Nota de l’AEAT sobre el càlcul de la quantia de l'ajornament de deutes tributaris

16/04/2020

Com ja l'hem estat informant el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, ha establert facilitats d'ajornament de deutes tributaris en l'àmbit de l'administració tributària de l'Estat.

Per a aquelles empreses que en 2019 tinguessin un volum de negocis inferiors a 6.010.121,04 €, existeix la possibilitat de sol·licitar l'ajornament de l'ingrés del pagament a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions que el seu termini de presentació i ingrés finalitzi des del 13 de març de 2020 fins al 30 de maig de 2020 fins a un màxim de 30.000 €, sense necessitat d'aportar garanties. S'ha de tenir en compte que l'import en conjunt dels deutes pendents no excedeixi de 30.000 euros, tant en període voluntari com en període executiu de pagament, i que s'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes als quals es refereix la sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

Com ja l'hem estat informant el Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, ha establert facilitats d'ajornament de deutes tributaris en l'àmbit de l'administració tributària de l'Estat.

En concret: 

 • Es concediran ajornaments de deutes tributaris que es trobin en període voluntari de pagament des del 13 de març fins al 30 de maig de 2020.
 • L'ajornament és prèvia sol·licitud, sense necessitat d'aportar garanties i fins a un màxim de 30.000 €.
 • També es permet -fins ara no s'admetia- l'ajornament de retencions, ingressos a compte, pagaments fraccionats i IVA.
 • Això afecta només a pimes -volum d'operacions del 2019 que no superi 6.010.121,04 €-.
 • Termini de 6 mesos sense meritació d'interessos de demora en els 3 primers.

No obstant això, abans els dubtes que poden sorgir respecte a la quantia màxima de 30.000 € d'ajornament sense necessitat d'aportar garanties, l'AEAT ha publicat una nota sobre el càlcul de la quantia de l'ajornament previst en Reial decret llei 7/2020.

Com ja hem comentat, un dels requisits previstos per a la concessió de l'ajornament especial és complir el fixat en l'article 82.2.a) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que permet la dispensa total o parcial de garanties "quan els deutes tributaris siguin de quantia inferior a la que es fixi en la normativa tributària".

La quantia està fixada en 30.000 euros, conforme al que es disposa en l'Ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, per la qual s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament a 30.000 euros.

I la forma de càlcul d'aquesta quantitat es detalla en l'article 2 de l'Ordre ministerial esmentada:

 • L'import en conjunt dels deutes pendents no excedeixi de 30.000 euros, tant en període voluntari com en període executiu de pagament.
 • S'acumularan, en el moment de la sol·licitud, tant els deutes als quals es refereix la sol·licitud, com qualssevol altres del mateix deutor per als quals s'hagi sol·licitat i no resolt l'ajornament o fraccionament, així com l'import dels venciments pendents d'ingrés dels deutes ajornats o fraccionats, tret que estiguin degudament garantits.

En conseqüència, l'import de 30.000 euros es calcularà com un sumatori dels següents components:

 • Import pendent de totes les sol·licituds d'ajornament o fraccionament pendents de resoldre, inclosa la que es presenta, i amb independència de la modalitat o normativa que la regula (Llei 58/2003, General Tributària, RDL 7/2020, etc.).
 • Import pendent de tots els acords d'ajornament/fraccionament concedits: a) amb exempció, b) amb dispensa total i c) sense cap garantia.
 • Import pendent de tots els acords amb dispensa parcial per l'import dels venciments pendents de pagament que no es trobin garantits.
 • Import pendent de tots els acords d'ajornament/fraccionament concedits amb garantia oferta, però sense formalitzar.
 • Import pendent de tots els acords d'ajornament/fraccionament concedits amb garantia en l'estat de caducada, donada de baixa, retirada, no acceptada o no conforme.