Nota aclaridora del SEPE sobre cobraments indeguts en prestacions.

29/08/2020
Laboral

En determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es vegi un cobrament indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les regularitzacions pertinents.

En determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es vegi un cobrament indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les regularitzacions pertinents. Es recomana tornar a consultar l'estat de la prestació més endavant, per comprovar que la situació s'ha regularitzat. De la mateixa manera, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el procés de revisió de les prestacions, està notificant a les persones beneficiàries de prestacions els cobraments indeguts que es puguin haver originat.

El passat 27 d'agost el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va emetre un nou avís alertant que en determinades prestacions per ERTO és possible que, en consultar el rebut, es detecti un cobrament indegut que no és real i que desapareixerà quan es realitzin les regularitzacions pertinents. Es recomana tornar a consultar l'estat de la prestació més endavant, per comprovar que la situació s'ha regularitzat.

De la mateixa manera, l'Organisme, en el procés de revisió de les prestacions, està notificant als beneficiaris de prestacions els cobraments indeguts que es puguin haver originat.

Aquelles persones que hagin rebut cobraments de manera indeguda rebran una notificació per procedir a la seva devolució. Una vegada que s'hagi notificat aquest requeriment, l'interessat disposa de 30 dies hàbils per realitzar aquest tràmit, sense recàrrecs ni interessos si es realitza en el termini corresponent.

Davant aquesta mena de notificacions, degudes al col·lapse originat per l'impacte de la COVID-19 en el servei d'ocupació, els afectats es pregunten: QUIN TERMINI TINC PER AL RETORN DEL COBRAMENT INDEGUT SENSE QUE SE M'APLIQUI EL RECÀRREC?

Com informa en el seu web el SEPE, quan un prestacionista percebi indegudament una prestació o subsidi per desocupació, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) el convocarà perquè en el termini de deu dies al·legui el que estimi oportú.

Transcorregut aquest termini, dictarà resolució assenyalant si ha percebut indegudament una prestació o un subsidi per desocupació i la seva quantia. El termini de 30 dies a partir de la notificació de la resolució del cobrament indegut per retornar la quantia que no corresponia.

L'ingrés s'haurà de realitzar en el compte que el SEPE li indicarà en la notificació.