Model 347 del any 2019

05/02/2020
Fiscal

El termini de presentació de la declaració anual d'operacions amb tercers del 2019, és el mes de febrer de 2020. Atès que el dia 29 de febrer del 2020 és dia inhàbil, l'últim dia de presentació serà el 2 de març de 2020.

El termini de presentació de la declaració anual d'operacions amb tercers del 2019, és el mes de febrer de 2020. Atès que el dia 29 de febrer del 2020 és dia inhàbil, l'últim dia de presentació serà el 2 de març de 2020.

Cal tenir en compte alguns aspectes importants a l'hora d'emplenar la declaració:

1) Se subministrarà la informació desglossada trimestralment, excepte en la relativa a les quantitats percebudes en metàl·lic, que es continuarà subministrant en termes anuals.

2) El criteri d'imputació de les factures: les operacions s'entendran produïdes en el període en el qual s'hagi de realitzar l'anotació registral de la factura o document substitutiu que serveixi de justificant:
•En les factures expedides han d'estar anotades en el moment que es realitzin la liquidació i pagament de l'impost corresponent a aquestes operacions.
•En les factures rebudes han de ser anotades per l'ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què procedeixi efectuar la seva deducció.

3) Hauran de consignar-se de manera separada, els imports superiors a 6.000,00 € que s'haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.

A l'hora de consignar aquests imports es farà de la següent manera:
•Si els cobraments corresponen a operacions realitzades en 2019, es declararà al costat d'aquestes operacions (en el mateix registre).
•Si els cobraments corresponen a operacions d'exercicis anteriors, s'informarà de manera separada, indicant l'exercici en què es van efectuar les operacions.

4) Es faran separadament d'altres operacions, que, en el seu cas, es realitzin entre les mateixes parts, les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d'immobles, efectuades o que s'hagin d'efectuar, i que constitueixin lliuraments subjectes a IVA.

5) Les agències de viatges, consignaran separadament:
•Aquelles prestacions de serveis en la contractació dels quals intervinguin com a mediadores en nom i per compte d'altri que compleixin amb els requisits exigits per la disposició addicional quarta del RD 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual es regulen les obligacions de facturació.
•Els serveis de mediació en nom i per compte d'altri relatius al transport de viatgers i dels seus equipatges que l'agència de viatges presta al destinatari d'aquests serveis de transport.

6) Les subvencions, els auxilis i les ajudes satisfetes per les entitats integrades en les diferents Administracions Públiques. Es declara tant per l'entitat que concedeix la subvenció (clau E) com el perceptor que la rep (clau B).

7) Estan obligats a presentar la declaració les comunitats de béns en règim de propietat horitzontal, així com determinades entitats o establiments de caràcter social, per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d'aquesta naturalesa.

En el cas de les entitats en règim de propietat horitzontal, la informació se subministrarà sobre una base de còmput anual.

8) Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l'IVA hauran de subministrar informació no sols de les operacions per les quals emetin factura sinó també d'aquelles per les quals rebin factura i estiguin anotades en el Llibre Registre de factures rebudes.

9) Els subjectes passius que utilitzin el SII, així com aquells inscrits en el REDEME, no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registro de l'IVA a través de la Seu electrònica de la AEAT.

10) Amb l'ampliació de la informació a subministrar en el model 180, la mateixa tindrà un contingut coincident amb la Declaració anual d'operacions amb terceres persones per les operacions d'arrendament d'immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció, quedant excloses del deure de declaració de l'arrendador en el model 347.

11) S'han de consignar separadament d'altres operacions:
•Les operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa. La informació se subministrarà sobre una base de còmput anual. A més, aquestes operacions es consignaran l'any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d'acord amb la regla general de meritació i també d'acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.
•Les operacions en les quals el subjecte passiu sigui el destinatari de la mateixa (inversió del subjecte passiu).
•Operacions subjectes i exemptes en l'IVA, relatives a béns vinculats o destinats a ser vinculats al règim de dipòsit diferent del duaner.

12) A més, recordeu que les següents operacions NO s'han de declarar:
•Les operacions intracomunitàries que ja es declaren en el model 349.
•Les importacions i exportacions de béns.
•Les operacions subjectes a retenció i, en general, aquelles operacions que ja s'informin de manera periòdica en resums anuals.