Modificació en l'obligatorietat de l'ús de màscares

20/04/2022

Avui 20 d'abril s'ha publicat el Reial decret 286/2022, de 19 d'abril, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix els supòsits d'ús obligatori de la màscara per a les persones de 6 anys d'ara endavant, així com les excepcions a aquesta obligació.

Així mateix, l'apartat 2 de la disposició final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març, habilita al Govern, mitjançant reial decret, sentit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, a modificar l'obligatorietat de l'ús de la màscara en els supòsits previstos en els apartats 1 i 2 de l'article 6 quan es donin les circumstàncies sanitàries apropiades que així ho aconsellin. La mateixa disposició preveu que l'eliminació o reducció dels supòsits d'obligatorietat de l'ús es podran recordar només quan s'hagi constatat una millora de la situació epidemiològica, conforme al sistema d'indicadors acordat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així, doncs, el Govern, fent ús de la referida habilitació, va aprovar el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, quedant sense efecte el que es disposa en els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, els supòsits del qual es venen regint des de llavors pel que es disposa en el reial decret citat.

L'evolució de l'epidèmia de COVID-19, afavorida per les cobertures de vacunació que s'han aconseguit a Espanya i per l'aplicació de les mesures no farmacològiques de control de la transmissió del SARS-CoV-2 per part de la població fins a març de 2022, permet plantejar modificacions en les estratègies de control de l'epidèmia.

Les cobertures de vacunació a Espanya estan per sobre del 92 % en la població major de 12 anys i més del 92 % dels majors de 60 anys han rebut una dosi de reforç que millora la protecció d'aquest grup de població enfront de la COVID-19 greu i defunció. Els nens de 5 a 11 anys, el grup de població que més tard va iniciar el procés de vacunació, ja aconsegueix cobertures de més del 40 % amb la pauta completa. Les vacunes utilitzades a Espanya, d'acord amb les dades disponibles, mostren una efectivitat, estimada mitjançant el «mètode de cribratge», superior al 90 % per a prevenir quadres greus i defuncions per la COVID-19. La molt bona efectivitat de les vacunes i les altes cobertures aconseguides han generat un important canvi en l'epidemiologia de la COVID-19 al nostre país.

Tots els indicadors principals de seguiment de l'epidèmia vigents, d'acord amb l'«Estratègia de vigilància i control enfront de la COVID-19 després de la fase aguda de la pandèmia», es troben, segons l'últim informe publicat el 8 d'abril de 2022, en un nivell de risc baix en la major part del territori, la qual cosa situa l'alerta en nivell 1 en 42 de les 52 províncies i en nivell 2 en 8 províncies. Dues províncies ja no presenten una situació d'alerta.

La gravetat de la malaltia ha descendit de manera important entre el període previ a la vacunació i el període posterior. Així, conforme a les dades rebudes a través de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica, la taxa d'hospitalització entre els casos ha passat d'una mitjana d'al voltant del 7 % en l'ona epidèmica de desembre 2020 a febrer 2021 a 1,19 % en l'ona epidèmica de desembre 2021 a març 2022, mentre que la d'ingrés en UCI ha variat d'un 0,67 % a un 0,06 % i la de letalitat ha passat d'un 1,46 % a un 0,19 % per a la població total. Aquest efecte s'observa, amb una certa variabilitat, en tots els grups d'edat. A més, la pressió sobre el sistema assistencial ha estat molt inferior en aquesta última ona epidèmica que en la qual s'esmenta com a referència. En l'actualitat, l'ocupació de llits hospitalaris és del 3,4 % i la de llits d'UCI del 4 %, situant-se així tots dos indicadors en nivells molt baixos respecte als que s'han detectat al llarg de l'epidèmia.

El context descrit permet adaptar algunes de les mesures de control de la transmissió que es venen implementant; en concret, mitjançant aquest reial decret es modifiquen els supòsits d'obligatorietat de l'ús de les màscares en espais interiors. La reducció de les mesures que s'inclou en aquest reial decret, proposta per a la població general, s'ha de valorar a nivell individual d'acord amb la pertinença a grups de major vulnerabilitat, la vacunació i l'activitat i comportament social que pugui incrementar els riscos de transmissió.

La Ponència de Alertas, Plans de Preparació i Resposta del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut ha realitzat una avaluació de risc i ha formulat recomanacions específiques d'ús de màscares per a diferents àmbits i persones. En aquest sentit, la Ponència recomana l'ús obligatori de la màscara en determinats àmbits i persones i l'ús responsable de la màscara en altres supòsits.

En aquest reial decret s'estableixen els àmbits on la màscara continuarà sent obligatòria. No obstant això, es recomana per a totes les persones amb una major vulnerabilitat davant la infecció per COVID-19 que es mantingui l'ús de màscara en qualsevol situació en la qual es tingui contacte prolongat amb persones a distància menor de 1,5 metres.

Per això, es recomana un ús responsable de la màscara en els espais tancats d'ús públic en els quals les persones transiten o romanen un temps prolongat. Així mateix, es recomana l'ús responsable de la màscara en els esdeveniments multitudinaris. En l'entorn familiar i en reunions o celebracions privades, es recomana un ús responsable en funció de la vulnerabilitat dels participants.

