No s'oblidi de periodificar

26/02/2020
Fiscal

En tancar els comptes de 2019, no deixi despeses per comptabilitzar. Encara que les despeses d'un any també poden comptabilitzar-se i deduir-se en el següent, computar-los en l'exercici correcte li permetrà obtenir estalvis financers.

En tancar els comptes de 2019, no deixi despeses per comptabilitzar. Encara que les despeses d'un any també poden comptabilitzar-se i deduir-se en el següent, computar-los en l'exercici correcte li permetrà obtenir estalvis financers, ja que el menor pagament en l'Impost de societats es produirà un any abans.

En aquest sentit, estigui especialment atent a les despeses que a 31 de desembre ja s'hagin reportat, però que encara no s'hagin pagat, i periodifiqui les despeses. Per exemple:

• Si l'any passat la seva empresa va percebre algun préstec els interessos del qual haurà de satisfer en 2020, en tancar els comptes de 2019 comptabilitzi una despesa pels interessos que ja s'hagin reportat en la data de tancament.
• Si en la seva empresa les pagues extres es reporten al llarg de l'any (una dotzena part cada mes), comptabilitzi la part de cadascuna de les pagues extres a satisfer en 2020 reportada a final d'any.

Així mateix, analitzi també els ingressos, ja que pot ser que alguna partida que hagi estat comptabilitzada com a ingrés sigui veritablement una bestreta. Per exemple, si la seva empresa ha cobrat tots els honoraris per uns treballs que a 31 de desembre només s'han finalitzat en un 60%. En aquest cas, la seva empresa podrà comptabilitzar el 40% restant com una bestreta, i imputar-lo com a ingrés en 2020, quan aquesta part del treball es realitzi.