Noves mesures per a detenir l'increment de casos de COVID-19 a Catalunya.

21/10/2020
Laboral

Al DOGC del 16 d'octubre s'ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya.

Al DOGC del 16 d'octubre s'ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya, que determina la necessitat d'implementar en tot el territori noves mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis.

L'informem que al DOGC de 16 d'octubre s'ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya, que determina la necessitat d'implementar en tot el territori noves mesures més estrictes que afavoreixin la reducció de les interaccions socials, tant en espais públics com privats, i la restricció de la mobilitat amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis, que va entrar en vigor, amb caràcter general, el dia 16 d'octubre de 2020.

Aquestes mesures, mentre estigui vigent aquesta Resolució o, si escau, la resolució que estableixi la pròrroga, deixen sense efecte, en tot allò que s'oposin, les establertes en la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2, així com les establertes en l'apartat 4 de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, per la qual s'adopten mesures extraordinàries en el territori de Catalunya per a l'aplicació de l'Acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de 14 d'agost de 2020, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID-19, modificada per la Resolució SLT/2782/2020, de 19 d'agost.

Igualment, es deixen sense efecte, en tot allò que s'oposin, les mesures de restricció específiques que estiguin vigents en àmbits territorials inferiors.

Aquestes mesures s'entenen sense perjudici de la vigència d'altres i, en concret, de la Resolució SLT/2056/2020, de l'11 d'agost, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública relacionades amb el consum de begudes alcohòliques per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19.

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin a Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d'ús públic o obert al públic situat en aquest àmbit territorial.

A continuació els resumim aquestes mesures. 

Vegeu el quadre resumit de mesures

 1. Trobades, reunions i desplaçaments

L'activitat social i els desplaçaments fora del domicili s'han de reduir al màxim possible. El contacte social s'ha de limitar als grups bombolla, és a dir, a grups de persones que es relacionen entre si generant un espai de confiança i seguretat:

 1. Bombolla de convivència: grup de persones que conviuen sota el mateix sostre. Pot incloure també cuidadors i/o de suport per evitar l'aïllament social.
 2. Bombolla ampliada: grup de persones de la bombolla de convivència més un (s) un altre (s) grup (s) delimitat (s) i estable (s) de persones, sempre les mateixes, amb qui la bombolla de convivència estableix relacions familiars, laborals, escolars i d'oci.
 • Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones, tret que siguin convivents, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.
 • En les reunions que concentrin fins a 6 persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni begudes.
 • No es consideren incloses en aquesta prohibició, sempre que compleixin les indicacions de seguretat aprovades pel PROCICAT:
 1. Les activitats laborals.
 2. Les activitats docents.
 3. Les activitats d'oci infantil i juvenil (incloses les extraescolars).
 4. Les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts).
 5. Les activitats de culte i els actes religiosos.
 6. Els mitjans de transport públic.
 7. El transport escolar.
 8. Les activitats culturals, d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions.
 9. Les activitats esportives,
 10. L'obertura de biblioteques, arxius, museus i monuments.
 • No poden participar en trobades i/o reunions persones amb símptomes de COVID-19 ni que estiguin en aïllament o quarantena.
 • S'han de mantenir i extremar les mesures de protecció: màscara, distància i neteja de mans

 

 1. Mesures de prevenció i higiene en centres de treball

Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, els titulars de centres de treball, públics i privats, han d'adoptar, entre altres, les mesures següents:

 1. a) Promoure les mesures organitzatives i tècniques que permetin limitar al màxim la mobilitat de treballadors, prioritzant la feina a distància, el teletreball, les reunions telemàtiques, o bé, altres mesures quan la mobilitat és imprescindible, com ara horaris d'entrada i sortida escalonats, flexibilitat horària, o similars.
 2. b) Quan no sigui possible prioritzar la feina a distància, adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de manera que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I quan això no sigui possible, s'han de proporcionar als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.
 3. c) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries, i especialment, dels espais comuns dels centres de treball, restringint o escalonant el seu ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans permetin el distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre altres.
 4. d) Posar a la disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
 5. e) L'ús de la màscara és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de màscara per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 o bé, quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais de treball tancats al públic, una vegada el treballador estigui en el seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat no serà obligatori el seu ús sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
 6. f) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant dels treballadors com dels clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 7. Empreses de serveis i comerç detallista
 • Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal pròxim, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els  serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.
 • La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura en què sigui possible, sense contacte físic amb els clients.
 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials detallistes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats queda condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina.
 • En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, en els establiments i locals que estiguin situats i també en els accessos dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

En tot cas, els establiments i locals comercials detallistes han de complir els requisits següents:

