Normes de Cotització

29/01/2018

L'Ordre ESS/55/2018, publicada al BOE de 29 de gener de 2018, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018.

L'Ordre ESS/55/2018, publicada al BOE de 29 de gener de 2018, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018, amb efectes des del dia 1 gener 2018.

 L'Ordre manté les quanties del LÍMIT MÀXIM de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i les BASES MÀXIMES de cotització aplicables en cada un d'ells.

 Actualitza, en general, les BASES MÍNIMES que anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho fa el salari mínim interprofessional, que s'ha incrementat un 4%.

 

 

 

Ejercicio 2018

Ejercicio 2017

Grupo Cotización

Categorías Profesionales

Base mín. euros/mes

Base máx. euros/mes

Base mín. euros/mes

Base máx. euros/mes

1

Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en artículo 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores

1.199,10

3.751,20

1.152,90

3.751,20

2

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados

994,20

3.751,20

956,10

3.751,20

3

Jefes Administrativos y de Taller

864,90

3.751,20

831,60

3.751,20

4

Ayudantes no titulados

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

5

Oficiales administrativos

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

6

Subalternos

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

7

Auxiliares administrativos

858,60

3.751,20

825,60

3.751,20

8

Oficiales de primera y segunda

28,62

125,04

27,52

125,04

9

Oficiales de tercera y Especialistas

28,62

125,04

27,52

125,04

10

Peones

28,62

125,04

27,52

125,04

11

Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional

28,62

125,04

27,52

125,04

  

A continuació destaquem les principals novetats en les quanties:

 Règim Especial Seguretat Social treballadors per compte propi o autònoms (RETA):

 Es mantenen els tipus de cotització existents l'any 2017.

 La base mínima de cotització es manté en 919,80 euros mensuals.

 La base mínima de cotització de l'autònom que en algun moment de l'any 2017 i de manera simultània ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d'altres, així com la de l'autònom societari s'incrementen un 4%, quedant establerta en 1.199,10 euros mensuals.

 La base màxima de cotització es manté en 3.751,20 euros mensuals.

 La base de cotització per a autònoms que, a 1 de gener de 2018, siguin menors de 47 anys d'edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.

 Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2017 hagi estat igual o superior a 2.023,50 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.

 Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2018, tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització fos inferior a 2.023,50 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 2.023,50 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2018, i produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

 Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d'altres desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat en 2017, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altres, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.739,08 euros tindran dret a una devolució del 50% de l'excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l'esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

 La devolució s'efectuarà d'ofici per la Tresoreria General de la Seguretat Social abans l'1 de maig de 2018, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-lo en aquest termini o resulti necessària l'aportació de dades per part de l'interessat, en aquest cas el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

 Règim General de la Seguretat Social (RGSS):

 El límit màxim de les bases de cotització al Règim General és manté en 3.751,20 € mensuals.

 El límit mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional serà equivalent al SMI vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 858,60 euros mensuals, que suposa un increment del 4%.

 Les bases màximes per a la cotització per contingències comunes es mantenen per als grups de cotització 1 a 7 en 3.751,20 € / mes, i per als grups 8 a 11 en 125,04 € / mes.

 La base mínima per a la cotització per contingències comunes s’incrementen un 4%, i queda establerta en 1.199,10 € / mes per al grup 1 de cotització, en 994,20 € / mes per al grup 2, en 864,90 / mes per al grup 3, i en 858,60 € / mes per als grups de cotització 4 a 7. La base mínima per als grups de cotització 8 a 11 és de 28,62 € / dia.

 Es mantenen els tipus de cotització existents l'any 2017, així com els tipus de la cotització addicional per hores extraordinàries.

 Sistema especial Treballadors per compte d'altri agraris, establert en el RGSS:

 Les bases màximes per contingències tant comunes com professionals durant els períodes d'activitat es mantenen, i les bases mínimes s’incrementen un 4%.

 L'any 2018, la base mensual de cotització aplicable per als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial durant els períodes d'inactivitat serà de 858,60 euros (+ 4%).

El tipus de cotització per contingències comunes, aplicable durant els períodes d'activitat als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11, és de 23,35%, sent el 18,65 per cent a càrrec de l'empresa i el 4, 70 per cent a càrrec del treballador.

 S'incrementen les reduccions en les aportacions empresarials a la cotització a aquest sistema especial durant els períodes d'activitat amb prestació de servei, pel que fa als treballadors enquadrats en els grups de cotització 2 a 11.

  

Cotització sistema especial per a treballadors de la llar establert en el RGSS:

 Les bases de cotització per contingències comunes s'han incrementat un 4% a partir de l'1 de gener de 2018, i el tipus de cotització per contingències comunes serà el 27,40 %, sent el 22,85 % a càrrec de l'ocupador i el 4,55% a càrrec de l'empleat.

 Es manté la reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial, als empleadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta en aquest sistema especial a un empleat de llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagués figurat en alta en el règim especial de treballadors de la llar a temps complet, per al mateix empleador, dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011, i l'ampliació d'aquesta reducció amb una bonificació del 45% per a les famílies nombroses.

 Altres increments:

 A partir de l'1 de gener de 2018, les bases mínimes de cotització per contingències comunes per hores aplicables als contractes de treball a temps parcial s'incrementen un 4%.

L'any 2018, les quotes mensuals de cotització a la Seguretat Social i altres contingències protegides pels treballadors que hagin subscrit un contracte per a la formació i l'aprenentatge s'incrementa un 4%.

 Altres informacions:

 El RD 1077/2017 estableix la quantia del Salari Mínim Interprofessional de l'any 2018, que s'incrementa un 4%. El salari mínim per a qualssevol activitats en l'agricultura, en la indústria i en els serveis, queda fixat en 24,53 euros / dia o 735,9 euros / mes.

 L'IPC general del mes de desembre de 2017 és del 1,1%.