En l'entorn laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de màscares. No obstant això, els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adequades que hagin d'implantar-se en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de màscares, si així es derivés de la referida avaluació.

En conseqüència, es manté l'obligatorietat de l'ús de màscara, en primer lloc, en els centres, serveis i establiments sanitaris, ja que són àmbits on pot haver-hi una major concentració de persones vulnerables en les quals el risc de malaltia greu és major i, d'altra banda, en els quals la probabilitat de transmissió és més alta, ja que són llocs on pot haver-hi major nombre de persones amb infeccions respiratòries transmissibles, a més de la COVID-19.

En segon lloc, ha d'atendre's a la situació específica dels centres sociosanitaris i, en particular, de les residències de majors. En aquests centres, la probabilitat de transmissió també és elevada, sobretot davant l'aparició de brots, amb un alt impacte en incidir sobre les persones vulnerables Atès que la institució constitueix el domicili de les persones que allí resideixen, l'ús permanent de la màscara afectaria el benestar d'aquestes persones, valorant-se, a més, que les persones que es troben dins de la institució tancada no són la font d'infecció, a diferència dels treballadors i visitants en contacte amb l'exterior, que poden ser els agents que introdueixin el virus.

Finalment, en els mitjans de transport, es concentra molta població en espais petits, amb poca distància interpersonal, a vegades durant llargs períodes de temps. Si bé molts transports compten amb bons sistemes de ventilació dotats amb filtres d'alta eficiència, aquesta ventilació no sempre està garantida en tots ells. És per això que, en aquest àmbit, la probabilitat de transmissió en absència de màscara pot ser elevada, amb un impacte moderat tenint en compte la diversitat de persones exposades, entre les quals podria haver-hi algunes especialment vulnerables. Es manté per tant l'obligatorietat en el transport aeri, per ferrocarril o per cable, en el transport públic de viatgers i en els espais tancats de vaixells i embarcacions, quan no es pugui mantenir la distància de seguretat. No obstant això, s'ha considerat que aquesta obligació d'utilització de la màscara no ha de mantenir-se per a les andanes i estacions de viatgers.
Així mateix, el present reial decret respon als principis de bona regulació establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En particular, s'ajusta als principis de necessitat i eficàcia perquè la proposta es troba justificada en l'interès general i persegueix una fi clara, l'adequació de l'ús de les màscares a l'evolució favorable de la situació epidemiològica actual. A més, és conforme al principi de proporcionalitat, ja que persegueix la reducció de l'àmbit de l'obligació legal d'ús de la màscara, sent l'únic instrument previst per a això per la normativa. També s'ajusta al principi de seguretat jurídica en perfilar i adequar a la realitat de la pandèmia els supòsits d'ús obligatori de la màscara. Quant al principi de transparència, aquesta norma defineix amb claredat els seus objectius i les raons que justifiquen la seva regulació, en funció dels indicadors assenyalats en els paràgrafs anteriors. Finalment, quant al principi d'eficiència, s'assenyala que aquesta norma no afecta a les càrregues administratives de la ciutadania.

De conformitat amb el que es preveu en l'apartat 2 de la disposició final setena de la Llei 2/2021, de 29 de març, la present norma s'adopta una vegada sentit el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en la seva reunió de 6 d'abril de 2022.

El títol competencial en virtut del qual es dicta el present reial decret és el previst en l'article 149.1.16a de la Constitució Espanyola, que atribueix a l'Estat la competència en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

En virtut d'això, a proposta de la Ministra de Sanitat, i prèvia deliberació del Consell de Ministres en la seva reunió del dia 19 d'abril de 2022,

DISPOSO:

Article únic. Modificació dels supòsits d'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

L'obligació d'ús de màscares, fins ara regulada en el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, disposada en els apartats 1 i 2 de l'article 6 de la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, queda establerta en endavant en els següents termes:

1. Les persones de sis anys d'ara endavant queden obligades a l'ús de màscares en els següents suposats:

a) En els centres, serveis i establiments sanitaris segons el que s'estableix en el Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris, per part de les persones treballadores, dels visitants i dels pacients amb excepció de les persones ingressades quan romanguin a la seva habitació.

b) En els centres sociosanitaris, els treballadors i els visitants quan estiguin en zones compartides.

c) En els mitjans de transport aeri, per ferrocarril o per cable i en els autobusos, així com en els transports públics de viatgers. En els espais tancats de vaixells i embarcacions en els quals no sigui possible mantenir la distància de 1,5 metres, excepte en les cabines, quan siguin compartits per nuclis de convivents.

2. L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible en els següents suposats:

a) A les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per l'ús de la màscara o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

b) En el cas que, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, conformement a les indicacions de les autoritats sanitàries.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 115/2022, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'obligatorietat de l'ús de màscares durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest reial decret es dicta a l'empara de l'article 149.1.16a de la Constitució Espanyola, que atribueix a l'Estat la competència en matèria de bases i coordinació general de la sanitat.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El present reial decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, el 19 d'abril de 2022.