Nous incentius a la contractació laboral

18/01/2023
Laboral

L'informem que l'11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

L'11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes. La nova norma té per objecte regular els incentius destinats a promoure la contractació laboral, així com altres programes o mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, o desenvolupats mitjançant altres instruments de suport a l'ocupació.

L'informem que l'11 de gener de 2023 es publicà al BOE el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social dels artistes.

La nova norma entrarà en vigor l'1 de setembre de 2023, amb algunes excepcions recollides en la seva disposició final tretzena (com és el cas de l'obligació de reintegrament d'ajuts per deslocalització, la revisió d'ofici en matèria d'actes d'enquadrament per incompliment de prescripcions legals o el règim de beneficis en cas d'ERTO o Mecanisme RED).

PRINCIPALS MESURES EN MATÈRIA D'INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

La nova norma té per objecte regular els incentius destinats a promoure la contractació laboral, així com altres programes o mesures d'impuls i manteniment de l'ocupació estable i de qualitat finançats mitjançant bonificacions en les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta, o desenvolupats mitjançant altres instruments de suport a l'ocupació.

A continuació resumim les principals novetats i aspectes d'interès.

En relació amb les condicions generals de les mesures:

 • La norma regula els requisits per a ser beneficiari, molt resumidament: no haver estat inhabilitat per a obtenir subvencions i ajuts públics o exclòs de l'accés als ajuts, subvencions, bonificacions i beneficis, trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions d'ingrés a la Seguretat Social o comptar amb el corresponent pla d'igualtat, en el cas de les empreses obligades a la seva implantació (que s'entendrà acomplert amb la inscripció obligatòria en registre públic del pla).
 • En les bonificacions a la contractació laboral indefinida, inclosa la transformació de contractes previstos en la norma, i per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a socis treballadors o de treball en cooperatives i societats laborals, el beneficiari haurà de mantenir al destinatari de la mesura en situació d'alta, o assimilada a la d'alta, amb obligació de cotitzar almenys tres anys des de la data d'inici del contracte, transformació o incorporació bonificats.
 • Es recullen totes les causes d'extinció en les quals, a l'efecte del compliment d'aquestes obligacions, no es tindran en compte les extincions de contractes, que inclouen, entre altres, els acomiadaments per causes objectives o disciplinaris que no hagin estat declarats o reconeguts com a improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, l'expiració del temps convingut en cas de contractes formatius o de durada determinada o la finalització per fi de la crida d'empleats amb contracte fix-discontinu.
 • L'incompliment de les obligacions de manteniment de l'alta determinarà la pèrdua del dret als corresponents beneficis amb obligació de reintegrament en els termes previstos en la norma.
 • Respecte a les exclusions, els incentius a la contractació no s'aplicaran en una sèrie de supòsits, com les contractacions realitzades amb empleats que en els dotze mesos anteriors haguessin prestat serveis en la mateixa empresa mitjançant un contracte indefinit (o en els últims sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu) o treballadors que hagin estat baixa amb un contracte de treball indefinit per a un altre ocupador en un termini de tres mesos previs (excepte quan la finalització del contracte sigui per acomiadament reconegut o declarat improcedent, o per acomiadament col·lectiu).

Així mateix, les empreses que hagin extingit o extingeixin per acomiadament reconegut o declarat improcedent o per acomiadament col·lectiu contractes incentivats quedaran excloses per un període de dotze mesos dels incentius a la contractació (que es comptarà a partir del reconeixement o de la declaració d'improcedència o de l'extinció derivada de l'acomiadament col·lectiu). La citada exclusió afectarà un nombre de contractes igual al de les extincions produïdes.

 • Així mateix, s'estableixen els mecanismes de control o verificació dels requisits objectius per a l'accés i manteniment de les bonificacions.

La norma preveu les condicions, els requisits, els imports i els períodes del gaudi de les mesures. Les principals mesures són les següents:

 • Bonificacions per la realització del contracte de formació en alternança, per la transformació en indefinits de contractes formatius i de relleu, per la contractació indefinida o la incorporació com a soci en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formació pràctica en empreses, a la formació en alternança, o per la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral.
 • Bonificacions per a substitució per aturats de treballadors en determinats supòsits, per cotització de treballadors substituïts durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor lactant, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, en els supòsits de canvi de lloc de feina per risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural i en els supòsits de malaltia professional o per la contractació de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d'éssers humans i explotació sexual o laboral.
 • Altres supòsits previstos en la norma són les bonificacions per: la contractació laboral de persones amb capacitat intel·lectual límit, empleats readmesos després de cessar en l'empresa per incapacitat permanent, per la contractació indefinida de persones en situació d'exclusió social i aturades de llarga durada o per la transformació en contractes fixos-discontinus de contractes temporals en el règim agrari, entre altres.

La norma també preveu altres instruments de suport a l'ocupació, com és la possibilitat que, la negociació col·lectiva inclogui compromisos de manteniment o l'increment de l'ocupació, conversió de contractes formatius o de relleu en indefinits o la millora de l'ocupació indefinida, o que el Govern estableixi mesures de foment de la implantació voluntària de plans d'igualtat.

Així mateix, les disposicions addicionals també recullen altres supòsits de bonificació, com per exemple, per la contractació indefinida de joves amb baixa qualificació, beneficiaris del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, per la contractació de persones amb discapacitat, o en la cotització empresarial a la Seguretat Social del personal investigador.

INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ

Els incentius a la contractació es focalitzen en els contractes indefinits subscrits amb persones d'atenció prioritària, així com en la transformació de determinats contractes temporals en indefinits. A manera de resum destaquen:

 • Readmissió de persones en cas d'IP: es bonifiquen les readmissions de treballadors que haguessin cessat en l'empresa per incapacitat permanent total o absoluta per a millorar l'ocupabilitat d'aquest col·lectiu i es limiten als contractes indefinits i als supòsits en els quals la readmissió no obeeixi a un dret del treballador, límits que no estan contemplats en la regulació actual. També com a novetat, aquestes bonificacions s'estenen als supòsits de persones més grans de cinquanta-cinc anys amb incapacitat permanent reincorporades a la seva empresa en una altra categoria, així com de persones més grans d'aquesta edat que recuperen la seva capacitat i poguessin ser contractades per una altra empresa.
 • Contractació de persones en situació d'exclusió social: la bonificació prevista en l'actualitat per la contractació indefinida de persones en situació d'exclusió social (55 €/mes) s'incrementa fins a 128 €/mes, i s'iguala així a l'establerta per la contractació indefinida d'altres col·lectius vulnerables.
 • Contractació de desocupats de llarga durada: la contractació indefinida de desocupats de llarga durada dona dret a una bonificació superior quan la persona contractada és una dona (128 €/mes, en lloc de 110 €/mes). Aquesta bonificació s'estén també a la contractació de persones que tinguin quaranta-cinc anys o més.
 • Contracte de formació per a l'alternança: respecte del contracte de formació en alternança estableix unes quanties de bonificació, en lloc de percentatges, equivalents a les que resultarien d'aplicar el 75% a les quotes empresarials úniques previstes per a aquest contracte i el 100% en funció de la mida de l'empresa. Les bonificacions previstes en l'actualitat per la formació en alternança, permeten finançar tant els costos de formació com els costos de tutorització en l'empresa, limitant els primers a l'activitat formativa que, vinculada al citat contracte, es realitzi en l'àmbit laboral. En canvi, la bonificació per costos de tutorització seria aplicable a totes les empreses.
 • Transformació en indefinits dels contractes formatius: els beneficis en les quotes de la Seguretat Social previstos per la transformació en indefinits de contractes formatius també tenen novetats derivades de la unificació de la seva regulació i incrementen la seva quantia un 200% per a igualar-la a la prevista per la transformació en indefinit del contracte de formació en alternança. A més, com es fa amb la bonificació per transformació del contracte de relleu, s'elimina de la norma que només puguin beneficiar-se d'aquesta bonificació les empreses amb menys de 50 treballadors en alta, com succeeix actualment.
 • Contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit: la contractació indefinida de persones amb capacitat intel·lectual límit donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 €/mes durant quatre anys.
 • Contractació de dones víctimes de violència de gènere, de violències sexuals i de tràfic d'éssers humans: la contractació indefinida de dones que tinguin acreditada la condició de víctimes de violència de gènere, de violències sexuals o de tràfic d'éssers humans, d'explotació sexual o d'explotació laboral, i dones en contextos de prostitució donarà dret a una bonificació en la cotització de 128 €/mes durant quatre anys.
 • Economia social i sectors: s'estableixen bonificacions per la incorporació de treballadors desocupats com a socis treballadors o de treball a cooperatives i societats laborals. Es presta especial atenció als joves menors de trenta anys, o menors de trenta-cinc anys amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.
 • Conciliació familiar: (i) contractes de durada determinada que se subscriguin amb joves aturats per a substitució de treballadors en determinats supòsits; (ii) bonificacions en la cotització dels treballadors substituïts durant les situacions de naixement i cura del menor, exercici corresponsable en la cura del menor lactant, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural; (iii) supòsits de canvi de lloc de feina per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com supòsits de malaltia professional.

Bonificació als autònoms de Ceuta i Melilla

Amb efectes de l'1 de gener de 2023, s'aplicarà la nova redacció de l'article 36 de la Llei 20/2007, de l'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom (LETA) (disps. finals 2a. U i 13a b) RDL), en virtut de les quals els treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) dedicats a activitats enquadrades en els sectors d'agricultura, pesca i aqüicultura; indústria, excepte energia i aigua; comerç; turisme; hostaleria i resta de serveis, excepte el transport aeri d'ala fixa, construcció d'edificis; activitats financeres i d'assegurances, i activitats immobiliàries, que resideixin i exerceixin la seva activitat a les ciutats de Ceuta i Melilla, tindran dret a una bonificació del 50% de la quota per contingències comunes corresponent (i aquí és on trobem la novetat) a la base de cotització provisional o definitiva que resulti d'aplicació de conformitat amb el que es preveu en l'article 308.1 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) (abans, base mínima de cotització del tram 1 de la taula general de bases conforme al que es preveu en la regla 1a de l'art. 308.1.a) LGSS, o, si és el cas, de la base de cotització aplicable conforme a la regla 2a del citat article).

ALTRES NOVETATS

Altres novetats rellevants de la norma són les següents:

 • S'incorporen les facultats de revisió d'ofici que corresponen a l'Administració de la Seguretat Social en matèria d'actes d'enquadrament davant d'incompliments de les prescripcions legals aplicables sobre aquest tema. Aquesta nova regulació evita que la impugnació dels actes d'enquadrament sigui traslladada a la jurisdicció social i es mantingui en la jurisdicció competent d'aquesta matèria, la contenciosa administrativa.
 • Es preveu l'obligació de reintegrament d'ajuts per deslocalització, en el cas d'empreses que procedeixin al trasllat de la seva activitat industrial, productiva o de negoci a territoris que no formin part de la Unió Europea o dels estats signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En aquest supòsit s'haurà de procedir a la devolució de totes les bonificacions a la Seguretat Social realitzades durant els quatre anys immediatament anteriors a la deslocalització, així com de les subvencions rebudes.
 • Es determinen quins supòsits d'aplicació de beneficis a la cotització per a ERTO i Mecanisme RED es vinculen a la realització d'accions formatives.
 • La norma també introdueix millores en la protecció social dels artistes.