Novetats Brexit

08/01/2021
Fiscal

Novetats Brexit: devolució de l'IVA a empresaris o professionals establerts al Regne Unit i declaracions duaneres a presentar en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris

S'ha publicat la Resolució del 4 de gener de 2021 de la DGT que resol l'existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l'IVA als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la Nota Informativa 39/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris.

Si bé la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (Brexit) es va produir l'1 de febrer de 2020, des d'aquell moment va estar en vigor l'Acord de Retirada, el qual regulava una sortida ordenada d'aquest país de la Unió i mantenia l'aplicació del patrimoni comunitari de les seves relacions fins al 31 de desembre de 2020.

A partir del 1 de gener de 2021, la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea està basada en l'Acord de Comerç i Cooperació, un acord ambiciós, però que suposa un important canvi per a ciutadans, empreses i administracions de la UE i del Regne Unit.

Un dels interrogants més grans davant els quals s'han enfrontat les empreses espanyoles finalment té resposta. La sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea es realitzarà de manera pautada després de l'acord assolit in extremis entre els equips negociadors el passat 24 de desembre. Després de mesos, i fins i tot anys, de desacords i desacords, la incertesa dóna pas a una nova regulació.

Es tracta d'un assumpte que no és ni molt menys fútil per a les empreses espanyoles, perquè avui dia el Regne Unit és un dels principals mercats per a les exportacions espanyoles. Concretament, segons el Banc d'Espanya, les exportacions en 2019 van arribar a un volum de 20.000 milions d'euros, convertint el Regne Unit en el cinquè soci comercial, només per darrere d'Alemanya, França, Itàlia i Portugal.

A pesar que ja s'han avançat alguns aspectes i apartats de l'acord, encara hi ha molts dubtes entre les pimes espanyoles que mantenen tractes comercials amb el Regne Unit

En aquest sentit, volem informar-los que en l'àmbit tributari s'han publicat recentment la Resolució de 4 de gener de 2021 de la DGT que resol l'existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l'IVA als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, i la Nota Informativa 39/2020 del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris.

  1. Devolució de l'IVA a empresaris o professionals establerts a Regne Unit

La Resolució de 4 de gener de 2021 (BOE 05-01-2021) de la Direcció General de Tributs (DGT), resol l'existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l'impost sobre el valor afegit (IVA) als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

A partir del 1 de gener de 2021, els empresaris o professionals establerts al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i no establerts en el territori d'aplicació de l'impost, ni en la Comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, podran sol·licitar la devolució de les quotes de l'IVA suportat per les adquisicions o importacions de béns o serveis realitzades en aquest territori, quan concorrin les condicions i limitacions previstes en l'article 119 bis de la Llei 37/1992, de l'IVA i 31 bis del Reglament de l'IVA.

Règim especial de devolucions

L'article 119 bis de la LIVA reconeix als empresaris o professionals no establerts en el territori d'aplicació de l'IVA el dret a la devolució de l'impost que hagin satisfet o, en el seu cas, hagin suportat en l'esmentat territori, d'acord amb el compliment de determinats requisits i limitacions:

  • 1r Els sol·licitants hauran de nomenar amb caràcter previ un representant que sigui resident en el territori d'aplicació de l'impost que haurà de complir les obligacions formals o de procediment corresponents i que respondrà solidàriament amb aquells en els casos de devolució improcedent. La Hisenda Pública podrà exigir a aquest representant caució suficient a aquest efecte.
  • 2n Aquests sol·licitants hauran d'estar establerts en un estat en què existeixi reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d'aplicació de l'impost, Canàries, Ceuta i Melilla. El reconeixement de l'existència de la reciprocitat de tracte s'efectuarà per resolució del Director General de Tributs del Ministeri d'Economia i Hisenda.
  • 3r Per excepció al previst en el número anterior, qualsevol empresari i professional no establert a què es refereix aquest article, podrà obtenir la devolució de les quotes de l'impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

- El subministrament de plantilles, motlles i equips adquirits o importats en el territori d'aplicació de l'impost per l'empresari o professional no establert, per a la seva posada a disposició a un empresari o professional establert en aquest territori per a ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin expedits o transportats fora de la Comunitat amb destinació a l'empresari o professional no establert, sempre que al final de la fabricació dels béns siguin expedits amb destinació a l'empresari o professional no establert o destruïts.

- Els serveis d'accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l'assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d'aplicació de l'impost.

Irlanda del Nord

Malgrat que l'acord de Retirada estableix que els territoris del Regne Unit no formen part de la Comunitat, el territori d'Irlanda del Nord formarà part de la Comunitat quant als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns.

Reciprocitat de tracte

A l'efecte de la devolució de l'IVA als empresaris o professionals establerts en el territori del Regne Unit, diferent d'Irlanda del Nord, s'entendrà que existeix la reciprocitat a què es refereix l'article 119 bis.2n LIVA, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que ho justifiqui.

A més, a l'efecte de la devolució de l'IVA als empresaris o professionals establerts en el territori d'Irlanda del Nord, s'entendrà que existeix la reciprocitat de l'art. 119 bis.2n LIVA, pel que fa a les quotes suportades per serveis localitzats en el territori d'aplicació de l'impost, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que el justifiqui.

No obstant això, a partir de la informació subministrada per les autoritats del Regne Unit, s'han constatat les següents diferències que en tot cas s'hauran d'observar, en compliment del citat principi de reciprocitat.

En el territori del Regne Unit no es procedirà a la devolució de les quotes suportades o satisfetes:

  1. a) Per béns i serveis adquirits que no s'afectin l'activitat empresarial o professional.
  2. b) Per béns i serveis que es destinin a la revenda.
  3. c) Per béns i serveis que es refereixin a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.
  4. d) Per l'adquisició d'un vehicle automòbil.
  5. e) Del 50% de l'IVA suportat, pel lloguer o l'arrendament financer d'un vehicle automòbil.

Per a més informació vegeu fiscalitat del Brexit.

  1. Nota informativa sobre les declaracions duaneres a presentar en el trànsit entre la Unió Europea i el Regne Unit després de l'Acord de Comerç i Cooperació

El 24 de desembre de 2020 la Unió Europea i el Regne Unit van assolir un Acord de Comerç i Cooperació sobre les condicions de la seva relació a partir del 1 de gener de 2021, que recull l'exempció d'aranzels i quotes per a les mercaderies que compleixin les regles d'origen recollides en l'Acord.

Amb motiu d'aquest Acord, l'AEAT ha publicat la Nota Informativa 39/2020, del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris. Aquestes instruccions detallen el procediment per sol·licitar la preferència aranzelària en les importacions de productes procedents del Regne Unit i els codis a utilitzar per incloure les declaracions d'origen dels productes que han d'acompanyar aquestes declaracions.

Les instruccions d'aquesta nota informativa completen les emeses amb anterioritat en relació amb els moviments de mercaderies entre la Unió Europea i el Regne Unit iniciats abans del 1 de gener de 2021 i finalitzats després d'aquesta data (NI GA 38/2020) i per a les mercaderies de retorn enviades al Regne Unit abans del 1 de gener de 2012 (NI 34/2020).