Noves subvencions Catalunya.

13/11/2020
Laboral

CATALUNYA. Noves subvencions per a activitats de restauració, centres d'estètica, parcs infantils, comerços i ocis afectats per la COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha activat una línia d'ajuts de 50 milions d'euros dirigida als bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, locals d'oci nocturn i parcs infantils que han hagut de suspendre l'activitat per les restriccions de tancament per frenar la pandèmia de coronavirus, i que es pagarà a través d'un ingrés únic que serà d'entre 1.500 i 9.000 euros en funció de l'activitat i del nombre de treballadors que tingui el negoci.

L'informem que el Govern de la Generalitat ha publicat al DOGC del 06-11-2020, l'anunci de la RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de restauració, els centres d'estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l'oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19, que va entrar en vigor el dia 7 de novembre de 2020.

Aquesta subvenció té la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, que van implicar la suspensió de les activitats de restauració, en tota mena de locals i establiments i la prohibició de l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

També inclou la concessió de les subvencions en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant la situació de tancament que ha comportat la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Persones o entitats beneficiàries

 • Els professionals autònoms i pimes que prestin activitats de restauració o siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa, d'un parc infantil privat, o d'un establiment o local que es trobi dins d'un centre o un recinte comercial donades d'alta en el cens de l'IAE, que han estat obligades al tancament sobre la base de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 al territori de Catalunya.
 • Les fundacions que tenen com a objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida i que en funció de la resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre també van ser obligades a tancar la seva activitat de restauració.
 • Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donats d'alta en el cens de l'IAE, que han estat obligats al tancament sobre la base de la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost, que modificava la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adoptaven mesures extraordinàries a Catalunya per l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per la contenció de la pandèmia de la COVID-19 que va establir un nou apartat, 4 bis, en la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, que suspenia l'obertura al públic dels locals i establiments que desenvolupin les activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle, sala de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut, bar musical, karaoke i discoteques de joventut.
 • A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a empreses que presten activitats de restauració, els bars, restaurants i cafeteries, inclosos aquells que presten la seva activitat dins d'un establiment col·lectiu com poden ser centres comercials o mercats municipals. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.
 • A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a parcs infantils, aquells parcs infantils privats amb supervisió presencial durant tot l'horari d'obertura. Han de tenir, com a mínim, un establiment, operatiu a Catalunya.
 • A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a establiments o locals d'un centre o recinte comercial, aquells establiments que es troben dins d'un centre comercial o recinte comercial, que no venguin productes essencials, ni tinguin accés directe des del carrer.
 • A l'efecte d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els bars musicals, les discoteques, les sales de ball, les sales de festes amb espectacle, les sales de festa amb espectacle i concerts d'infància i joventut, les discoteques de joventut i els karaokes. Han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.
 • A l'efecte d'aquestes subvencions, s'especifica la categoria de pime (petites i mitjanes empreses), segons l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat:
 • Mitjana empresa: ocupa menys 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general anual que no excedeix els 43 milions d'euros.
 • Petita empresa: ocupa menys 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions d'euros.
 • Microempresa: ocupa menys 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic i les fundacions, excepte aquelles fundacions que tenen per objecte social l'atenció i/o inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que explotin una activitat de restauració i tinguin la corresponent llicència d'activitat concedida.

Quantia de la subvenció:

 • Per a bars, restaurants, cafeteries, centres d'estètica i bellesa, i establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 1.500 euros.
 • Parcs infantils privats, aportació única de 6.000 euros.
 • Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 6.000 euros per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 9.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

A l'efecte d'aquesta resolució, es tindrà en compte el nombre de treballadors que han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de treballadors que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit es comprovarà amb les dades que consten en la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser d'una quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada.

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.