Novetats en la gestió de llibres per a 2020.

31/07/2019
Fiscal

Acaba de entrar en vigor la nueva Orden HAC/773/2019 por la que se regula la llevanza de los libros registros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las anotaciones que se hagan a partir de 2020.

Acaba d'entrar en vigor la nova Ordre HAC/773/2019 per la qual es regula la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a les anotacions que es facin a partir de 2020.

Segons s'estableix en la normativa actual de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els contribuents que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat simplificada del mètode d'estimació directa, així com aquells que realitzin una activitat empresarial en estimació directa que, d'acord amb el Codi de Comerç, no tingui caràcter mercantil, estaran obligats a portar:

- Un llibre registro de vendes i ingressos

- Un llibre registro de compres i despeses

- Un llibre registro de béns d'inversió

Per part seva, els contribuents que exerceixin activitats professionals el rendiment de les quals es determini en mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats, estaran obligats a portar:

- Un llibre d'ingressos.

- Un llibre de despeses.

- Un llibre registro de béns d'inversió.

- Un llibre registro de provisions de fons i suplerts.

Mentre que els contribuents que realitzin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini mitjançant el mètode d'estimació objectiva, en el cas que dedueixin amortitzacions, estaran obligats a portar:

- Un llibre registro de béns d'inversió.

-Un llibre registro de vendes o ingressos per les activitats el rendiment net de les quals es determini tenint en compte el volum d'operacions.

Finalment, les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada, sense perjudici de l'atribució de rendiments que correspongui efectuar en relació amb els seus socis, hereus, comuners o partícips.

Això és el que es feia fins ara, però tenint en compte les últimes modificacions introduïdes en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, es fa necessari la creació d'una nova Ordre que reguli  la gestió dels llibres registres en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.Les entitats en règim d'atribució de rendes que desenvolupin activitats econòmiques, portaran uns únics llibres obligatoris corresponents a l'activitat realitzada.


Novetats en la gestió de llibres per a 2020

A partir d'aquesta nova Ordre HAC/773/2019 acabada d'aprovar, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses s'haurà de fer constar el Número d'identificació fiscal de la contrapart de l'operació. Amb aquest canvi s'ha tractat d'aconseguir certa homogeneïtat amb altres impostos, com l'Impost sobre el Valor Afegit.

Un altre dels objectius d'aquesta nova Ordre és el de reforçar i concretar la possibilitat que aquests llibres puguin ser compatibles, amb les addicions necessàries, com a llibre fiscal dels impostos que així ho prevegin. En concret, els llibres registres de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques podran ser compatibles amb els requerits en l'Impost sobre el Valor Afegit . Aquesta concreció és sens dubte una modulació de les obligacions formals del col·lectiu de contribuents obligats a portar llibres registres de les seves activitats.

De la mateixa manera l'Agència Tributària publicarà en la seva pàgina web un format tipus de llibres registres que ajudarà a complir amb les obligacions tributàries formals registrals i oferirà seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que pugui exigir-se sobre aquests.

La nova Ordre inclou a més que els contribuents diferents dels que desenvolupin activitats empresarials el rendiment de les quals es determini en la modalitat normal del mètode d'estimació directa, estaran obligats a portar els llibres registres establerts en el mateix tot i que, voluntàriament, portin comptabilitat ajustada al que es disposa en el Codi de Comerç.

La nova Ordre va entrar en vigor el passat 18 de juliol de 2019 però s'aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l'exercici 2020 i següents.