 1. a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, excepte els establiments comercials detallistes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d'aforament és aplicable en les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima de 1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.
 • b) Es poden establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions en l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura en què sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o en el cotxe, inclòs el menjar preparat.
 1. c) Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació PROCICAT.
 2. Activitats d'hostaleria i restauració
 • Se suspenen les activitats de restauració, en tota mena de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament a domicili o recollida en l'establiment amb cita prèvia. Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida en l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloses les activitats d'oci infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.
 • En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.
 1. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors
 • Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.
 • Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d'aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes en el corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 1. Actes religiosos i cerimònies civils
 • Els actes religiosos i cerimònies civils, incloses noces, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 50% de l'aforament.
 1. Ús del transport públic
 • El transport públic ha de mantenir la seva oferta al 100% encara que es produeixi una disminució de la demanda. Només es poden produir reduccions en horari nocturn. L'oferta d'hora punta s'ha de mantenir entre les 6.00 hores i les 9.00 hores del matí dels dies laborables.
 • Els usuaris del transport públic s'han d'abstenir d'activitats que comportin treure's la màscara, com menjar.
 • Els operadors del transport públic amb estacions que estiguin en espais tancats disposaran de dispensadors de gel hidroalcohòlic.
 • Seguint criteris comuns establerts per les autoritats de transport públic, els operadors utilitzaran els seus mitjans de difusió per informar clarament els usuaris de les indicacions d'autoprotecció que han de seguir.
 1. Activitats culturals

En els espectacles d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions:

 • L'aforament es redueix al 50%, tant en recintes tancats com a l'aire lliure.
 • Cal preassignar els seients.
 • Cal portar un registre d'assistents.
 • L'horari de tancament s'estableix a les 23.00 h.

Les biblioteques, arxius, museus i monuments, romanen oberts subjectes a les mesures dels plans sectorials aprovats pel PROCICAT.

 1. Activitats esportives
 • Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.
 • S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.
 1. Activitats lúdiques i recreatives
 • Es pot fer ús dels parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils fins a les 20.00 h.
 • S'estableix el tancament de:
 1. parcs i fires d'atraccions
 2. establiments lúdics infantils
 3. sales de joc, casinos i bingos
 • Les festes majors queden suspeses.
 • Se suspenen les activitats cíviques i comunitàries grupals -com, per exemple, als equipaments cívics que impliquin presencialitat, tret que es facin per mitjans telemàtics.
 1. Activitats docents, activitats d'oci infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts)

Les activitats docents, les activitats d'oci infantil i juvenil (incloses les extraescolars) i les activitats d'intervenció socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i centres oberts), inclòs el transport escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa relacionada, aplicant rigorosament les mesures de prevenció i protecció de la salut.

 1. Activitats docents universitàries

En l'àmbit de les universitats catalanes, i en el marc de l'acord adoptat pel Consell Interuniversitari de Catalunya en data de 13 d'octubre de 2020, la docència teòrica presencial passa a format virtual. La resta d'activitats, extremant les mesures de protecció, es mantenen. La presència del personal docent i d'administració i serveis s'ha d'adequar a les necessitats de l'activitat que les universitats determinin.

 1. Inspecció i règim sancionador

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució.

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 1. Mesures de coordinació i seguiment policial

Amb la finalitat de fer un seguiment i avaluació, tant quantitativa com qualitativa, de les mesures adoptades en el marc de les resolucions vigents així com de les incidències rellevants que es puguin produir, i d'acord amb les funcions i organització previstes pel Grup d'Ordre del Pla d'Actuació del PROCICAT per a malalties emergents, les Policies Locals de Catalunya remetran diàriament un informe amb les novetats més importants i amb els indicadors actualitzats en el canal telemàtic de la PG-ME habilitat per al seguiment de la pandèmia de SARS-CoV-2:

 1. Nombre d'efectius policials afectats per la COVID-19
 2. Nombre de persones identificades
 3. Nombre d'actes de denúncia a persones
 4. Nombre d'actes de denúncia en locals
 5. Nombre de locals tancats
 6. Qualsevol altre incident rellevant

En l'àmbit local, i sense perjudici de les comunicacions de la subdirecció general de coordinació de policies locals de la Direcció General de l'Administració de la Seguretat, la coordinació operativa dels dispositius policials es durà a terme entre els comandaments de les policies locals i els comandaments territorials de les Àrees Bàsiques Policials (ABP).

 1. Informes periòdics i durada
 • S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures.
 • S'estableix la durada de les mesures en un termini de 15 dies.
 1. Entrada en vigor

Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació en el DOGC, a excepció dels apartats 4, 6 respecte a les previsions que afecten els actes religiosos i 12, l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada a l'empara de l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 en el territori de Catalunya.