Nou Decret en matèria d’habitatge i lloguer.

07/03/2019

En el BOE núm. 55, d’avui dimarts dia 5 de març, s’hi publica el real Decret Llei 07/2019, de 1 de març que entra en vigor demà dia 6 de març.

A continuació resumim en 11 punts el més destacats:

 

  1. Ampliació dels contractes de 3 a 5 anys

S’amplia el termini de pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament d’habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica). És a dir, augmenta el termini legal mínim que el llogater pot estar en l’habitatge arrendat.

 

2 Plaç preavís de la no renovació

S’amplia el temps de preavís de la no renovació d'un contracte, passant a ser de 4 mesos per part del propietari i 2 mesos per part de l'arrendatari dins el termini obligatori de 5 o 7 anys si l’arrendador és persona jurídica. A partir d’aquests 5 o 7 anys el termini de preavís és d’1 mes per part de l’arrendatari.

  1. Limitació de la fiança a dos mesos

Es podrà exigir com a màxim 2 mesos de fiança addicional. La Fiança obligatòria és d’1 mes en habitatges.

 

  1. Limitació increment IPC

Es limita l’increment anual de la renda de lloguer que no podrà excedir de l’Index de Preus al Consum (IPC).

 

  1. Obres de millora

La realització per l'arrendador d'obres de millora, transcorreguts 5 anys de durada del contracte, o 7 anys (si l’arrendador és persona jurídica), li donarà dret, a elevar la renda anual fins a un màxim d’un 20% de la renda d’aquell moment.

 

  1. Validesa de contractes en front a tercers

En el cas de contractes de 5 i 7 anys (si l’arrendador és persona jurídica), han de ser respectats per tercers també en el cas de no estar inscrits en el Registre de la Propietat.

 

  1. Impostos

S’estableix l’exempció de l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, (AJD) en els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús habitual i permanent.

Es modifica la regulació de l’IBI (Impost de Béns Immobles) per eliminar l’obligació de repercutir aquest  tribut a l’arrendament en un lloguer social d’habitatge per part de l’administració. Els Ajuntaments podran donar una bonificació de fins el 95% en la quota de l’IBI per habitatges de lloguer a preu limitat per una norma jurídica. Es regula també un recàrrec en l’IBI per habitatges desocupats.

 

  1. Els honoraris de l’agència immobiliària els paga l’arrendador, si és una empresa

L’arrendador es farà càrrec de les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte, sempre que sigui una persona jurídica.

  1. Desnonaments

En el cas de desnonaments, els jutjats hauran d'avaluar la vulnerabilitat dels afectats i posar en coneixement dels serveis socials els processos de desnonament si l'aprecien amb possibilitat d’aplaçament fins a 3 mesos si l’arrendador és persona jurídica.

 

  1. Habitatges d’ús turístic

En determinades ciutats es posarà fre a l’avançament del lloguer turístic. El real decret modifica la Llei sobre la Propietat Horitzontal per a donar la possibilitat que les comunitats de propietaris puguin limitar o vetar aquest tipus d’arrendaments, sempre que hi donin suport tres quintes parts dels propietaris.(Aquest punt de la LPH no afecta a Catalunya per tenir legislació pròpia).

 

  1. Índex de preus

Per garantir la transparència i el coneixement de l'evolució del mercat del lloguer d'habitatges, així com per aplicar polítiques públiques que incrementin l'oferta d'habitatge assequible i per facilitar l'aplicació de mesures de política fiscal, es crea el sistema estatal d'índexs de referència del preu del lloguer d'habitatge que s’elaborarà en el plaç de 8 mesos.