Mesures laborals en el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat 2023

21/12/2022
Laboral

El projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2023, actualment pendent de la seva aprovació pel Senat per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2023, inclou diverses mesures laborals, que a continuació els comentem.

Entre altres mesures, es contempla un augment de les pensions sobre la base de l'IPC, i el reconeixement d'un complement fix de 525 euros anuals als pensionistes no contributius que no tinguin habitatge propi. Així mateix, es determina l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a 2023, que serà de 600 euros mensuals. També es preveu que el salari mínim interprofessional (SMI) s'actualitzi, incrementant-se sobre la base de l'IPC, que s'estima al voltant d'un 7 o 8%.

El projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2023, actualment pendent de la seva aprovació pel Senat per a la seva aplicació a partir de l'1 de gener de 2023, inclou diverses mesures laborals, que a continuació els comentem.

En concret, aquestes són les principals qüestions laborals contingudes en el Projecte:

En matèria de pensions: per a l'exercici 2023 s'estableix una revaloració mitjana de les pensions igual a l'increment de l'IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022 que no podran superar el límit màxim fixat per a l'any 2022 (2.819,18 €/mes) incrementat en el mateix percentatge que experimenti l'IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022. El límit d'ingressos per a percebre els complements per mínims es fixa en 7.939,00 euros/any incrementat en el mateix percentatge que experimenti l'IPC entre els mesos de desembre 2021 i novembre de 2022.

Prestació de desocupació: l'import de la prestació, a partir del dia 181è s'incrementa fins al 60% de la base reguladora (abans 50%).

Cotització en el règim general de Seguretat Social:

  • Aplicació del mecanisme d'equitat intergeneracional. Suposa l'aplicació d'un 0,6% (0,5% empresari, 0,1% treballador) a la base de cotització per contingències comunes en totes les situacions d'alta o assimilades a la d'alta en el sistema de la Seguretat Social en les quals existeixi obligació de cotitzar per a la cobertura de la pensió de jubilació.
  • Fixació del topall màxim de la base de cotització en 4.495,50 €/mes. El topall mínim queda pendent de l'aprovació de l'SMI, ja que la seva quantia és equivalent a l'SMI vigent a cada moment, incrementat en 1/6.
  • Es mantenen els tipus de cotització
  • En els contractes per a la formació i l'aprenentatge i en els contractes de formació en alternança, les quotes úniques per cada dia treballat, aplicables a partir de l'01/01/2023, seran les de l'any 2022 incrementades en la mateixa proporció que ho faci l'SMI per a 2023.

Cotització en el règim especial de treballadors autònoms: 

S'estableixen les taules reduïda i general, vigents en 2023, per a l'aplicació del nou sistema de cotització en funció dels ingressos reals.

Tram

Rendiments nets 2023 (Euros/mes)

Base mínima (Euros/mes)

Base màxima (Euros/mes)

1

≤ 670

751,63

849,66

2

> 670 i ≤ 900

849,67

900,00

3

> 900 i < 1.166,70

898,69

1.166,70

Tram

Rendiments nets 2023 (Euros/mes)

Base mínima (Euros/mes)

Base màxima (Euros/mes)

1

≥ 1.166,70 i ≤ 1.300

950,98

1.300

2

> 1.300 i ≤ 1.500

960,78

1.500

3

> 1.500 i ≤ 1.700

960,78

1.700

4

> 1.700 i ≤ 1.850

1.013,07

1.850

5

> 1.850 i ≤ 2.030

1.029,41

2.030

6

> 2.030 i ≤ 2.330

1.045,75

2.330

7

> 2.330 i ≤ 2.760

1.078,43

2.760

8

> 2.760 i ≤ 3.190

1.143,79

3.190

9

> 3.190 i ≤ 3.620

1.209,15

3.620

10

> 3.620 i ≤ 4.050

1.274,51

4.050

11

> 4.050 i ≤ 6.000

1.372,55

4.492,50

12

> 6.000

1.633,99

4.492,50

 

IPREM

S'incrementa en 3,6% i queda establert en:

  • Diari: 20 euros.
  • Mensual: 600 euros.
  • Anual: 8.400 o 7.200 euros si expressament se n'exclouen les pagues extres.