No oblidi cap despesa.

07/05/2019
Fiscal

En presentar la seva declaració de l'IRPF no oblidi computar les despeses i les deduccions que la llei li permet.

En presentar la seva declaració de l'IRPF no oblidi computar les despeses i les deduccions que la llei li permet. Vegi alguns que a vegades s'obliden...

Capital mobiliari. Si té accions d'empreses cotitzades, no oblidi deduir les despeses d'administració i dipòsit suportats durant l'any, fins i tot encara que no hagi percebut dividends (podrà compensar aquestes despeses amb altres rendiments de l'estalvi).

Capital immobiliari. Si en 2018 ha començat a llogar algun immoble, verifiqui si en els anys anteriors –dins del termini de prescripció de quatre anys– va suportar despeses per reparacions. Anotació. Si aquestes reparacions es van realitzar perquè l'immoble fos arrendat (va reformar el bany, va canviar finestres...), Hisenda ha d'admetre-les com a despesa.

Treball. Si ha obtingut rendiments del treball, recordi deduir-se les quotes satisfetes a sindicats (sense límit quantitatiu), les satisfetes al seu col·legi professional com a quotes de col·legiació obligatòries (amb el límit de 500 euros a l'any) i les despeses de defensa jurídica per litigis amb el seu ocupador (amb un límit de 300 euros).

Activitats. Si desenvolupa una activitat econòmica, calcula els seus rendiments en règim d'estimació directa (ingressos menys despeses) i factura menys de 10 milions d'euros, podrà aplicar les regles aplicables a les empreses de reduïda dimensió. Per exemple:
Podrà aplicar les amortitzacions de forma accelerada, i també la llibertat d'amortització si ha augmentat la seva plantilla.
Podrà computar una despesa per “deterioració genèrica de crèdits” en previsió de possibles impagats, fins que aquesta deterioració acumulada aconsegueixi l'1% dels saldos de clients. Anotació. Aquesta deterioració és compatible amb la provisió del 5% per despeses de difícil justificació aplicable si tributa en el règim d'estimació directa simplificada.

Inversió. Si ha aportat fons a una societat nova (en la constitució o dins dels tres anys següents a aquesta), comprovi si pot aplicar la deducció per inversió en empreses de nova constitució. Anotació. La deducció és del 30% de l'invertit, amb una base màxima de 60.000 euros per inversor i any.

Si té accions cotitzades, dedueixi com a menor rendiment les despeses d'administració i de dipòsit, encara que no hagi cobrat dividends.