenari de Revista Occidente" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

17) "50 aniversari de la defunció de Clara Campoamor. 90 anys de l'inici d'una democràcia plena (des del 1 de març de 2021 fins al 29 de febrer de 2024).

18) "V Centenari de la defunció de Elio Antonio de Nebrija (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 30 de desembre de 2023).

19) "Noves Metes II" (des del 1 de juliol de 2021 fins a 30 de juny de 2024).

20) "250 aniversari del Museu Nacional de Ciències Naturals (CSIC-MNCN)" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2021).

21) "Andalusia Regió Europea de l'Esport 2021" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

22) "75 aniversari de l'Òpera d'Oviedo" (des del 1 de juliol de 2021 fins al 31 de desembre de 2023).

23) "Hàbits Saludables per al control del risc Cardiovascular "Aprendre a cuidar-nos"" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

24) "Mundial Bàdminton Espanya" (des del 1 de juny de 2021 fins al 31 de desembre de 2023).

25) "Centenari de la Batalla de Covadonga-Cuadonga" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

26) "VII Centenari de la Catedral de Palència 2021-2022" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

27) "FITUR especial: recuperació turisme" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2023).

28) "Programa Esport Inclusiu II" (des del 1 de juliol de 2021 fins al 30 juny de 2024).

29) "València 2020-2021, Any Jubilar. Camí del Sant Calze" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

30) "Malalties Neurodegeneratives. Any Internacional de la Recerca i Innovació. Període 2021-2022" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre de 2022).

31) "50 aniversari de l'Hospital Sant Joan de Déu" (des de l'entrada en vigor de la LPGE fins al 31 de desembre del 2023).

D'altra banda: 

1) L'esdeveniment "Espanya País Convidat d'Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt en 2021" (aprovat mitjançant el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s'aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-2019) canvia la seva denominació per la de "Espanya País Convidat d'Honor a la Fira del Llibre de Frankfurt en 2022" i la durada s'amplia fins al 31 de desembre de 2022 (abans fins al 30 de novembre de 2021).

2) La durada de l'esdeveniment "Alacant 2021. Sortida Tornada al Món de Vela", aprovat pel mateix Reial decret llei 17/2020, s'estableix entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2023.

3) La durada de l'esdeveniment "Pla Decenni Milliarium Montserrat 1025-2025", aprovat per la Llei 3/2017, de 27 de juny s'estableix entre el 1 de febrer de 2019 i el 31 de gener de 2022".