Noves mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació davant la COVID-19 en l'àmbit laboral

30/03/2021
Laboral

Al BOE del dia 30 de març s'ha publicat la Llei 2/2021 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Al BOE del dia 30 de març s'ha publicat la Llei 2/2021 de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l'objecte de la qual és establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma, i que va entrar en vigor el 31 de març.

L'informem que al BOE del dia 30 de març s'ha publicat la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, l'objecte de la qual és establir les mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació necessàries per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, així com prevenir possibles rebrots, amb vista a la superació de la fase III del Pla per a la transició cap a una nova normalitat per part d'algunes províncies, illes i unitats territorials i, eventualment, l'expiració de la vigència de l'estat d'alarma, i que va entrar en vigor el 31 de març.

 1. Centres de treball

La norma recull, entre altres mesures, el manteniment de determinades mesures de prevenció i higiene, com són l'ús obligatori de màscares en la via pública, en espais a l'aire lliure i en espais tancats d'ús públic o que es trobin oberts al públic, així com en els transports.

En l'àmbit laboral, les mesures de prevenció en l'entorn de treball. Així, i sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció i la resta de les normes laborals d'aplicació, el titular de l'activitat econòmica o, en el seu cas, el director dels centres i entitats estarà obligat a:

 1. a) Adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d'ús dels centres de treball, conformement als protocols que s'estableixin en cada cas.
 2. b) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida, autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans.
 3. c) Adaptar les condicions de treball, inclosa l'ordenació dels llocs de treball i l'organització dels torns, així com l'ús dels llocs comuns de manera que es garanteixi el manteniment d'una distància de seguretat interpersonal mínima d'1,5 metres entre els treballadors. Quan això no sigui possible, s'haurà de proporcionar als treballadors equips de protecció adequats al nivell de risc.
 4. d) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant treballadors com clients o usuaris, als centres de treball durant les franges horàries que es prevegi més afluència.
 5. e) Adoptar mesures per a la reincorporació progressiva de manera presencial als llocs de treball i la potenciació de l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

A més, les persones que presentin símptomes compatibles amb COVID-19 o estiguin en aïllament domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19 o que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb COVID-19 no hauran d'acudir al seu centre de treball.

Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent, i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. De manera immediata, el treballador es col·locarà una màscara i seguirà les recomanacions que se li indiquin, fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

A més de l'anterior, es preveu que l'administració sanitària competent garantirà que s'adoptin les mesures organitzatives, de prevenció i higiene als centres, serveis i establiments sanitaris per assegurar el benestar dels pacients i dels treballadors.

Aquesta protecció s'estén a determinades activitats específiques, estenent l'exigència de les mesures preventives (aforament, desinfecció, prevenció i condicionament) per a clients i també per a treballadors en:

 • Establiments comercials
 • Hotels i allotjaments turístics
 • Activitats d'hostaleria i restauració
 • Equipaments culturals, espectacles públics i altres activitats recreatives
 • Instal·lacions per a les activitats i competicions esportives
 • Altres sectors d'activitat, quan es pugui apreciar risc de transmissió comunitària de COVID-19.
 1. Règim sancionador

Es proclama que l'incompliment de les mesures de prevenció i de les obligacions que s'hi estableixen, quan constitueixin infraccions administratives en salut pública, serà sancionat en els termes previstos en el títol VI de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de Salut Pública.

La vigilància, inspecció i control del compliment d'aquestes mesures, així com la instrucció i resolució dels procediments sancionadors que procedeixin, correspondrà als òrgans competents de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals en l'àmbit de les seves respectives competències.

En l'àmbit laboral cal citar l'art. 31.4 que habilita als funcionaris de la Inspecció de Treball i Seguretat Social integrants del Cos Superior d'Inspectors de Treball i Seguretat Social, i del Cos de Sotsinspectors Laborals, escala de Seguretat i Salut Laboral per vigilar i requerir, i en el seu cas, estendre actes d'infracció, en relació amb el compliment per part de l'ocupador de les mesures de salut pública establertes en els paràgrafs a), b), c) de l'article 7.1, i en el paràgraf d) d'aquest, quan afectin els treballadors.

Aquesta habilitació s'estén als funcionaris habilitats per les comunitats autònomes per realitzar funcions tècniques de comprovació, a què es refereix l'article 9.2 de la Llei de prevenció de riscos laborals, d'acord amb les facultats que tenen atribuïdes.

L'incompliment per l'ocupador d'aquestes obligacions recollides en l'art. 7 constituirà infracció greu, que serà sancionable en els termes establerts en el procediment per a les infraccions greus en matèria de prevenció de riscos laborals (RDLeg 5/2000).

 1. Contractes de treball en matèria de recerca sanitària

La norma s'ocupa d'una sèrie de regles aplicables als contractes de treball subscrits amb càrrec a finançament de convocatòries públiques de recursos humans en l'àmbit de la recerca i a la integració de personal contractat en el Sistema Nacional de Salut.

Així, les entitats que haguessin subscrit contractes de treball de durada determinada amb càrrec al finançament procedent d'aquestes convocatòries, realitzades per agents de finançament del Sistema Estatal de Ciència, Tecnologia i Innovació, sota qualsevol modalitat laboral i en el marc de la Llei 14/2011, de l'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, podran prorrogar-ne la vigència per un període màxim de 5 mesos.

Aquesta eventual pròrroga s'aplicarà als contractes que tinguin prevista la seva finalització entre el dia 2 d'abril de 2021 i el dia 1 d'abril de 2023, i la durada total del contracte de treball i de la seva eventual pròrroga podrà excedir els límits temporals màxims legals; també podran superar aquests límits els contractes predoctorals.

Per contra, els contractes de treball de durada determinada que haguessin prorrogat la seva vigència conformement a l'assenyalat en la disposició addicional 13a del RDL 11/2020, de 31 de març, no es podran beneficiar d'una segona pròrroga.