No vull presentar pèrdues.

23/10/2018

Si preveu que aquest any la seva SL va a generar pèrdues i això li perjudica, vegi si pot “jugar” amb algunes partides per reduir els nombres vermells...

Si preveu que aquest any la seva SL va a generar pèrdues i això li perjudica, vegi si pot “jugar” amb algunes partides per reduir els nombres vermells...

Finançament. Com a conseqüència d'algunes operacions fallides, aquest any la seva empresa va a generar pèrdues, i a vostè li preocupa que això li tanqui les portes al finançament bancari (o que l'encareixi). Anotació. Doncs bé, vegi si pot reduir la despesa per l'amortització dels seus actius. A aquests efectes:
Els actius empresarials han d'amortitzar-se cada any segons uns percentatges aprovats per Hisenda (s'estableix un mínim i un màxim per a cada tipus d'actiu).
Les empreses poden canviar els percentatges d'un any a un altre sempre que es moguin dins d'aquests límits mínim i màxim. Anotació. D'aquesta manera, si un actiu té una amortització màxima del 12% i una amortització mínima del 5%, un any pot aplicar el 12%, a l'any següent el 5% i al tercer any tornar al 12%.

Exemple. Per tant, si la seva empresa està aplicant els coeficients màxims i canvia als mínims (només per aquest any) millorarà els seus resultats. Per exemple, si el resultat previst per 2018 (abans de calcular les amortitzacions) va a ser de 30.000 euros, vegi com quedaran els seus resultats finals:
Si aplica l'amortització màxima i aquesta ascendeix a 55.000 euros, acabarà presentant un resultat negatiu de 25.000 euros.
En canvi, si aplica l'amortització mínima i aquesta és de 20.000 euros, el resultat final serà encara positiu, de 10.000 euros.

Explicació. Si es decanta per l'amortització mínima i al final obté un resultat positiu, haurà d'anticipar diners a Hisenda en concepte d'Impost de societats. Però serà una bestreta (el que pagui de més ara ho pagarà de menys quan apliqui l'amortització no practicada). Anotació. A canvi, millorarà el seu balanç. I si li demanen explicacions sobre per què ha reduït les amortitzacions, vegi si pot al·legar que els seus actius s'han utilitzat amb menys intensitat (si s'han reduït les vendes), o que encara queden diversos anys per al final de la seva vida útil i que no quedaran obsolets abans de la seva amortització total.

Amb l'amortització mínima millorarà el resultat. Expliqui que en cap cas els actius van a quedar obsolets abans de la seva amortització total.